06 mar 2020

Parlamentarne przepychanki

Przedstawicielki KFON wzięły udział we wczorajszym wspólnym posiedzeniu sejmowych  Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Na posiedzeniu odbyło się pierwsze czytanie projektu o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, który zgłosił Parlamentarny Klub Lewicy.

Projekt miał na celu wprowadzenie zmian w ustawie w zakresie postępowań dyscyplinarnych nauczycieli. Projektodawcy proponowali rezygnację z niedawno wprowadzonego obowiązku zgłaszania do rzecznika dyscyplinarnego każdego naruszenia praw i dobra dziecka dokonanego przez nauczyciela (lub dyrektora).

Według nowej procedury to dyrektor (lub organ go nadzorujący, w przypadku naruszeń dokonanych przez dyrektora) miałby obowiązek wstępnej weryfikacji każdego tego typu zdarzenia i niezwłocznego skierowania sprawy do dalszego postępowania dyscyplinarnego, jeżeli będą istniały ku temu podstawy.

Termin wstępnej weryfikacji zostałby wydłużony z 3 dni do 14. 

Projektodawcy argumentowali iż obecnie obowiązujące przepisy spowodowały paraliż postępowań dyscyplinarnych. Cierpi na tym dobro dzieci, wobec których rzeczywiście nauczyciele lub dyrektorzy dopuścili się nagannego zachowania. Generuje to również znaczne koszty.

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć powiedział, że MEN zasadniczo zgadza się z kierunkiem proponowanych zmian. W ministerstwie pracuje zespół, który zajmuje się tymi zagadnieniami. Wkrótce zostanie skierowany do parlamentu rządowy projekt nowelizacji Karty Nauczyciela – w wyżej wymienionym zakresie.

Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego, zaapelował do posłów aby nie odrzucali zgłoszonego przez Lewicę projektu. Skoro wszystkie zainteresowane strony są zgodne co do słuszności proponowanych zmian, należy wspólnie pracować nad nim dalej.

Głosami posłów koalicji rządowej projekt został odrzucony w całości.