Historia

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej powstało 8 lutego 1992 roku z inicjatywy Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego w Bydgoszczy. Deklarację założycielską podpisało dziewięć stowarzyszeń i fundacji prowadzących szkoły niepubliczne: Społeczne Towarzystwo Edukacyjne – Bydgoszcz, Społeczne Towarzystwo Oświatowe – Warszawa, Gdańska Fundacja Oświatowa – Gdańsk, Fundacja Szkoły Społecznej – Wesoła, Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS” – Swarzędz, Wrocławskie Stowarzyszenie Edukacyjne – Wrocław, Towarzystwo Szkolne im. M. Reja – Bielsko-Biała, Łódzkie Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe – Łódź, Szkoła Baccalarius – Warszawa.

W deklaracji sformułowano podstawowe cele, którym służyć miało Krajowe Forum:
„Naprawa Rzeczpospolitej wymaga przebudowy edukacji. Żywotność tej tradycji wplecionej od dawna w historie Polski ujawnia się ze szczególną wyrazistością w okresie obecnego przełomu. System edukacji potrzebuje zasadniczych zmian i różnorodnych, energicznych impulsów. Idea ta stała się przesłanką inicjatywy Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego w Bydgoszczy zawiązania Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. Forum ma formułę otwartą. Nie narusza prawa sygnatariuszy do autonomii, odrzuca dominację jakiejkolwiek opcji politycznej względnie siły politycznej. Celem nadrzędnym Forum jest dobro polskiej oświaty i jedynie temu celowi podporządkowują swoją działalność jego uczestnicy. Forum przyjmuje obronę interesów szkół niepublicznych i form edukacji alternatywnej, jako potencjalnych stymulatorów procesu przebudowy systemu oświatowego.”
Na drugim zjeździe KFON-u w maju 1992 roku przyjęto regulamin Krajowego Forum, który określał sposób jego funkcjonowania oraz zasady członkostwa. KFON liczył już szesnastu sygnatariuszy. Rezygnację z udziału w KFON złożyło STO.

Trzeci zjazd KFON-u odbył się we wrześniu 1992 r. w Wesołej koło Warszawy. Na zjeździe powołano do życia sekretariat Forum z siedzibą w Fundacji Szkoły Społecznej w Wesołej. Na trzeci zjazd przybyło już 38 przedstawicieli towarzyszeń, fundacji oświatowych i osób fizycznych prowadzących szkoły, które zgłosiły swój akces do KFON-u.

W marcu 1993 rokui odbył się czwart zjazd KFON-u, na którym wybrano prezydium. Pierwszą przewodniczącą została Katarzyna Knoch – Tryba (Hall).

Od 1993 r. KFON rozpoczął współpracę z Europejską Radą Stowarzyszeń Szkół Niezależnych z siedzibą w Danii. Za organizację współpracy międzynarodowej odpowiedzialna była Ligia Krajewska, której powierzono także kierowanie współpracą KFON-u z Sejmem i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

W lutym 1994 roku kolejny zjazd KFON-u połączony został z międzynarodową konferencją poświęconą oświacie niepublicznej w Polsce. Współorganizatorem tej konferencji była Europejska Rada Stowarzyszeń Szkół Niezależnych
i Gdańska Fundacja Oświatowa. Na zjeździe powołano jedenastoosobową Radę KFON, która wybrała ze swego grona czteroosobowe prezydium. Przewodniczącą prezydium została Ligia Krajewska, zastępcami Janusz Hebenstreit
i Andrzej Jabłoński, a sekretarzem Bożena Pawlak. Sekretariat KFON-u przeniesiono do Gdańskiej Fundacji Oświatowej.
W roku 1997 poszerzono skład prezydium o osobę Wojciecha Pogasza z Fundacji Edukacji Społecznej „EKO” ze Swarzędza oraz przeniesiono sekretariat do Warszawy, do siedziby Pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Bednarskiej 2 / 4.
W latach 1994-2000 KFON organizował szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli szkół niepublicznych. W sumie odbyło się 11 konferencji szkoleniowych, w tym Pierwszy Ogólnopolski Sejmik Szkół Niepublicznych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odbywały się one w różnych miastach Polski. Osobą odpowiedzialną za ten dział pracy z ramienia prezydium była Renata Rosowska z Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej. Rozpoczęła ona wydawanie biuletynu informacyjnego KFON pod tytułem „Kfonik”. Od 2000 roku KFON posiada swoją stronę internetową www.kfon.pl
Przedstawiciel Forum, Ligia Krajewska, brała regularnie udział w posiedzeniach Komisji Sejmowych, na których zajmowano się zmianami w prawie oświatowym. KFON wpłynął między innymi na odrzucenie przez Sejm projektu odebrania rodzicom posyłającym dzieci do szkół niepublicznych możliwości odpisu sumy czesnego od podstawy opodatkowania. KFON przyczynił się także do podjęcia przez Sejm decyzji o podniesieniu dotacji na ucznia szkoły niepublicznej do poziomu wysokości państwowej subwencji przekazywanej na ucznia szkoły publicznej. Członkowie KFON-u, Ligia Krajewska i Wojciech Pogasz, przygotowali na zlecenie Sejmowego Biura Ekspertyz – ekspertyzy dotyczące zmian w ustawie o systemie oświaty. Dzięki tej aktywności KFON stał się stałym partnerem władz ustawodawczych w pracach nad zmianami prawa oświatowego.
Współpraca KFON-u z ECNAIS zaowocowała czterema wyjazdami szkoleniowymi dyrektorów i nauczycieli szkół niepublicznych do Danii. KFON uzyskał status członka stowarzyszonego tej międzynarodowej organizacji. W 1998 roku KFON stał się organizatorem międzynarodowego spotkania zorganizowanego w Warszawie dla uczczenia 10 rocznicy istnienia ECNAIS-u. Wymiernym efektem współpracy międzynarodowej jest wymiana uczniów szkół zrzeszonych
w KFON-ie ze szkołami państw Unii Europejskiej, a także udział wielu szkół w programie „Sokrates”. Duży wkład
w organizację współpracy z organizacjami międzynarodowymi miał nieżyjący już Julian Stefańczak, dyrektor szkół anglojęzycznych w Lęborku.

W 1998 roku Ligia Krajewska i Jolanta Kałuża podpisały w imieniu KFON deklarację współpracy z przedstawicielami stowarzyszeń szkół niepublicznych Czech, Słowacji, Moraw i Węgier.

W 2000 roku, na wniosek członków KFON-u, podjęto decyzję o zmianie formuły funkcjonowania Krajowego Forum. KFON z otwartego zrzeszenia podmiotów oświatowych przekształcony został w stowarzyszenie zarejestrowane
w Sądzie Rejestrowym w Warszawie. Na zjeździe stowarzyszenia KFON wybrano 12 osobowy zarząd, który ukonstytuował się w sposób następujący: prezes – Krystyna Starczewska, wiceprezesi: Ligia Krajewska, Jolanta Kałuża
i Renata Rosowska, sekretarz – Tadeusz Rogoża, skarbnik – Grażyna Seroka, członkowie: Jolanta Węglowska, Elżbieta Guzicka, Małgorzata Kurpiewska, Zofia Rączkiewicz, Małgorzata Iwańska.

W 2000 roku Stowarzyszenie KFON zorganizowało we Wrocławiu konferencję poświęconą współpracy oświaty niepublicznej z ogólnopolskimi organizacjami samorządu terytorialnego. Organizatorem konferencji była Jolanta Węglowska z Wrocławskiego Towarzystwa Edukacyjnego.

Od 2001 roku, corocznie, organizowany jest  w Szczecinie Ogólnopolski Przegląd Teatrów Szkół Niepublicznych. Zadanie to realizuje Małgorzata Kurpiewska, dyrektor szkoły „Słoneczna” w Szczecinie.

W marcu 2003, w związku z upływem kadencji władz Stowarzyszenia, odbył się kolejny zjazd, na którym dokonano wyboru władz.
Wybrany został Zarząd  w składzie: Krystyna Starczewska – prezes, Ligia Krajewska – wiceprezes, Renata Rosowska – wiceprezes, Jolanta Kałuża – wiceprezez, Iwona Guzicka – sekretarz,  Grażyna Seroka – skarbnik, Janusz Miklaszewski – członek Zarządu, Piotr Machowski – członek Zarządu, Jolanta Węglowska – członek Zarządu, Małgorzata Iwańska – członek Zarządu, Roman Leniec – członek Zarządu
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Zofia Rączkiewicz – przewodnicząca, Małgorzata Kurpiewska – sekretarz, Halina Grzywacz – członek komisji.

W 2003 roku członkami KFON było 101 podmiotów.

Biuro Stowarzyszenia zostało przeniesione do siedziby Społecznego Gimnazjum nr 20 w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 22.

Kierownikiem biura Stowarzyszenia była Magada Micińska ( 1 listopada 2003 – 18 listopada 2005),  od 1 grudnia 2005 ponownie tę funkcję objęła Anna Firek.

Do końca 2005 r. w Krajowym Forum Oświaty Niepublicznej zrzeszonych było 114 członków.

24 marca 2006 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym członków KFON wybrany został Za-rząd Stowarzyszenia w składzie: Jan Wróbel – prezes, Jolanta Kałuża – wiceprezes, Ligia Krajewska – wiceprezes i skarbnik, Krystyna Starczewska – wiceprezes, członkowie Zarządu: Małgorzata Iwańska, Piotr Machowski, Rena-ta Rosowska, Andrzej Szczepański, Marek Starczewski, Małgorzata Wontek, Jolanta Węglowska oraz Komisja Rewizyjna w składzie: Małgrzata Kurpiewska, Grażyna Miller, Zofia Rączkiewicz.
17 marca   2007 roku Walne Zebranie członków KFON przyjęło rezygnację Jana Wróbla z funkcji prezesa i wybrało ponownie na to stanowisko Krystynę Starczewską.
11 listopada 2007 roku rezygnację z funkcji wiceprezesa Zarządu i skarbnika złożyła Ligia Krajewska, która nominowana została na stanowisko Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji.Funkcję wiceprezesa i skarbnika Zarząd powierzył Małgorzacie Iwańskiej.
W roku 2007 Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej skupiało 86 członków.

27- 29 marca 2009r.  odbyła się ogólnopolska konferencja zorganizowana przez lubelskich członków KFON na temat: „Kreatywna szkoła – nieustające wyzwanie. 20-lecie oświaty niepublicznej w Polsce.”

25 października 2009 r. z okazji XX-lecia Oświaty Niezależnej odbyła się w Sejmie ogólnopolska konferencja „ Ruch obywatelski na rzecz edukacji – osiągnięcia i nowe wyzwania”. Patronat nad konferencją objęli Bronisław Komorowski – Marszałek Sejmu i Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej. Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej do współorganizacji tego przedsięwzięcia zaprosiło Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Przymierze Rodzin i Federację Inicjatyw Oświatowych. Z tej okazji wydana została księga pamiątkowa, w której zaprezentowało się ponad 150 szkół i placówek niepublicznych. Pani Minister odznaczyła osoby zasłużone dla polskiej oświaty niepublicznej. W tym dniu Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali m. in.: Iwańska Małgorzata, Kałuża Jolanta, Kiedel Marzena, Kurpiewska Małgorzata, Machowski Piotr, Nowikowska Eliza, Polakowski Wiktor, Rączkiewicz Zofia, Szymczak Grzegorz, Węglowska Jolanta, Wontek Magdalena, Iwańska Małgorzata, Kałuża Jolanta, Kiedel Marzena, Kurpiewska Małgorzata, Machowski Piotr, Nowikowska Eliza, Polakowski Wiktor, Rączkiewicz Zofia, Szymczak Grzegorz, Węglowska Jolanta, Wontek Magdalena.

25-27 marca 2010 r. odbyła się konferencja „Oświata niepubliczna w roku jubileuszowym w kontekście aktualnych unormowań prawnych” przygotowana przez Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia i Fundację Edukacyjną im. J. S. Bandtkiego z Krakowa.

9-11 kwietnia 2010 r. odbyła się ogólnopolska konferencja metodyczna „Przyszłość kształcenia – komplementarne systemy edukacyjne” zorganizowana przez Zespół Szkół Niepublicznych „Czaplówka” w Koszalinie.

6-7 maja 2010 r. odbył się Jubileuszowy  X Ogólnopolski Przegląd Teatrów Szkół Niepublicznych Szczecin, organizowany od samego początku przez Zespół Szkół Pry-watnych „Słoneczne”, Ośrodek Teatralny „Kana” oraz Fundacja „Akademia Edukacyjna.

15 października 2010 r. odbyła się w Warszawie konferencja zorganizowana przez Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej nt. „Prawne aspekty udzielania i rozliczania przez samorządy terytorialne dotacji dla placówek oświaty niepublicznej”,