06 maj 2021

Szkolenie: prawo pracy w praktyce w I połowie 2021 r.

Zapraszamy do udziału w wyżej wymienionym szkoleniu, które odbędzie się 12 maja 2021 r. Poprowadzi je sprawdzony prelegent – Przemysław Pogłówek.

Koszt udziału dla członków Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej – 190 zł.  Pozostali – 290 zł.

Szkolenie odbędzie się w formie online.

W programie:

 • Zmiany w zakresie badań lekarskich pracowników od 16.12.2020 r.

 • Kiedy pracownik administracyjno-biurowy nie musi robić badań wstępnych?

 • Kiedy pracownik inny niż biurowy nie musi robić badan wstępnych?

 • Projektowane zmiany w pracy zdalnej.

 • Kwarantanna i jej dokumentowanie.

 • Izolacja i jej dokumentowanie.

 • Czy na kwarantannie i izolacji można pracować? Zmiany od 5.12.2020 r.

 • Jak wypisywać oświadczenia dotyczące opieki nad dzieckiem?

 • Komu zmienić ocenę ryzyka zawodowego w związku z COVID?

 • Testy na COVID i szczepienia przeciwko grypie a przychód ze stosunku pracy.

 • Czy szczepienia są wolne tylko z podatku, czy też ze składek ZUS?

 • Zasady funkcjonowania pracy zdalnej w czasie trwania tarczy i zasady pracy zdalnej po uchyleniu przepisu we wrześniu 2020 roku.

 • Dane osobowe w prawie pracy, modyfikacja w związku z sytuacją kryzysową.

 • Jakie działania może podjąć pracodawca w zakresie oceny stanu zdrowia pracownika w związku z koronawirusem?

 • Jakie działania może podjąć pracodawca w zakresie pozyskania informacji o miejscu prywatnego pobytu pracownika w związku z koronawirusem?

 • Praca z domu w przypadku zagrożenia koronawirusem.

 • Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu i dyskryminacji.

 • Rozliczanie czasu pracy i wynagrodzeń w długim okresie rozliczeniowym.

 • Harmonogramowanie czasu pracy w długim okresie rozliczeniowym. Bank godzin.

 • Święto w sobotę i zasady obniżania wymiaru czasu pracy.

 • Rozliczanie czasu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, godziny ponadwymiarowe, a godziny nadliczbowe.

 • Rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy.

 • Niepełny wymiar czasu pracy, a prawo do zasiłków oraz ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 • Obniżone wymiary czasu pracy w okresie tarczy, a wydawanie świadectwa pracy.

 • Urlop w obniżonym wymiarze czasu pracy a zapisy w świadectwie pracy.

 • Dobór pracowników do zwolnień z przyczyn ekonomicznych. Kryteria doboru w przyczynie wypowiedzenia.

 • Zmiany w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp.

 • Rozszerzenie szkoleń bhp w formie online.

 • Zmiany w zakresie wydawania świadectwa pracy oraz terminu na jego sprostowanie.

 • Skreślenie przepisu dotyczącego wydawania odpisów świadectwa pracy. Co w zamian?

 • Nowe brzmienie przepisu w zakresie odpowiedzialności wykroczeniowej z tytułu niewydania lub nieterminowego wydania świadectwa pracy.

 • Nowe zasady udzielania zaległych urlopów wypoczynkowych.

 • Ograniczenie w wypłacaniu odpraw z przyczyn ekonomicznych.

 • Możliwość zwolnienia się z umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

 • Zmiany w zakresie kwot wolnych od potrąceń podwyższanie kwoty o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny.

 • Przestój w zakładzie pracy jak ustalić wynagrodzenie i w jaki sposób informować pracowników o przestoju.

 • Jakie wynagrodzenie płaci pracodawca, gdy sam podejmie decyzję o niedopuszczeniu pracownika do pracy w związku z podejrzeniem stanu zdrowia?

 • Rekomendacje w zakresie czasu pracy w okresie epidemii. Jakie rozwiązania przyjąć i jak je wprowadzać równoważny system czasu pracy, okres rozliczeniowy wydłużony do 12 miesięcy, ruchomy i elastyczny czas pracy, ustalanie harmonogramów czasu pracy, by zaoszczędzić godziny na czas po epidemii.

 • Co zrobić, by pracownik wykorzystał urlop bieżący?!!!

 • Zmiany w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych.

 • Zmiany w zakresie orzeczeń o niepełnosprawności.

Opiekun szkolenia: Ewa Sokalska te. 33 812 9104; email:e.sokalska@bt.bielsko.pl (BT – kursy, szkolenia, doradztwo ekologiczne www.bt.bielsko.pl)

Formularz zgłoszeniowy