19 gru 2017

Szkoła ma służyć dziecku

Opowieść Krystyny Starczewskiej o pierwszej szkole społecznej w Polsce:

„We wrześniu 1989 roku rozpoczęło prace nasze I Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Bednarska” – jedna z pierwszych szkół niepublicznych w Polsce. Obecnie stanowimy Zespół Społecznych Szkół Ogólnokształcących im. Maharadży Jam Saheba Dgvijay Sinhji, w skład którego wchodzą cztery licea, dwa gimnazja i szkoła podstawowa.

Prawo do zakładania szkół niezależnych umożliwiło nam przed laty praktyczną realizację innowacyjnych programów dydaktycznych i wychowawczych, dzięki którym stało się realne stopniowe odchodzenie od obowiązującego do roku 1989 systemu edukacji. W PRL-u szkolnictwo służyło jednoznacznie wychowaniu młodego pokolenia w duchu podporządkowania totalitarnej władzy. Indoktrynacja ideologiczna uniemożliwiła rozwijanie samodzielnego i krytycznego myślenia uczniów, programy szkolne nastawione były na pamięciowe przyswajanie obowiązujących treści nauczania z niepowiązanych ze sobą dziedzin wiedzy, a system wychowawczy na wymuszanie posłuszeństwa i bezwzględnego podporządkowania odgórnym nakazom. Chcieliśmy stworzyć szkołę, która całkowicie zerwie z tego typu stylem nauczania i wychowania. Szkołę, która służyć będzie przede wszystkim indywidualnemu rozwojowi ucznia, pomagać mu w odkrywaniu własnych uzdolnień i zainteresowań, uczyć samodzielnego i krytycznego myślenia , rozwijając jednocześnie postawy prospołeczne, a przede wszystkim poczucie współodpowiedzialności za tworzoną z innymi wspólnotę.

Więcej można przeczytać na blogu KFON:  https://blogkfon.wordpress.com/2017/12/18/szkola-sluzyc-ma-dziecku/