Działalność

Sprawozdanie z działalności  Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej od 31 marca 2016 roku do  10 marca 2017 roku

Działalnością Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej  kierował  Zarząd,  wybrany  na Walnym Zebraniu wyborczym KFON  –   31 marca 2015 roku, w  składzie: Krystyna Starczewska – prezes, Renata Rosowska – vice prezes, Andrzej Szczepański – vice prezes, Małgorzata Iwańska – sekretarz,  Ewa Piątek –  skarbnik, Jolanta Kałuża, Małgorzata Kurpiewska, Piotr Machowski, Eliza Nowikowska, Jolanta Węglowska, Dorota Zagrodzka – członkowie Zarządu.

Finanse  KFON  kontrolowała Komisja Rewizyjna w składzie: Anna Witkowska – przewodnicząca, Maciej Konieczny i Grzegorz Szymczak

Aktualna liczba członków KFON  –  66 podmiotów

Składkę członkowską za rok 2016 opłaciło:  – 41 członków KFON,  czyli  –  62 proc.. Zalega ze składkami za rok 2016  –  25 członków,  czyli  – 38 proc..

Biuro KFON mieści się w siedzibie Społecznego Gimnazjum nr 20 w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 22. Tel. +48734463123  / e-mail: kfon@bednarska.edu.pl/

Sekretarzem biura KFON jest od października 2016 roku – Jolanta Grabowska.  Anna Firek zrezygnowała na własną prośbę z pełnienia tej funkcji.

KFON od 1 marca 2017 r. posiada nową stronę internetową  /www.kfon.pl/, którą prowadzi Jolanta Grabowska.

Kapituła przyznała od 31 marca 2016 roku dwa Certyfikaty jakości  KFON. Otrzymały je:   – Szkoła Podstawowa  Fundacji – „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa” w Wałbrzychu   i  Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Na wniosek Zarządu KFON przyznane zostały przez MEN Medale Komisji Edukacji Narodowej.  Otrzymali je  nauczyciele z Centrum Edukacji „Zdroje”: Anna Paczyńska, Monika Święcicka i Marian Langowski.

Od 31 marca 2016 roku odbyły się następujące zebrania Zarządu KFON:

– 16 maja 2016 r. zebranie Zarządu poświęcono  przede wszystkim zapowiadanym przez władze zmianom w systemie edukacji i sytuacji, w jakiej znajdą się  szkoły niepubliczne po wprowadzeniu tych zmian.

– 28 czerwca 2016 r. na zebraniu Zarządu Ewa Piątek złożyła sprawozdanie ze spotkania z Minister Edukacji,  Anną Zalewską,  w Toruniu – 27 czerwca, zwracając uwagę  przede wszystkim na niejednoznaczność prezentowanych  propozycji zmian w systemie oświaty oraz na  specyficzną atmosferę  spotkania, na którym nie było możliwości zadawania pytań i wyrażania opinii.  Zarząd sformułował problemy, które muszą zostać wyjaśnione w bezpośredniej rozmowie z Minister Edukacji i podjął decyzję o zwróceniu się do MEN z prośbą o rozmowę prezes KFON z Anną Zalewską. Ustalono, że zależnie od wyników tej rozmowy podjęte zostaną  dalsze działania Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej.

–  20 października 2016r.  na zebraniu Zarządu omawiano wnioski z rozmów przeprowadzonych przez Krystynę Starczewską i Marię Kotowską z Minister Edukacji  oraz przedstawiono  podjęte przez KFON działania protestacyjne wobec „dobrej zmiany” w systemie polskiej edukacji.  Zarząd poparł decyzję  przystąpienia  KFON do koalicji „NIE dla chaosu w szkole”. Zarząd podjął  także decyzję o prowadzeniu przez Marinę Hulię dla  szkół KFON zajęć edukacyjnych dotyczących uchodźców.  Po rezygnacji Anny Firek z funkcji sekretarza biura KFON Zarząd zdecydował o zatrudnieniu na tym  stanowisku Jolanty Grabowskiej.  Podjęto także decyzję o unowocześnieniu strony internetowej KFON i powierzeniu administrowania treścią tej strony Jolancie Grabowskiej.

–  5 grudnia  2016 r. zebranie Zarządu  poświęcono przede wszystkim podsumowaniu działań prowadzonych przez KFON  w ramach protestu przeciw zmianom w systemie edukacji  i projektom dalszych  działań w tym zakresie. Podjęto także decyzje dotyczące  wspierania działalności Mariny Hulii na rzecz dzieci koczujących z matkami na dworcu Brześć, których władze nie chcą wpuścić do Polski.  Zarząd poparł  zgłoszony przez Marinę Hulię projekt ustanowienia nagrody „Niezauważalni” – przeznaczonej dla osób działających bezinteresownie na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach: uchodźców, niepełnosprawnych, zagrożonych marginalizacją.  Ustalono termin i miejsce rocznej Konferencji i Walnego Zebrania KFON. Organizację konferencji Zarząd powierzył Ewie Piątek i Jolancie Węglowskiej . Ustalono, że  Konferencja i Walne Zebranie KFON odbędzie się w Wałbrzychu w pierwszej połowie marca 2017 roku. Ponieważ upłynęła kadencja Kapituły przyznającej Certyfikaty KFON, Zarząd zadecydował  o jej przedłużeniu  do  Walnego Zebrania KFON w Wałbrzychu. Do Walnego Zebrania KFON odłożono także decyzję w sprawie członkostwa  w  międzynarodowej organizacji ECNAIS i w sprawie zaległości w opłaceniu składek na rzecz tej organizacji.

–  27  stycznia 2017 r. omówiono sytuację szkół należących do KFON w związku z wdrażaną przez władze reformą edukacji. Zarząd podjął  jednomyślnie decyzję o poparciu inicjatywy zbierania podpisów pod żądaniem ogólnopolskiego referendum w sprawie wprowadzanych przez władze zmian w systemie edukacji.  Jeśli chodzi o propozycje organizowania strajków  szkolnych  Zarząd wstrzymał się od zajęcia jednoznacznego stanowiska.  Zarząd podjął decyzję o wspieraniu inicjatywy Mariny Huli organizowania w różnych miastach w szkołach KFON  Dni Radości dla dzieci i mam z dworca w Brześciu, którym udało się przedostać do Polski.

Inicjatywy i działania podejmowane przez KFON w okresie od 31 marca 2016 r.

 1. Przedstawiciele KFON brali systematycznie udział w posiedzeniach Komisji Sejmowej, na której omawiano projekty zmian w prawie oświatowym oraz w wielu konferencjach poświęconych problemom, które wynikać będą z wprowadzenia zapowiadanych zmian systemu edukacji.
 2. KFON proszony jest regularnie o obejmowanie patronatem honorowym konferencji organizowanych przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
 3. Przedstawiciele KFON zabierali wielokrotnie publicznie głos w sprawie planowanej przez władze reformy edukacji. W prasie ukazało się kilka wywiadów z Krystyną Starczewską – prezesem KFON, były także audycje radiowe z przedstawicielami KFON-u. Ewa Korulska wystąpiła w imieniu KFON-u w audycji telewizyjnej Jana Pospieszalskiego „Warto rozmawiać” uzasadniając naszą negatywną opinię dotyczącą likwidacji gimnazjów.
 4. Dnia 30 czerwca 2016 r. przekazane zostało do Ministerstwa Edukacji Narodowej pismo od prezesa KFON z prośbą o spotkanie z Minister Anną Zalewską. MEN wyznaczył termin spotkania na 25 lipca. W spotkaniu  uczestniczyła Krystyna Starczewska i Maria Kotowska. Przedstawiły one sformułowane przez członków Zarządu KFON pytania związane z planowanymi zmianami w systemie polskiej edukacji.  / Odpowiedzi Minister Zalewskiej na te pytania w załączniku/. Minister Zalewska na zakończenie rozmowy stwierdziła, że o przedłużeniu terminów wprowadzania reformy nie ma mowy, nie ma też mowy o wycofaniu się władz z likwidacji gimnazjów.  Nasza pozytywna opinia o gimnazjach jest jej zdaniem  całkowicie nieuzasadniona – wprowadzenie gimnazjów  doprowadziło polską edukację do ruiny, z której ma ją podnieść projektowana reforma systemu oświaty.
 5. Oceniając negatywnie zapowiadane zmiany w systemie polskiej edukacji KFON przystąpił do koalicji „NIE dla chaosu w szkole”. W ramach tej koalicji przedstawiciele KFON-u uczestniczyli w przygotowaniu manifestacji protestacyjnej nauczycieli i rodziców, która odbyła się 19 listopada 2016r.  w Warszawie. Przedstawiciele KFON-u brali także udział w dwóch pikietach zorganizowanych przez koalicję pod Sejmem – pierwszej, kiedy projekt ustawy „prawo oświatowe” trafił do Sejmu i drugiej, kiedy odbywało się pierwsze czytanie ustawy. KFON podpisał list przygotowany przez koalicję „NIE dla chaosu w szkole” wzywający Prezydenta Andrzeja Dudę do niepodpisywania ustawy zmieniającej system polskiej edukacji. Przedstawiciele KFON uczestniczyli w pikiecie przed pałacem prezydenckim w dniu składania tego listu. Po podpisaniu przez Prezydenta ustawy zmieniającej system polskiej edukacji,  KFON  w ramach koalicji „NIE dla chaosu w szkole” przystąpił do działań przygotowujących akcję zbieranie podpisów pod żądaniem przeprowadzenia ogólnopolskigo referendum w tej sprawie. Prezes KFON jest  członkiem Sztabu Referendalnego, z którym współpracuje także w imieniu KFON Maria Kotowska.
 6. Pod patronatem KFON-u organizowane są konferencje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i uczniów szkół niepublicznych. Renata Rosowska zorganizowała w październiku 2016 r. ogólnopolską konferencję pt.  „Tutoring i mentoring w szkole” oraz szkolenie z zakresu mediacji dla przedstawicieli szkół niepublicznych i doradców zawodowych. Marina Hulia pod patronatem KFON-u  prowadziła warsztaty dla nauczycieli i uczniów szkół niepublicznych  „Między kulturami a uczniami” poświęcone kulturom krajów, z których pochodzą uczęszczające do naszych szkół dzieci uchodźców i imigrantów. Warsztaty prowadzone przez Marinę Hulię cieszą się dużym powodzeniem, zamawia je wiele szkół z całej Polski.
 7. KFON zaangażował się w akcję pomocy dla dzieci i matek czeczeńskich koczujących od wielu miesięcy na dworcu w Brześciu, których władze nie chcą wpuścić do Polski. Marina Hulia jeździ systematycznie dwa razy w miesiącu do Brześcia organizując na miejscu zajęcia dla dzieci i ich matek oraz przywożąc im niezbędną pomoc. Pomaga jej wiele szkół zrzeszonych w KFON-ie, które zbierają pieniądze, odzież, słodycze, materiały plastyczne na organizowane przez Marine lekcje dworcowe. Kiedy kilku matkom z dziećmi udało się dostać do Polski, Marina wpadła na pomysł organizowania dla nich przy pomocy naszych szkół Dni Radości. Ideą tego przedsięwzięcia jest, aby dzieci po ciężkich traumatycznych przeżyciach nie oglądały naszego kraju wyłącznie zza krat ośrodka dla uchodźców, lecz żeby mogły co miesiąc poznać inne polskie miasto i  przeżyć w nim z polskimi dziećmi Dzień Radości . Pierwszy Dzień Radości odbył się w styczniu 2017 r.  w Lublinie ( w jego organizacji pomogły szkoły: Adama Kalbarczyka, Grzegorza Szymczaka i Elizy Nowikowskiej) drugi odbył się 5 lutego w Warszawie, a na następne zapraszają już kolejne szkoły KFON-u.
 8. Stypendia brytyjskie: w tym roku do programu stypendiów HMC z Polski zgłosiło się 12 osób (10 uczennic i 2 uczniów). Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się w Warszawie 14 lutego 2017r. w budynku Społecznego gimnazjum nr 20 przy ul. Raszyńskiej 22. Z ramienia HMC rozmowy prowadził David Kanapman – Rector of Dollar Academy.

W wyniku rozmów stypendium otrzymała jedna osoba – Magda Grunwald z L.O. im. M.Kopernika w Parczewie. Stypendium częściowe zaproponowano: Antoninie Hoduj z Gimnazjum Dwujęzycznego im. Bohterów Powstania Warszawskiego w Warszawie i Patrycji Kalinie z Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim.

David Kanapman HMC zaprosił  do współprowadzenia rozmów stypendystkę HMC z 2013 roku – Justynę Słowik – obecnie studiującą na St.  Andrews University w Szkocji i przyjętą na Oxford University. Prawdziwą przyjemnością było posłuchać, jak stypendium HMC, współorganizowane w Polsce przez KFON odmieniło jej życie i pozwoliło na osiągnięcie sukcesu.

Bardzo byłoby wskazane, żeby Dyrektorzy szkół zrzeszonych w KFON zachęcali swoich uczniów do udziału w kolejnych edycjach stypendium HMC.

Edukacja domowa 2016

Sprawozdanie_ECNAIS

Przyznane Certyfikaty KFON 2011-2017

 

Zarząd KFON i członkowie Stowarzyszenia w latach 2002 – 2009 podejmowali działania dotyczące:

 • 25 października 2009 r. z okazji XX-lecia Oświaty Niezależnej odbyła się w Sejmie ogólnopolska konferencja „ Ruch obywatelski na rzecz edukacji – osiągnięcia i nowe wyzwania”. Patronat nad konferencją objęli Bronisław Komorowski – Marszałek Sejmu i Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej. Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej do współorganizacji tego przedsięwzięcia zaprosiło Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Przymierze Rodzin i Federację Inicjatyw Oświatowych. Z tej okazji wydana została księga pamiątkowa, w której zaprezentowało się ponad 150 szkół i placówek niepublicznych. Pani Minister odznaczyła osoby zasłużone dla polskiej oświaty niepublicznej. W tym dniu Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali m. in.: Iwańska Małgorzata, Kałuża Jolanta, Kiedel Marzena, Kurpiewska Małgorzata, Machowski Piotr, Nowikowska Eliza, Polakowski Wiktor, Rączkiewicz Zofia, Szymczak Grzegorz, Węglowska Jolanta, Wontek Magdalena
 • analizy zmian w Ustawie o Systemie Oświaty i przygotowanie wystąpienia w sprawie ramowych planów nauczania,
 • przygotowania listu do Ministra Finansów w sprawie uznania nakładów ponoszonych na inwestycje oświatowe przez osoby fizyczne prowadzące szkoły,
 • przygotowania interwencji w sprawie rozdziału stypendiów naukowych z których wykluczono szkoły niepubliczne,
 • przygotowania wystąpień w sprawie wykluczenia szkół niepublicznych z przydziału pracowni internetowych przez MENiS i nieprawidłowości w przyznawaniu pracowni komputerowych szkołom niepublicznym,
 • analizy przebiegu egzaminów zewnętrznych i przygotowania wystąpienia w sprawie przeciwdziałania nadużyciom w trakcie ich przeprowadzania,
 • analizy możliwości korzystania przez szkoły niepubliczne z funduszy unijnych,
 • przygotowania wystąpienia w sprawie likwidacji matury z filozofii,
 • przygotowania konferencji KFON-u w Senacie w sprawie bonu oświatowego,
 • analizy projektów nowej podstawy programowej i przygotowania wystąpienia do MENiS z krytyczną analizą tego projektu,
 • przygotowania wystąpienia w sprawie awansu zawodowego dyrektorów – właścicieli szkół,
 • przygotowania stanowiska w sprawie opodatkowania organizacji non profit,
 • objęcia patronatem projektu stypendialnego dla uczniów i nauczycieli w Wielkiej Brytanii,
 • przystąpienia do Konfederacji Pracodawców Prywatnych,
 • przygotowania zmian w statucie w związku z ubieganiem się KFON-u o status organizacji pożytku publicznego,
 • przygotowania krytycznego wystąpienia do Ministra Edukacji w sprawie zmiany organizacji roku szkolnego,„abolicji maturalnej ministra R. Giertycha,
 • zarządzenia ministra Giertycha o zmianach w kanonie lektur szkolnych,
 • przyznawania dofinansowania „wycieczek patriotycznych” dla szkół niepublicznych,
 • zarządzenia MEN o wliczaniu do średniej ocen stopnia z religii (pismo w tej sprawie zostało wysłane do Trybunału Konstytucyjnego),
 • zarządzenia ministra Giertycha dotyczącego wprowadzenia obowiązkowych jednolitych strojów w szkołach,
 • ministerialnego programu „zero tolerancji”,
 • zapowiadanych inicjatyw Ministra Edukacji (powołanie Narodowego Instytutu Wychowania, ocena z zachowania, wychowanie patriotyczne),
 • projektu powołania, na wniosek ministra Giertycha, Narodowego Instytutu Wychowania (oficjalne stanowisko KFON w tej sprawie zostało zaprezentowane na publicznej debacie poświęconej projektowi powołania NIW ),
 • szkalowaniu przez ministra Giertycha dobrego imienia Jacka Kuronia,
 • uregulowania prawnego dotyczącego równego traktowania klas IB z równoległymi klasami w szkołach polskich i poprawnego przeliczania punktów matury międzynarodowej przy przyjmowaniu absolwentów IB na wyższe uczelnie w Polsce,
 • prawnego uregulowania przyznawania dotacji dla niepublicznych instytucji oświatowych nieszkolnych typu poradnie psychologiczne,
 • zmiany terminu obowiązku zgłaszania do ewidencji nowo powstających szkół, tak by nie było konieczne dla otrzymania dotacji roczne wyprzedzenia rejestracji szkoły,
 • prawnego uregulowania stwarzającego możliwość zdawania matury w Polsce po kilku latach nauki za granicą,
 • zapewnienia obecności przedstawiciela oświaty niepublicznej w komisji konkursu na stanowisko kuratora,
 • objęcia dotacjami szkół niepublicznych dla dorosłych szczególnie w odniesieniu do młodocianych i uczniów specjalnej troski, obniżenia wieku młodzieży przyjmowanej do tych szkół do lat 17-tu,
 • zobowiązania gmin do dofinansowania na równi ze szkołami publicznymi dzieci uczących się za darmo w szkołach niepublicznych (dzieci z domów dziecka, dzieci uchodźców, dzieci niepełnosprawnych),
 • zwolnienia z obowiązku składania egzaminów po szkole podstawowej i gimnazjum dzieci przebywających krócej niż 3 lata w Polsce (dzieci uchodźców i długoletnich emigrantów),
 • ujednolicenia zasad podatku od nieruchomości przeznaczonych na cele edukacyjne,
 • wprowadzenia rozporządzeń dotyczących kształcenia na odległość,
 • uregulowania prawnego działalności tzw. szkół sieciowych,
 • wprowadzenia zmian w systemie kształcenia nauczycieli,
 • obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych przez dyrektorów szkół niepublicznych (oświadczenie drukowane w prasie i przesłane do Trybunału Konstytucyjnego).

Zorganizowane konferencje w latach 2006 – 2008:

 • 5/16 września 2006 r. VIII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół zorganizowana przez miesięcznik „Dyrektor Szkoły” i Zarząd KFON (Udział członków Zarządu w panelu poświęconym roli szkół niepublicznych),
 • 2 grudnia 2006 konferencja KFON w Szczecinie – zorganizowana przez Małgorzatę Kurpiowską, dyrektora Zespołu Szkół Prywatnych,„Słoneczne” nt. „Roli szkół niepublicznych w systemie polskiej oświaty”,
 • 16/17 marca 2007 ogólnopolska konferencja KFON w Sobieszowie organizowana przez Andrzeja Szczepańskiego – dyrektora Sopockiej Akademii Tenisowej, nt: „Wolność i równość w edukacji”,
 • 25/26 października 2007 ogólnopolska konferencja KFON we Wrocławiu – zorganizowania przez Jolantę Węglowską, dyrektora Zespołu Szkół EKOLA na 15-lecie Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej – po-święcona osiągnięciom oświaty niepublicznej,
 • 30 listopada 2007 konferencja zorganizowana przez Społeczne Gimnazjum nr 20 w Warszawie nt: „Dzieci uchodźców w szkole. Jak skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu? ”,
 • 26/28 marca 2008 ogólnopolska konferencja KFON w Żarach – zorganizowana przez Wiktora Polakowskiego nt: „Praca z uczniem zdolnym”,
 • 30 października 2008 konferencja zorganizowana przez Społeczne Gimnazjum nr 20 w Warszawie dla samorządów uczniowskich i ich opiekunów nt.: „Czy możliwa jest szkoła demokratyczna”,
 • 29/30 listopada 2008 konferencja zorganizowania przez Społeczne Gimnazjum nr 20 w Warszawie nt: „Jak wychowywać do tolerancji i otwartości na inność?” (konferencja połączona z prezentacją uczniowskich projektów),
 • 5/6 grudnia 2008 konferencja KFON w Bielsku Białej – zorganizowana przez Renatę Rosowską na temat: „Projekty zmian w systemie edukacji a oświata niepubliczna”,
 • 2 marca 2009 konferencja w Bielsku– Białej zorganizowana przez Renatę Rosowską na temat przeciwdziałania uzależnieniu młodzieży od Internetu i projektowanych badaniach nad netohlizmem,
 • 27/29 marca 2009 ogólnopolska konferencja organizowaną przez lubelskich członków KFON na temat: „Kreatywna szkoła – nieustające wyzwanie. 20-lecie oświaty niepublicznej w Polsce.”
 • Udział w konferencjach:
 • 20/22 kwietnia 2006 – udział prezesa KFON Jana Wróbla i młodzieży z I SLO „BEDNARSKA” w konferencji ECNAIS w Wiedniu,
 • 10 maja 2007 udział wiceprezesa Jolanty Kałuży w VII Międzynarodowym Zjeździe Prywatnych Szkół Re-publiki Czeskiej połączonej z 15- leciem szkół prywatnych,
 • 16/17 listopada 2007 – udział wiceprezesa Jolanty Kałuży i członka Zarządu Małgorzaty Iwańskiej w konferencji ECNAIS w Sevilii,
 • kwiecień 2008 – udział wiceprezesa Jolanty Kałuży i członków Zarządu: Małgorzaty Iwańskiej i Małgorzaty Kurpiewskiej w konferencji z okazji 20- lecia ECNAIS w Porto,
 • reprezentowanie KFON-u przez Jolantę Kałużę na konferencji organizowanej przez organizację zrzesza-jącą słowackie szkoły niepubliczne ASŠŠZS w Żylinie pt. Pluralizm w edukacji gwarancją prawidłowego rozwoju społeczeństwa”,
 • listopad 2008 – udział wiceprezesa KFON Jolanty Kałuży w konferencji pt. „Dialog międzykulturowy” zorganizowanej przez ECNAIS w Cheltenham w Wielkiej Brytanii.
 • Inne działania członków Zarządu:
 • prezes KFON-u Krystyna Starczewska lub inni członkowie KFON-u uczestniczą w posiedzeniach Sejmowej Komisji Edukacji, Naukii Młodzieży,
 • wiceprezes Renata Rosowska pełni funkcję Wiceprzewodniczącej zarządu w sekcji Edukacji i Nauki KPP Lewiatan, prowadzi stronę internetową KFON oraz organizuje konferencje KFON-u,
 • Małgorzata Kurpiewska corocznie organizuje przeglądy teatrów szkół niepublicznych w Szczecinie,
 • udział Ligii Krajewskiej w corocznych konferencjach ECNAIS (Edynburg, Rzym, Wilno),
 • stałe uczestnictwo wiceprezesa Jolanty Kałuży w konferencjach MEOPS w Czechach,
 • prezes KFON-u Krystyna Starczewska uczestniczy jako konsultant w przygotowywanym przez Ministerstwo Edukacji Programie Operacyjnym Wykształcenie i Kompetencje Strategia Rozwoju Edukacji 2007 –2013,
 • Renata Rosowska pracowała w okresie od lipca 2008 do marca 2009 r. w ministerialnym zespole opracowującym projekty zmian w nadzorze pedagogicznym,
 • Współpraca prezesa KFON, Krystyny Starczewskiej, z organizacjami zajmującymi się problemami kształcenia i pomocą dla dzieci uchodźców oraz z Urzędem d/s Uchodźców,
 • współpraca prezesa KFON, Krystyny Starczewskiej, z Towarzystwem Korczakowskim, udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach korczakowskich,
 • organizacja stypendiów dla uczniów w Wielkiej Brytanii we współpracy ze szkołami stowarzyszonymi w HMC(The Headmasters’ and Headmistress’).

Wystąpienia publiczne:

 • polemika z programem ministra Giertycha (artykuł K. Starczewskiej „Rzeczpospolita szkolna” – „Tygodnik Powszechny” 12/11/2006,
 • wywiad z K. Starczewską „Posłuszne i bezmyślne” – „Gazeta Wyborcza” 17/11/2006),
 • głos przeciwko ustawie lustracyjnej (K. Starczewska „Nie ulegnę przymusowi” – „Gazeta Wyborcza” 9/5/2007),
 • wypowiedzi prasowe dotyczące niebezpiecznego zjawiska segregacji uczniów (Dziennik 08/09/2008),
 • artykuł Adama Kalbarczyka pt. „Korepetycje to skandal” (Gazeta Wyborcza 5-6 kwietnia 2008),
 • artykuł Elizy Nowikowskiej pt. „Korepetycje i inne skandale”. (Gazeta Wyborcza 9 kwietnia 2008)

Działalność KFON od 2009

28 marca 2009 roku w  Kazimierzu Dolnym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków KFON. Wybrany został Zarząd stowarzy-szenia w składzie: Krystyna Starczewska – prezes, Jolanta Kałuża – wiceprezes, Renata Rosowska – wiceprezes, Magdalena Wontek – skarbnik, Małgorzata Kurpiewska – sekretarz, członkowie Zarządu: Małgorzata Iwańska, Piotr Machowski, Eliza Nowikowska, Andrzej Szczepański, Dorota Zagrodzka, Jolanta Węglowska, oraz Komisja Rewizyjna w składzie: Zofia Rączkiewicz, Grzegorz Szymczak, Monika Jędrzejewska.

20 kwietnia 2009 r. – konferencja nt. netoholizmu w Bielsku-Białej; organizatorka – Renata Rosowska.

4 maja 2009 r. KFON wystosował list do pani Minister Katarzyny Hall w sprawie wykreślenia zadań dyrektora szkoły/placówki niepublicznej w zakresie nadzoru pedagogicznego, co mogło spowodować ograniczenie autonomii przy-sługującej dotąd dyrektorowi szkoły/placówki niepublicznej.

13-14 maja 2009 r. w Szczecinie odbył się IX Ogólnopolski Przegląd Teatrów Szkół Niepublicznych

czerwiec 2009 r.  – udział wiceprezes Jolanty Kałuży w konferencji ECNAIS w Czechach

09 września 2009 r. w Prywatnym  Zespole Szkół Zaocznych dla Dorosłych w Słupsku odbyło się  robocze spotkanie przedstawicieli zawodowych szkół niepublicznych. Tematem zasadniczym były zmiany w szkolnictwie zawodo-wym. Spotkanie zorganizowała Małgorzatę Iwańską.

17-19 września 2009 r. – XI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli. Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej współorganizatorem, W trakcie trwania konferencji prowadziliśmy warsztat dla przedstawicieli oświaty niepublicznej pt. „Zmiany w prawie oświatowym i ich znaczenie dla funkcjonowania szkół niepublicznych”, gdzie głównie skupiono się na  zasadach nowego nadzoru pedagogicznego

Od września do listopada 2009 roku intensywnie działał komitet organizacyjny konferencji z okazji 20-lecia oświaty niepublicznej. W skład komitetu weszli przedstawiciele czterech organizacji: KFON, STO, Przymierza Rodzin, FIO.

październik 2009 roku – udział wiceprezes Jolanty Kałuży w konferencji ECNAIS-u w Rzymie.

25 listopada 2009 r. – konferencja „Ruch obywatelski na rzecz edukacji – osiągnięcia i nowe wyzwania” w Sejmie RP pod patronatem Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego i Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall. Konferencję otworzył Marszalek Sejmu Bronisław Komorowski, słowo wstępne wygłosiła Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, a wykład inaugura-cyjny prof. Henryk Samsonowicz. Konferencja została podzielona na dwa pa-nele: pierwszy nt. „Jak rodził się i rozwijał ruch oświaty niezależnej – spojrzenie w przeszłość”– zreferowany przez prof. Andrzeja Janowskiego, drugi pt. „Wy-zwania stojące dziś przed polską edukacją – opinie różnych środowisk oświaty niezależnej”. Konferencję prowadził Tomasz Lis, a podsumował prezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, Jan Wróbel. Konferencję zorganizo-wały: KFON, STO, Przymierza Rodzin, FIO

4 grudnia 2009 r. – w Szczecinie konferencja  „Współpraca Samorządu Terytorialnego z Oświatą Niezależną” połączona z X- leciem pierwszej niepu-blicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej „Akademos” prowadzonej przez  Elżbietę Lenartowicz  KFON- reprezentowała  wiceprzewodnicząca, Renata Rosowska i sekretarz, Małgorzata Kurpiewska. Obecna była Ligia Krajewska z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Od 2009 roku trwały prace związane z przyznawaniem certyfikatu członkom KFON. Powstała komisja w składzie: Małgorzata Kurpiewska, Piotr Machow-ski, Eliza Nowikowska. Prace nad certyfikatem zostały zakończone w marcu 2011 roku, kiedy wybrano Kapitułę Certyfikatu KFON. W skład kapituły weszli: Jolanta Kałuża – przewodnicząca Kapituły, Jerzy Waligóra, Dorota Zagrodzka.

26 marca 2010 roku – Walne Zebranie Sprawozdawcze KFON w Krakowie

5 kwietnia 2010 r. druga konferencja „Ruch obywatelski na rzecz edukacji – osiągnięcia i nowe wyzwania”. Miała ona miejsce na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego i zgromadziła liczne grono studentów wydziału pedagogicznego oraz uczniów, nauczycieli i rodziców szkół niepublicznych Szczecina. Gośćmi honorowymi byli pierwsi założyciele tych szkół oraz pani Krystyna Starczewska w podwójnej roli – przewodniczącej KFON-u, a przede wszystkim animatorki ruchu obywatelskiego tworzącego niezależną oświatę przed  20-laty i obecnie.

9-11 kwietnia 2010 roku odbyła się ogólnopolska konferencja metodyczna „Przyszłość kształcenia – komplementarne systemy edukacyjne” zorganizowana przez Zespół Szkół Niepublicznych ”Czaplówka” w Koszalinie.

6-7 maja 2010 r. X Ogólnopolski Przegląd Teatrów Szkół Niepublicznych. Przez 10 lat przeglądy teatralne organizowane były przez Małgorzatę Kurpiewską  – dyrektorkę Zespołu szkół „Słoneczna

12 czerwca 2010 r. – konferencja w Bielsku-Białej „Sześciolatek w szkole”; współorganizator – Bielskie Forum Oświatowe. Udział wzięli  m.in. p. Minister Krystyna Szumilas, samorządowcy, metodycy nauczania wczesnoszkolnego i nauczyciele.

30 czerwca – 2 lipca 2010 r. – konferencja naukowa „Dziedzictwo kulturowe Żydów we współczesnej Polsce”; współorganizatorzy Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele szkół zrzeszonych w KFON.

Od września 2010 roku do października 2011 roku, w Zespole przy Ministerstwie Edukacji Narodowej opracowującym nowy kształt Karty Nauczyciela intensywnie pracowały Krystyna Starczewska i Renata Rosowska

15 października 2010 r. – w Warszawie konferencja zorganizowana przez KFON NT. „Prawne aspekty udzielania i rozliczania przez samorządy terytorialne dotacji dla placówek oświaty niepublicznej”.

listopad 2010 r. –  udział Jolanty Kałuży w konferencji ECNAIS-u w Berlinie

17/18 marca 2011 r. konferencja KFON pt. „Zmiany w prawie oświatowym i problemy finansowe w szkolnictwie niepublicznym” organizowana przez Społeczne Gimnazjum nr 20 w Warszawie.

17 marca 2011 roku – Walne Zebranie Sprawozdawcze KFON w Warszawie

maj 2011 r. –  udział w konferencji ECNAIS-u w Madrycie Jolanty Kałuży

7 czerwca 2011 r. w Warszawie odbyła się konferencja KFON pt. „Szkolnictwo zawodowe w świetle nowych zmian w prawie oświatowym” organizowana przez Społeczne Gimnazjum nr 20.

17/18 listopada 2011 r.  odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja ECNAIS organizowana przez KFON połączona z Menegement Meeting ECNAIS. Jest to naszym dużym sukcesem, ponieważ ECNAIS przyjął nasze zaproszenie po 10 latach.

6 grudnia 2011 r. miał miejsce Pierwszy Salon Dyskusyjny KFON w Książu organizowany przez panią Ewę Piątek z Wałbrzycha i panią Jolantę Węglowską z Wrocławia.

22 marca 2012 r. –  Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze w Olsztynie

w latach 2009 – 2012 – dalsza realizacja projektu stypendialnego na wyjazdy do Wielkiej Brytanii

 

Działalność Zarządu KFON od 2009

W okresie od 28 marca 2009r. do 22 marca 2011 r. Zarząd odbył trzynaście posiedzeń.

4 maja 2009 r. KFON wystosował list do pani Minister Katarzyny Hall w sprawie wykreślenia zadań dyrektora szkoły/placówki niepublicznej w zakresie nadzoru pedagogicznego, co mogło spowodować ograniczenie autonomii przysługującej dotąd dyrektorowi szkoły/placówki niepublicznej.

W dniach 13-14 maja 2009 w Szczecinie odbył się IX Ogólnopolski Przegląd Teatrów Szkół Niepublicznych.

Natomiast w roku 2010 w dniach 6-7 maja miał miejsce ostatni X Ogólnopolski Przegląd Teatrów Szkół Niepublicznych. Przez 10 lat przeglądy teatralne organizowane były przez Małgorzatę Kurpiewską  – dyrektor Zespołu szkół „Słoneczna”

W 2009 roku do projektu stypendialnego w Wielkiej Brytanii zgłosiło się 6 osób. Stypendia otrzymały dwie osoby.
W 2010 roku do projektu stypendialnego w Wielkiej Brytanii zgłosiło się dziesięcioro kandydatów. Stypendia przyznano czterem osobom.

W 2011 roku do projektu zgłosiło się 33 chętnych. Przyznano cztery stypendia.

W 2012 roku  zgłosiło się 14 kandydatów. Przyznano cztery stypendia.

W dniu 09 września 2009 r. w Prywatnym  Zespole Szkół Zaocznych dla Dorosłych w Słupsku odbyło się  robocze spotkanie przedstawicieli zawodowych szkół niepublicznych, tematem zasadniczym były zmiany w szkolnictwie zawodowym. Spotkanie zorganizowane zostało przez Małgorzatę Iwańską.

Od 2009 roku trwały prace związane z przyznawaniem certyfikatu członkom KFON.

Powstała komisja pracująca nad certyfikatem, do której weszli: Małgorzata Kurpiewska, Piotr Machowski, Eliza Nowikowska. Prace nad certyfikatem zostały zakończone w marcu 2011 roku, kiedy wybrano Kapitułę Certyfikatu KFON. W skład kapituły weszli: Jolanta Kałuża – przewodnicząca Kapituły, Jerzy Waligóra, Dorota Zagrodzka.

Od września 2010 roku do października 2011 roku, w Zespole przy Ministerstwie Edukacji Narodowej opracowującym nowy kształt Karty Nauczyciela intensywnie pracowała Krystyna Starczewska i Renata Rosowska.

Konferencje organizowane przez KFON.

W kwietniu 2009 pani Renata Rosowska zorganizowała w Bielsku-Białej konferencję nt. netoholizmu.

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej zostało współorganizatorem XI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, która odbyła się 17-19 września 2009. W trakcie trwania konferencji prowadziliśmy warsztat dla przedstawicieli oświaty niepublicznej pt. „Zmiany w prawie oświatowym i ich znaczenie dla funkcjonowania szkół niepublicznych”, gdzie głównie skupiono się na  zasadach nowego nadzoru pedagogicznego.

Od września do listopada 2009 roku intensywnie działał komitet organizacyjny konferencji z okazji 20-lecia oświaty niepublicznej. W skład komitetu weszli przedstawiciele czterech organizacji: KFON, STO, Przymierza Rodzin, FIO.

Konferencja odbyła się 25 listopada 2009 w Sejmie RP pod patronatem Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego i Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall. Tytuł konferencji brzmiał „Ruch obywatelski na rzecz edukacji – osiągnięcia i nowe wyzwania”. Konferencję otworzył Marszalek Sejmu Bronisław Komorowski, słowo wstępne wygłosiła Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, a wykład inauguracyjny prof. Henryk Samsonowicz. Konferencja została podzielona na dwa

panele: pierwszy nt. „Jak rodził się i rozwijał ruch oświaty niezależnej – spojrzenie w przeszłość” – zreferowany przez prof. Andrzeja Janowskiego, drugi pt. „Wyzwania stojące dziś przed polską edukacją – opinie różnych środowisk oświaty niezależnej”. Konferencję prowadził Tomasz Lis , a podsumował były prezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej Jan Wróbel.

W województwie zachodniopomorskim w roku  szkolnym 2009/2010 środowisko oświaty niezależnej Szczecina zorganizowało konferencje upamiętniające jej 20-lecie. Z inicjatywy pani Elżbiety Lenartowicz  4 grudnia 2009 uroczyście inaugurowano obchody 20–lecia Oświaty Niepublicznej konferencją pt.  „Współpraca Samorządu z Oświatą Niezależna” łącząc to w raz z X-leciem pierwszej niepublicznej poradni Akademos .KFON- reprezentowała  wice-przewodnicząca pani Renata Rosowska i sekretarz pani Małgorzata Kurpiewska. Obecna była również Ligia Krajewska z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2010 r. 5 kwietnia odbyła się druga konferencja „Ruch obywatelski na rzecz edukacji – osiągnięcia i nowe wyzwania”. Miała ona miejsce na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego i zgromadziła liczne grono studentów wydziału pedagogicznego oraz uczniów, nauczycieli i rodziców szkół niepublicznych Szczecina. Gośćmi honorowymi byli pierwsi założyciele tych szkół oraz pani Krystyna Starczewska w podwójnej roli – przewodniczącej KFON-u, a przede wszystkim animatorki ruchu obywatelskiego tworzącego niezależną oświatę przed  20-laty i obecnie.

9-11 kwietnia 2010 roku odbyła się ogólnopolska konferencja metodyczna „Przyszłość kształcenia – komplementarne systemy edukacyjne” zorganizowana przez Zespół Szkół Niepublicznych ”Czaplówka” w Koszalinie.

12 czerwca 2010 r. konferencja „sześciolatek w szkole”; współorganizatorem było Bielskie Forum Oświatowe. Udział wzięli  m.in. p. Minister Krystyna Szumilas, samorządowcy, metodycy nauczania wczesnoszkolnego i nauczyciele.

30 czerwca – 2 lipca 2010 r. – konferencja naukowa „Dziedzictwo kulturowe Żydów we współczesnej Polsce”; współorganizatorzy Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele szkół zrzeszonych w KFON.

15 października 2010 r. odbyła się w Warszawie konferencja zorganizowana przez KFON NT. „Prawne aspekty udzielania i rozliczania przez samorządy terytorialne dotacji dla placówek oświaty niepublicznej”.

17/18 marca 2011 r. konferencja KFON pt. „Zmiany w prawie oświatowym i problemy finansowe w szkolnictwie niepublicznym” organizowana przez Społeczne Gimnazjum nr 20 w Warszawie.

7 czerwca 2011 r. w Warszawie odbyła się konferencja KFON pt. „Szkolnictwo zawodowe w świetle nowych zmian w prawie oświatowym” organizowana przez Społeczne Gimnazjum nr 20.

17/18 listopada 2011 r.  odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja ECNAIS organizowana przez KFON połączona z Menegement Meeting ECNAIS. Jest to naszym dużym sukcesem, ponieważ ECNAIS przyjął nasze zaproszenie po 10 latach.

6 grudnia 2011 r. miał miejsce Pierwszy Salon Dyskusyjny KFON w Książu organizowany przez panią Ewę Piątek z Wałbrzycha i panią Jolantę Węglowską z Wrocławia.

Udział członków Zarządu KFON w konferencjach zagranicznych.

Czerwiec 2009 – udział wice prezes Jolanty Kałuży w konferencji w Czechach.

Październik 2009 roku – udział wice prezes Jolanty Kałuży w konferencji ECNAIS-u w Rzymie.

W listopadzie 2010 roku udział Jolanty Kałuży w konferencji ECNAIS-u w Berlinie.

W maju 2011 roku pani Jolanta Kałuża brała udział w konferencji ECNAIS-u w Madrycie.

Działalność członków Zarządu KFON w kraju.

– obecność prezesa KFON Krystyny Starczewskiej, lub innych członków Zarządu na posiedzeniach Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

– reprezentacja KFON w Sekcji Edukacji i Nauki KPP LEWIATAN (Renata Rosowska)

– współpraca prezesa KFON, Krystyny Starczewskiej, z organizacjami zajmującymi się problemami kształcenia i pomocą dla dzieci uchodźców oraz Urzędem d/s Uchodźców

– współpraca prezesa KFON, Krystyny Starczewskiej, z Towarzystwem Korczakowskim, udział w krajowych konferencjach korczakowskich

– współpraca prezesa KFON Krystyny Starczewskiej z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Rotarian.