Regulamin przyznawania Certyfikatu
Stowarzyszenia Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej

 1. Certyfikat Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej (KFON) ustanawia się w celu podnoszenia poziomu jakości pracy szkół i placówek oświatowych w Polsce.
 2. Certyfikat przyznaje się szkołom i placówkom oświatowym reprezentowanym przez członków zwyczajnych KFON.
 3. W szczególnych przypadkach Certyfikat KFON może zostać przyznany szkole / placówce oświatowej, niezrzeszonej w KFON-ie, ale realizującej w sposób wyjątkowy idee oświatowe KFON-u.
 4. Certyfikat KFON może być przyznany po spełnieniu określonych kryteriów merytorycznych i formalnych.
 5. Do kryteriów merytorycznych należą:
  • misja, idee dydaktyczno-wychowawcze,
  • spójność misji i idei szkoły z jej koncepcją,
  • edukacyjna wartość dodana,
  • oddziaływanie na środowisko.
 6. Za kryteria formalne podlegające ocenie uznaje się:
  • okres przynależności do Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej – minimum 3 lata,
 7. w przypadku szkoły / placówki oświatowej niezrzeszonej w KFON-ie zgodność kryteriów merytorycznych z ideami KFON-u.
 8. Certyfikat przyznaje się na okres 6 lat.
 9. W przypadku nierealizowania przez szkołę/placówkę oświatową, po otrzymaniu Certyfikatu, o których mowa w punktach 5 i 6, Certyfikat może być cofnięty przez Kapitułę przed upływem terminu ważności.
 10. W przypadku likwidacji szkoły lub placówki oświatowej Certyfikat automatycznie traci swoją ważność.
 11. Certyfikat nadaje Kapituła wyłoniona w wyborach jawnych przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia KFON.
 12. W skład Kapituły wchodzi czterech członków wyłonionych w wyborach oraz jeden przedstawiciel Zarządu.
 13. Kadencja Kapituły trwa 6 lat.
 14. Kandydatami na członków Kapituły mogą być członkowie zwyczajni Stowarzyszenia KFON z minimum 3 letnim stażem członkowskim, członkowie wspierający lub członkowie honorowi zaproponowani przez Zarząd lub członków Stowarzyszenia.
 15. Po zakończonych wyborach Kapituła wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza oraz uchwala regulamin pracy.
 16. Przewodniczący Kapituły może być zmieniony w każdej chwili przez członków Kapituły większością głosów.
 17. O zmianie Przewodniczącego sekretarz Kapituły powiadamia pisemnie Zarząd Stowarzyszenia KFON.
 18. Uzupełnienie składu Kapituły w przypadku rezygnacji lub śmierci członka następuje w drodze wyborów tajnych na najbliższym Walnym Zebraniu KFON-u.
 19. Regulamin został zatwierdzony 26 marca 2010 r. przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej

Regulamin pracy Kapituły nadającej Certyfikat
Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej

 1. Kapituła w styczniu każdego roku rozpoczyna analizę wniosków złożonych przez szkołę/ placówkę oświatową  ubiegającą się  o przyznanie Certyfikatu KFON.
 2. Wnioski powinny wpłynąć do sekretarza Kapituły drogą pocztową lub złożone osobiście –
  w formie papierowej i elektronicznej.
 3. Rozpatrywanie wniosku trwa do czterech miesięcy.
 4. Wniosek o przyznanie Certyfikatu KFON powinien zawierać:
  1. – zgłoszenie szkoły/ placówki (druk do pobrania..)
  2. – opracowanie dotyczące spełnienia kryteriów merytorycznych i formalnych zawartych
   w Regulaminie przyznawania Certyfikatu KFON
 5. O wyniku postępowania szkoła/ placówka zostaje powiadomiona listownie i telefonicznie.
 6. Decyzja Kapituły o przyznaniu lub nieprzyznaniu Certyfikatu KFON jest ostateczna.
 7. Kapituła poza analizą wniosku może odwiedzić szkołę/ placówkę w celu zebrania dodatkowych informacji i potwierdzenia informacji zawartych we wniosku.
 8. Szkoła/ placówka starająca się o Certyfikat KFON pokrywa koszty dojazdu i pobytu członków Kapituły.
 9. Opłata za przyznaniu certyfikatu wynosi 300zł, którą to kwotę szkoła/placówka zobowiązana jest wpłacić na konto KFON.
 10. Uroczyste wręczenie Certyfikatu następuje na najbliższej konferencji organizowanej przez KFON.
 11. Szkoła/ placówka, której Kapituła nie przyznała Certyfikatu KFON może ponownie ubiegać się o jego przyznanie  nie wcześnie niż po upływie trzech lat.