Sprawozdanie z działalności
Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej
od marca 2020 roku do 21 kwietnia 2021 roku.

Biuro KFON mieści się w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 22, w siedzibie Bednarskiej Szkoły Podstawowej – Terytorium Raszyńska.  Nr telefonu:+48 508 438 932, e-mail: kfon@bednarska.edu.pl

W tym roku nastąpiła zmiana w składzie prezydium Zarządu KFON-u.

2 marca 2020 r. na posiedzeniu Zarządu z funkcji prezesa zrezygnowała Krystyna Starczewska, z funkcji wice prezesów: Renata Rosowska i Izabella Gorczyca oraz skarbnika Ewa Piątek.  Zarząd w ramach prawa kooptacji przyjął do swojego składu Mirosławę Potyrę na miejsce Doroty Zagrodzkiej, która złożyła rezygnację z członkostwa w stowarzyszeniu.

Na tym spotkaniu dokonano wyboru nowego prezydium. Od tego dnia pracowaliśmy w następującym składzie:

Ewa Piątek – prezes,

Jolanta Węglowska – wice prezes, Mirosława Potyra – wiceprezes,

Małgorzata Iwańska – sekretarz, Magdalena Wontek – skarbnik.

Członkowie Zarządu: Krystyna Starczewska, Renata Rosowska, Izabella Gorczyca, Małgorzata Kurpiewska, Grzegorz Szymczak, Roman Szmyt.

Nad finansami KFON -u czuwała Komisja Rewizyjna w składzie:

Maciej Konieczny –przewodniczący,

Teresa Jezierska i Ryszard Zacharski – członkowie.

Od kwietnia 2020 r. została zatrudniona nowa księgowa stowarzyszenia – Ewa Borys.

Sekretarzem KFON jest Jolanta Grabowska, która odpowiada również za aktualizowanie strony internetowej. Profil KFON na Facebooku nadzoruje Magdalena Wontek.

Aktualna liczba członków KFON – 62 podmioty.

Do stowarzyszenia w ubiegłym roku zostało przyjęte Stowarzyszenie za Rzeką Krzną z Berezówki, prowadzące Szkołę Podstawową w Berezówce.

Zrezygnowały z członkostwa w KFON – ie 3 podmioty:

– „Zielone Przedszkole”, Przedszkole Niepubliczne z Lubina,

– Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Truskawkowo” z Nowej Woli,

– Fundacja Edukacyjno – Wychowawcza „Arka Noego” z Tczewa.

Za rok 2020 składkę członkowską zapłaciło –58 członków KFON.  Ze składkami za rok 2020 zalega 5 placówek (2 podmioty spośród tych, które zrezygnowały z członkostwa nie uregulowały należnej składki).

4 podmioty zalegają z opłaceniem składkami jeszcze za rok 2019.

Składkę członkowską za rok 2021 (stan na 31 marca) opłaciło 36 placówek.

Kapituła Certyfikatu Jakości KFON przyznała od 19 marca 2020 r. certyfikaty następującym placówkom:

– Szkole Podstawowej „Słoneczna” ze Szczecina,

– Niepublicznemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Stanisława Konarskiego z Ostrowca     Świętokrzyskiego,

– Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego z Ostrowca Świętokrzyskiego,

– Niepublicznemu Przedszkolu Smyk z Ostrowca Świętokrzyskiego,

– Szczecin International School.

Naszym koleżankom – Marzenie Kiedel i Małgorzacie Kurpiewskiej, Kindze Wnuk, Marii Sawce – reprezentującym organy prowadzące składamy gratulacje i życzymy dalszego rozwoju ich placówek.

Działania i inicjatywy KFON podjęte w ostatnim roku:

1 kwietnia 2020 r. – podpisaliśmy się pod otwartym apelem organizacji pozarządowych do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego o podjęcie natychmiastowych działań, które poprawią jakość funkcjonowania polskiej edukacji w czasie, kiedy placówki szkolne, przedszkolne i żłobkowe pozostawały zamknięte, a młodzież nie mogła wychodzić z domu bez pełnoletniego opiekuna. Pod listem podpisały się również Fundacja “Przestrzeń dla edukacji”, Fundacja “Edu Tank”, Ruch Społeczny „Obywatele dla edukacji”, Fundacja “Pole Dialogu”, Centrum Praw Kobiet, Społeczny Monitor Edukacji, Kampania Przeciw Homofobii, Instytut Spraw Publicznych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja ePaństwo, Fundacja Feminoteka, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, Fundacja Panoptykon, Fundacja Szkoła z Klasą, Fundacja Centrum Cyfrowe, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Inicjatywa „Protest z Wykrzyknikiem”, Fundacja „Rodzic mają głos”, Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy „Think”, Fundacja Idealna Gmina, Stowarzyszenie „Rodzice w edukacji”, Fundacja Ari Ari, PROJEKTOR – wolontariat studencki, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, Fundacja „Ja, nauczyciel”, Inicjatywa „Posłuchajcie Uczniów”, Koalicja „Nie dla chaosu w szkole”.

Najważniejsze postulaty zawarte w tym apelu:

 1. Rozpoczęcie przez rządzących działań, których efektem będzie zmniejszenie nierówności edukacyjnych, które ujawniły się po wprowadzeniu regulacji dotyczących zdalnego nauczania.
 2. Ograniczenie zakresu obowiązkowych treści programowych i sformułowanie jasnych wytycznych, jakie elementy podstawy programowej nauczyciele powinni realizować.
 3. Przeniesienia lub odwołania egzaminu ósmoklasisty w związku z niepewnymi scenariuszami dalszego przebiegu pandemii koronawirusa.
 4. Uruchomienia przez resort edukacji telefonu zaufania, gdzie specjaliści będą służyć wsparciem dla dzieci i rodziców w tym trudnym czasie.
 5. Oczekiwanie, że po ustąpieniu pandemii resort zaproponuje uczniom systemową pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
 • 2 kwietnia 2020 r. Zarząd KFON skierował do ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego wniosek o odwołanie kwietniowego egzaminu klas ósmych oraz majowego egzaminu maturalnego. Uzasadniając go tym, że ówczesna sytuacja społeczna w ogóle uniemożliwiała przeprowadzenie wyżej wymienionych egzaminów. Wielu uczniów nie miało możliwości korzystania z nauki online ze względu na brak dostępu do odpowiedniego sprzętu oraz internetu. Realizacja podstawy programowej w formie zdalnego nauczania była dalece niewystarczająca. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie mogli korzystać ze wsparcia nauczycieli, a ich rodzice często nie potrafili im pomóc. Szanse tych uczniów na uzyskanie satysfakcjonujących wyników egzaminów dramatycznie zmalały. W naszej opinie konsekwencją utrzymania decyzji o przeprowadzeniu obu egzaminów było by pogłębienie nierówności w dostępie do wybranych przez młodych ludzi szkół.
 • 17 kwietnia 2020 r. w ramach KFON zostały powołane do życia zespoły robocze, które miały zająć się różnymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania oświaty niepublicznej. Liderką zespołu roboczego ds. przedszkoli została Ewa Piątek, zespołu roboczego ds. szkół podstawowych – Mirosława Potyra, zespołu roboczego ds. liceów – Jolanta Węglowska, zespołu ds. szkolnictwa zawodowego i szkół dla dorosłych – Małgorzata Iwańska, zespołu ds. prawa oświatowego – Maciej Konieczny, zespołu zajmującego się finansowaniem oświaty – Magdalena Wontek. Pozostali członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej „przypisali się” do w/w zespołów roboczych. Informacja ta została podana do wiadomości członków KFON – u, z prośbążeby również dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach tych grup oraz zgłaszali liderom problemy z którymi borykają się w swoich placówkach.

W okresie, który obejmuje niniejsze sprawozdanie Magadalena Wontek wielokrotnie udzielała pomocy członkom naszego stowarzyszenia. Odpowiadała na pytania telefoniczne i emailowe dotyczące zarówno nieprawidłowości przy naliczaniu dotacji (w szczególności sposobu określania wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych), jak i wykorzystania dotacji, w szczególności w zakresie rozliczenia dotacji uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Była w częstym kontakcie Grzegorzem Pochopniem, dopytując go również o ewentualne zmiany w sposobie przekazywania dotacji.

 • 30 kwietnia 2020 r. poparliśmy postulaty formułowane przez stowarzyszenie oświatowe – „Obywatele dla Edukacji” i zwróciliśmy się wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o odwołanie egzaminu ośmoklasisty, który został zaplanowany na 16 czerwca. Prośba ta była podyktowana troską o stan psychiczny młodzieży po trudnym okresie izolacji i zdalnej nauki, ze świadomością nierówności szans, jakie mieli uczniowie uczęszczający do różnych szkół na terenie kraju. W niektórych szkołach praktycznie od razu uruchomione zostały lekcje online, ale w wielu placówkach nauka zdalna polegała głównie na zadawaniu uczniom materiału do samodzielnego „przerobienia”. Uważaliśmy, że w tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłaby rezygnacja z egzaminu ósmoklasisty i przeprowadzenie naboru do szkół ponadpodstawowych na podstawie świadectw i ewentualnie przeprowadzanych z kandydatami do określonej szkoły rozmów kwalifikacyjnych.

Odpowiedź na oba listy tj. z 2 i 30 kwietnia nadeszła z resortu edukacji dopiero 16 lipca: „(…) Odnosząc się do oczekiwań dotyczących rezygnacji z egzaminów zewnętrznych w 2020 r. należy wyjaśnić, że zasadniczym celem wprowadzenia systemu egzaminów zewnętrznych było umożliwienie dokonywania oceny wiadomości i umiejętności uczniów i absolwentów według jednakowych kryteriów. Dzięki temu wyniki egzaminów zewnętrznych są porównywalne w skali ogólnopolskiej oraz są jednym ze wskaźników świadczących o efektywności kształcenia. Wyniki egzaminów zewnętrznych pełnią również istotną rolę w procesie rekrutacji na wyższe etapy kształcenia. Dzięki nim rekrutacja zarówno do szkół ponadpodstawowych, jak i do szkół wyższych odbywa się na przejrzystych zasadach. Egzaminy zewnętrzne pozwalają na zdiagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, ocenę jakości działań edukacyjnych szkół oraz porównywalność wyników egzaminacyjnych bez względu na miejsce edukacji ucznia. Rezygnacja z egzaminów zewnętrznych i przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego tylko na podstawie wyników ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie daje możliwości porównania wyników ucznia z wynikami pozostałej populacji uczniów danego rocznika. Indywidualne oceny ucznia ustalone na świadectwie ukończenia szkoły odzwierciedlają ocenę jego umiejętności w populacji uczniów szkoły, którą ukończył, bez możliwości obiektywnego porównania z ocenami uzyskanymi przez uczniów innych szkół. Wyłączenie, choćby czasowe, egzaminu ośmoklasisty z harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, naruszyłoby obiektywne i porównywalne w skali kraju narzędzie rekrutacyjne. (…) Należy także zauważyć, że pogląd o konieczności wycofania się z egzaminów zewnętrznych nie znajdował zwolenników w środowisku akademickim”. Dalej MEN informowało, że egzaminy zewnętrzne są prowadzone zgodnie z ogłoszonym 24 kwietnia przez Centralną Komisję Egzaminacyjną harmonogramem, w reżimie sanitarnym i przebiegają sprawnie.  A warunki i terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i na studia wyższe zostały odpowiednio dostosowane do zmian terminów przeprowadzania egzaminów.

 • Również 30 kwietnia 2020 r., dzień po ogłoszeniu przez premiera Mateusza Morawieckiego, że od 6 maja żłobki i przedszkola mają wrócić do pracy w trybie stacjonarnym, Zarząd stowarzyszenia w liście do ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego przedstawił nasze stanowisko w tej sprawie. Argumentowaliśmy, że kilka dni to za mało, żeby żłobki i przedszkola mogły dobrze przygotować się do funkcjonowania w zupełnie nowej sytuacji – tj. w reżimie sanitarnym. Tym bardziej że brak było wówczas szczegółowych instrukcji wydanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, a te które były, często stały ze sobą w sprzeczności. Był to również okres, kiedy na rynku panował deficyt środków do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej. Pismo zostało wysłane również do wiadomości Prezesa Rady Ministrów.

Na ten list dostaliśmy wręcz grad odpowiedzi: z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kancelarii Premiera, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Rodziny, Pracy u Polityki Społecznej. Wszystkie odpowiedzi były w podobnym tonie. Odsyłały nas do zaktualizowanych 30 kwietnia ubiegłego roku Wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wielu do lat 3 dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego. Zachęcano nas również do zapoznania się z szczegółowymi wytycznymi, które w międzyczasie pojawiły się na stronach resortu edukacji, zdrowia oraz rodziny, pracy i polityki społecznej. Podkreślano też, że decyzja o otwarciu żłobków i przedszkoli wychodziła naprzeciw oczekiwaniom wielu rodziców, którzy chcieli wrócić do pracy. Zaś podmioty prowadzące instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 6 maja mogły, ale nie musiały się otworzyć. Była to indywidualna decyzja organu założycielskiego, podjęta po konsultacji z pracownikami powiatowych służb sanitarnych, po przeanalizowaniu sytuacji epidemicznej w regionie. Zalecano w/w podmiotom ścisłą współpracę z sanepidem również w zakresie wyjaśniania wątpliwości w interpretacji wytycznych, jak też doprecyzowania wytycznych do warunków w panujących w danej placówce opiekuńczej.

 • 26 maja 2020 r. Zarząd KFON wystosował list do ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego w sprawie wątpliwości dotyczących rozliczania kształcenia specjalnego. Dotarła do nas bowiem in formacja o piśmie podpisanym przez Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w MEN, instruującym, że od teraz wartość „W” będąca elementem wyliczenia wartości „Winne” we wzorze zawartym w art. 35 ust 5 pkt 4 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nie może być wyższa niż wartość dotacji wykorzystanej przez dotowaną szkołę. Mogło to skutkować tym, że wiele szkół musiałoby zwracać pieniądze, które dostały na uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Naszym zdaniem opinia wyrażona przez dyrektora owego departamentu nie znajdowała uzasadnienia w obecnym stanie prawnym i głęboko rozmijała się z interpretacją celowościową. Zwróciliśmy również uwagę na negatywne skutki tej opinii dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach niepublicznych, poprzez brak możliwości obniżania dla tych uczniów wysokości czesnego, a w niektórych sytuacjach postawienie dzieci niepełnosprawnych w pozycji gorszej niż dzieci pełnosprawne. Roboczą wersję tego listu przygotował dla KFON – u Grzegorz Pochopień, wieloletni pracownik resortu edukacji oraz autor Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Pismo to pozostało bez odpowiedzi do dziś.

 • 29 maja 2020 r. Zarząd stowarzyszenia zwrócił się do wójta gminy Zalesie Jana Sikory (położonej w woj. lubelskim) z prośbą o zmianę wydanej przez niego decyzji pozbawienia Szkoły Podstawowej w Berezówce budynku, w którym funkcjonowała ona od wielu lat. Decyzja ta bowiem była w praktyce likwidacją tej placówki.  Szkoła Podstawowa w Berezówce jest członkiem KFON -u. W naszej opinii jej istnienie było niezwykle ważne zarówno dla dzieci ze społeczności lokalnej, jak i dla dzieci z Ośrodka dla Uchodźców w Kolonii Horbów, które uczęszczały do tej szkoły. Przyczyniała się do integracji społecznej, a jej funkcjonowanie mogło być wzorem pracy wychowawczo – dydaktycznej, o czym świadczyła opinia rodziców polskich i czeczeńskich, którzy jednoznacznie opowiedzieli się za istnieniem szkoły. Interwencję w sprawie Szkoły Podstawowej w Berezówce podjął również Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar, wiele mediów ogólnopolskich oraz lokalnych.

Wójt Gminy Zalesie cofnął swoją decyzję, szkoła nadal działa.

 • 15 lipca 2020 r. do Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego – Andrzeja Malinowskiego, przesłane zostało stanowisko KFON – u w sprawie projektu nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Naszą aprobatą budziły następujące rozwiązania:

 1. Zmian prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli tj. wydłużenie do 14 dni terminu wysłania do rzecznika dyscyplinarnego informacji o naruszeniu przez nauczyciela praw dziecka; wydłużenie o miesiąc czasu czasu na wszczęcie postępowania dyscyplinarnego od daty popełnienia określonego czynu; doprecyzowania przepisów dotyczących dyscyplinarnego zawieszania nauczycieli lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków.
 2. Zmian przepisów dotyczących zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej umożliwiających zlecanie przez CKE badań, analiz, testów diagnostycznych Instytutowi Badań Edukacyjnych, publikowania jawnych zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków mniejszości narodowych.
 3. Przyznania szkołom uprawnień do podejmowania działań innowacyjnych bez konieczności uzyskiwania na to zgody kuratorium i nadania ministrowi edukacji uprawnień do rozciągnięcia projektów innowacyjnych realizowanych w określonych szkołach na skalę rozwiązań systemowych.
 4. Upowszechniania w szkolnictwie narzędzia informatycznego: www.epodręczniki.pl, tworzenia kont dla uczniów i możliwości korzystania przez dyrektorów wszystkich szkół z informacji SiO.

Wątpliwości nasze budziło postulowane w projekcie nowelizacji podporządkowanie działalności Instytutu Badań Edukacyjnych ministrowi edukacji. Instytut Badań Edukacyjnych powinien pozostać w naszym przekonaniu niezależną, autonomiczną placówką naukowo-badawczą, a nie wyłącznie realizatorem zleceń ministra.

Miesiąc później nadeszła odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej, że informująca,że uwaga przez nas zgłoszona nie została uwzględniona.

 • Również 15 lipca 2020 r. Zarząd KFON zajął stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy dotyczącej edukacji domowej.

Do korzystnych zmian zaliczyliśmy:

 1. Zniesienie rejonizacji wojewódzkiej;
 2. Zniesienie obowiązku badania przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
 3. Zapisanie finansowania edukacji domowej w ustawie;
 4. Podwyższenie finansowania edukacji domowej;
 5. Przywrócenie edukacji domowej dla Polonii.

Do projektu zgłosiliśmy następujące uwagi:

 1. Wprowadzenie przepisów przejściowych dla uczniów polonijnych, którzy rozpoczęli korzystanie z tej formy edukacji przed 1 września 2017 r;
 2. Utrzymanie dla tych uczniów finansowania na dotychczasowym poziomie (przelicznik 0,6 kwoty subwencji na ucznia stacjonarnego). Wynikało to z faktu, iż szkoły miały z tymi uczniami zawarte już umowy o bezpłatną naukę, zgodnie z którymi szkoły zobowiązały się do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych dla tych uczniów;
 3. Podwyższenie finansowania edukacji domowej dla Polonii do poziomu 0,3 standardu finansowego A. Oznaczało to podwyższenie tej kwoty z niecałych 900 zł do ok. 1796 zł. Była to kwota zbliżona do kwoty na jednego ucznia w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, tj. jednostki podległej MEN.
 4. Możliwości wydania kwoty otrzymywanej na ucznia zamieszkałego za granicą na inne wydatki niż koszty egzaminów (np. koszty administracyjne po stronie szkoły czy koszty wsparcia edukacyjnego).

Pismo pozostało bez odpowiedzi.

 • 20 lipca 2020 r. do Marszałek Sejmu – Elżbiety Witek przesłane zostało stanowisko KFON – u w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – dotyczącej współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi.

W naszej ocenie ustawa niepotrzebnie wprowadzała obowiązek przeprowadzania każdorazowo głosowania wszystkich rodziców nad projektem współpracy z określoną organizacją pozarządową i uzależniała zgodę na prowadzenie przez tę organizację zajęć dodatkowych dla uczniów od wyników tego głosowania. Organizowanie wielokrotnie głosowania dla kilkuset osób, które musiało poprzedzać przekazywanie szczegółowych informacji o działalności określonej organizacji i planowanych we współpracy z nią zajęciach, stanowiło by na tyle poważne obciążenie, że mogłoby zniechęcić wiele szkół do prowadzenia we współpracy z organizacjami pozarządowymi nieobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych. Uważaliśmy, że zajęcia dodatkowe dla uczniów są bardzo ważne dla rozwijania ich zainteresowań, postaw prospołecznych, umiejętności pracy zespołowej, dlatego ich organizowanie nie powinno być utrudniane przez zwiększanie zbędnych formalnych wymagań.

Z tego powodu KFON był przeciwny proponowanym zmianom i opowiadał się za utrzymaniem dotychczas obowiązujących zasad w tym zakresie.

Obecnie obowiązująca ustawa zobowiązuje dyrektora szkoły do uzgodnienia współpracy z określonymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi z Radą Rodziców. Rodzice mają więc zagwarantowany wpływ na decyzje, z jakimi organizacjami pozarządowymi szkoła będzie współpracować organizując zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.

To pismo również pozostało bez odpowiedzi.

 • Z początkiem roku szkolnego 2020/2021 ruszyła nowa strona internetowa KFON – u. Na stronie funkcjonuje platforma służąca do wymiany doświadczeń między szkołami z różnych części kraju.
 • KFON podjęło się współpracy przy projekcie „Inny nie znaczy obcy”. Projekt zakładał przeprowadzenie II edycji doskonale już znanego ogólnopolskiego konkursu „Poznajmy się” dla dzieci i młodzieży szkolnej na przedsięwzięcia przybliżające mieszkających w Polsce uchodźców, mniejszości narodowe i etniczne; stworzenie portalu wielokulturowego, ogólnopolską konferencję dla nauczycieli oraz warsztaty o wielokulturowości dla nauczycieli i uczniów. Liderem projektu zostało Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Partnerami, prócz KFON – u, Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita” i Fundacja Ludzi Otwartej Wyobraźni FLOW. Ze względu na pandemię projekt został zawieszony.
 • Krystyna Starczewska została po raz drugi wybrana na wice prezesa Zarządu Polskiej Unii Edukacyjnej, której jesteśmy członkiem. PUE wchodzi w skład Konfederacji Lewiatan.

Krystyna Starczewska brała również udział w pracach Warszawskiej Rady Edukacyjnej.

Wielokrotnie była proszona przez media o zabranie głosu w sprawach dotyczących edukacji, zwłaszcza trudnej sytuacji uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy ponad rok temu, z dnia na dzień musieli przejść na nauczanie zdalne.

 • W października 2020 r. KFON poparło projekt ustawy przygotowanej przez Fundację na rzecz Praw Ucznia, której celem było zagwarantowanie pomocy psychologicznej wszystkim uczniom w Polsce. Mikołaj Wolanin, prezes fundacji i Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej tak pisał o proponowanych przez nich rozwiązaniach: “(…) Jednym z praw ucznia jest prawo do uzyskania pomocy, w tym pomocy psychologicznej. Problem jednak leży w tym, że obecnie na około 20 000 szkół dla dzieci i młodzieży, osób zatrudnionych na stanowisku psychologa jest około 10 800 (część z nich może pracować w więcej niż jednej szkole). To sprawia, że blisko połowa polskich uczniów nie ma dostępu do pomocy psychologicznej pierwszego kontaktu. Psycholog szkolny jest niezwykle ważny, ponieważ można się do niego dostać bez kolejki, w przeciwieństwie do poradni psychologiczno-pedagogicznych czy psychologów i psychiatrów przyjmujących prywatnie. Wspólnie z nim można doprowadzić do rozwiązania problemu poprzez rozmowę czy skierowanie na dalszą terapię, bo to on najlepiej będzie wiedział, gdzie dana osoba, z danym problemem powinna udać się dalej”. Psycholog w każdej szkole to byłoby dobre rozwiązanie w sytuacji kryzysu w polskiej psychiatrii dzieci i młodzieży i szybko rosnącej liczbie samobójstw. Projekt ustawy poparł Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa” skupiający pedagogicznych pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 • W 2020 r. KFON objęło patronatem honorowym projekt „Popytka – ukryty wymiar” oraz film dokumentalny „Heda”. Szkoły zrzeszone w naszym stowarzyszeniu od kilku lat aktywnie wspierają bohaterki obydwu filmów oraz całą społeczność Dzieci z Dworca Brześć. Czeczenki, uchodźczynie, kobiety, matki opowiedziały w tych obrazach o sobie, ale też trochę o nas… W „Popytce” pada pytanie: „Boicie się nas czy o nas?” (po rosyjsku popytka znaczy próba i tortura – czyli tortura wielokrotnej próby przekroczenia granicy białorusko – polskiej). Znaleźliśmy się w doskonałym gronie, obydwu filmom patronowali między innymi: Prezydent Warszawy, Marszałek Senatu RP i Rzecznik Praw Obywatelskich.
 • 8 lutego 2021 r. Zarząd KFON skierował do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnika Rządu ds. szczepień – Michała Dworczyka wniosek o objęcie szczepieniem przeciw COVID – 19 nie tylko nauczycieli, ale również pracowników administracji i obsługi mających styczność z uczniami przed powrotem szkół do nauki stacjonarnej. Cyt. z listu: „Pracownicy obsługi, administracji, cateringu w szkołach i placówkach stanowią wraz z nauczycielami jeden zespół, który codziennie ma kontakt z uczniami. Teraz jedna grupa z 400.000 osób czuje się wykluczona, chociaż i ona ma codzienne kontakty z uczniami różnych klas”. Niepokoiła nas również informacja, że starszych nauczycieli proponowano zaszczepić wraz ze swoją grupą wiekową 60+. Ponieważ populacja tej grupy liczy kilka milionów osób, to zaszczepienie najbardziej narażonych na chorobę i powikłania pracowników oświaty potrwałoby wiele miesięcy. „I w tej grupie też pojawia się rozgoryczenie, że szczepieniom zostali poddani młodzi studenci uczelni medycznych, a o starszych pracowników edukacji nikt nie dba. Zaszczepienie wszystkich równocześnie jest warunkiem niezbędnym, by zapewnić społeczności szkolnej elementarne warunki bezpieczeństwa w czasie pandemii”.

Podobne stanowisko w tej sprawie zajął również Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Społeczne Towarzystwo Oświatowe.

18 lutego br. Pełnomocnik Rządu ds. Szczepień odpowiedział, że: „(…) liczba aktualnie dostępnych szczepionek jest – z przyczyn niezależnych od Rządu – ograniczona, a sytuację dodatkowo utrudnia przejściowe ograniczenie dostaw, będące wynikiem decyzji producentów. Z tego powodu, doceniając wagę zgłaszanych propozycji, nie jest możliwe umieszczenie w grupach priorytetowych przedstawicieli wszystkichśrodowisk które występują w tej sprawie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia. Nie można natomiast wykluczyć, że analiza wniosków i postulatów zgłaszanych w toku realizacji szczepień, w przypadku uznania ich za zasadne, w miarę dostępnych możliwości będzie skutkować wprowadzeniem zmian w kolejności szczepień”.

25 lutego br. Ministerstwo Edukacji i Nauki również przysłało odpowiedź w tej sprawie.  Czytamy w niej, że od 16 lutego do 19 lutego br. mogli zarejestrować się na szczepienie nauczyciele do 65 roku życia. Natomist od 23 lutego br. do priorytetowej grupy osób objętej szczepieniem przeciw COVID – 19 zostali włączeni również pracownicy administracji i obsługi. (Media również podały tę informację. Tyle że parę dni później, prawdopodobnie ze względu na kolejne kłopoty z dostawami, nastąpiły zmiany w rządowym planie szczepień i pracownicy administracji i obsługi z niego wypadli nie wiadomo na jak długo).

 • 22 lutego 2021 r. prezes KFON Ewa Piątek oraz prezes STO Zygmunt Puchalski skierowali do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka list wyrażający zaniepokojenie informacjami, które kilka dni wcześniej ukazały się na portalupl. Z artykułu wynikało, że w resorcie edukacji trwają zaawansowane prace nad zmianą sposobu finansowania szkół niepublicznych i że taką informację uzyskali bliżej nieokreśleni właściciele szkół prywatnych, którzy spotkali się w przedmiotowej sprawie z ministrem Czarnkiem. Publikacja Gazety Prawnej nie została sprostowana przez ministerstwo. Przedstawiciele dwóch największych organizacji zrzeszających placówki niepubliczne zaprotestowali, że prace nad tak ważnymi zmianami dla funkcjonowania całego szkolnictwa niepublicznego odbywają się bez konsultacji ze środowiskiem, którego mają dotyczyć.  Ewa Piątek i Zygmunt poprosili ministra Czarnka o spotkanie, celem uzyskania informacji o pracach prowadzonych przez resort edukacji i szczegółach proponowanych zmian. Wnioskowali również o to, żeby w spotkaniu mogli wziąć udział przedstawiciele innych zainteresowanych organizacji prowadzących szkoły niepubliczne.

Jeszcze nie dostaliśmy odpowiedzi na to pismo.

 • Dzień później prezes KFON wystąpiła do Ministerstwa Edukacji i Nauki z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej tj. przekazanie listy imiennej przedstawicieli szkół i placówek niepublicznych wraz z nazwami organizacji, które reprezentują, z którymi spotkał się minister Przemysław Czarnek w sprawie zmiany organu dotującego szkoły i placówki niepubliczne z jednostek samorządu terytorialnego na wojewodów, w 2021 r..

Na razie również brak odpowiedzi.

 • 15 marca b.r. zwróciliśmy się do Ministerstwa Edukacji i Nauk z wnioskiem o rozszerzenie możliwości organizacji przez placówki oświatowe konsultacji dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych oraz klas I – III szkół ponadpodstawowych. Obecnie z prawa do konsultacji mogą korzystać wyłącznie uczniowie, którzy przygotowują się do egzaminów ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Obserwujemy jednak ogromną potrzebę wsparcia zarówno metodycznego, przedmiotowego, jak i psychologiczno-pedagogicznego uczniów pozostałych klas. Umożliwienie organizacji konsultacji uczniom najbardziej potrzebującym pomocy, ograniczyłoby negatywne skutki edukacji zdalnej i mogłoby choć w części zniwelować straty edukacyjne. Konsultacje takie mogłyby odbywać się w tych placówkach, które znajdują się w rejonach, gdzie liczba zakażeń nie jest tak wysoka.

Ministerstwo odpowiedziało, że w obecnej, bardzo trudnej sytuacji pandemicznej jest to niemożliwe. Resort ponownie przyjrzy się sprawie, kiedy liczba zachorowań spadnie.

0d 19 marca 2020 r. do 21 kwietnia 2021 miały miejsce następujące konferencje i szkolenia:

 • 25 kwietnia 2020 r. Renata Rosowska zaprosiła członków naszego stowarzyszenia na bezpłatną ogólnopolską konferencję online pt. „Arytmetyka mentalna. Pomóż swojemu uczniowi wyjść poza schematy”. Czym jest arytmetyka mentalna? Jak wpływa na rozwój dzieci? Jak można ją w prosty sposób wprowadzić do szkół?  – na te i inne pytania odpowiadał zainteresowanym Zespół Abakus Europe.
 • 18 maja 2020 r. jeden z członków KFON: Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic umożliwiła koleżankom i kolegom z naszego stowarzyszenia udział w e- konferencji „Edukacja wczesnoszkolna on-line. Przyjemna i skuteczna”. Uczestnicy szkolenia mogli dowiedzieć się jak podejść do nauczania zdalnego z dziećmi najmłodszymi; w jaki sposób się z nimi komunikować; jak skutecznie pokonać wyzwania, jakie stawia nauczanie wczesnoszkolne online; jak uczyć zdalnie prosto i skutecznie. Prelegentami byli nauczyciele, wykładowcy, pedagodzy i superbelfrzy, którzy na co dzień zajmują się edukacją wczesnoszkolną oraz tematem e-learningu. W temat konferencji wprowadziła prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko.
 • 2 czerwca 2020 r. ta sama fundacja zorganizowała bezpłatną e- konferencję “Kreatywne podręczniki”, w której mogli wziąć udział nauczyciele ze szkół zrzeszonych w KFON – ie.
 • 11 września 2020 r. odbył się Jesienny Salon KFON we Wrocławiu, który zorganizowała wice prezes Zarządu KFON Jolanta Węglowska. Podczas jednodniowej konferencji odbyły się wykłady i szkolenia:

a/ Edukacja to relacja. Czym jest i być może edukacja zdalna i jakie niebezpieczeństwa się z nią wiążą – prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz.

b/Kompetencje kluczowe w systemie edukacji – nauczycielskie poszukiwania w sytuacjach kryzysowych   dr Robert Mertuszka.

c/ Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 i zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego – praktyczne egzemplifikacje – dr Robert Mertuszka.

d/ Praca zdalna, a ochrona danych osobowych – czyli jak bezpiecznie przenieść pracę ze szkoły do domu.

(Wszyscy członkowie KFON, którzy zapisali się na konferencję w marcu ubiegłego roku również otrzymali prezentacje z wykładów). Było to pierwsze od wielu miesięcy spotkanie, na którym można było w sposób bezpośredni wymienić poglądy, podyskutować o ważnych dla oświaty kwestiach, a może przede wszystkim normalnie przywitać, zobaczyć bezpośrednio – nie przez internetowe platformy, porozmawiać twarzą w twarz – nie przez telefon,czy komunikator.

Pierwotnie nasza doroczna konferencja oraz Walne Zebranie członków KFON miały odbyć się w 19 – 20 marca 2020 r., również we Wrocławiu. Za ich organizację też odpowiedzialna była Jolanta Węglowska. Konferencja OTO SZKOŁA! czyli system o właściwościach emergentnych została odwołana ze względu na wprowadzenie przez rząd 11 marca stanu zagrożenia epidemicznego.

 • Jolanta Węglowska była odpowiedzialna również za dwa kolejne bezpłatne szkolenia, tym razem już onlinowe, ponieważ szkoły zostały ponownie zamknięte:
 1. 27 października 2020 r. dr Robert Mertuszka wygłosił wykład na temat autoewaluacji pracy własnej nauczyciela. Pokazał jak ten proces wprowadzić w szkole i jakie są kompetencje dyrektora i nauczyciela. Jego zdaniem właściwie wdrożony proces pozwala dyrektorom zaoszczędzić czas, ale też buduje dobrą atmosferę w zespole szkolnym.
 2. 24 lutego 2021., dr Mertuszka poprowadził webinar pt. “Nowoczesna strona internetowa szkoły i placówki”. Szkolenie było poświęcone odpowiedniemu przygotowaniu strony internetowej z uwzględnieniem jej funkcji informacyjnej i promocyjnej – i zebrało bardzo dobre recenzje wśród uczestników.

Wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia otrzymali prezentacje z obydwu    szkoleń.

Ewa Piątek i Jolanta Węgłowska wzięły udział w rozmowie na temat naszego stowarzyszenia, która ma swoje odzwierciedlenie w artykule „Co daje dyrektorowi członkostwo w stowarzyszeniach zawodowych i organizacjach pozarządowych kadry kierowniczej oświaty” zamieszczonym w czasopiśmie Dyrektor Szkoły.

 • Mirosława Potyra, wiceprezes Zarządu KFON, 3 marca b.r. zaprosiła członków stowarzyszenia do udziału w warsztacie psychologicznym pt. “Komunikacja bez przemocy z pracownikiem i z rodzicami”. Szkolenie poprowadziła oświadczona psycholog i psychoterapeutka, Dorota Gromnicka, która pracuje również w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 105 w Warszawie. Uczestnicy chwalili prowadzącą za jasne i ciekawe przekazywanie wiedzy, dużo przykładów praktycznych oraz możliwość pracy w grupac mimo że webinar odbywał się zdalnie.
 • Małorzata Iwańska, sekretarz Zarządu KFON, podjęła się zorganizowania dwóch szkoleń poświęconych zagadnieniom finansowych (tym razem już płatnych). W związku z ciągle zmieniającymi się przepisami prawa oświatowego oraz różnymi interpretacjami dotyczącymi rozliczania dotacji – subwencji, liczne kontrole nakazujące zwrot dotacji, pomysł finansowania dotacji przez wojewodę oraz wiele innych, uznaliśmy, że niezbędne są szkolenia, które byłyby wsparciem dla dyrektorów i organów prowadzących w ich codziennej pracy.
 1. 16 kwietnia 2021. – „Wydatkowanie dotacji oświatowej – koszty kwalifikowane”.
 2. 23 kwietnia b.r „Rozliczanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych”.

Poprowadzi je Grzegorz Pochopień, autor min. Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, tzw. dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych. Posiadający nieocenione doświadczenie w obszarze finansowania oświaty, wiedzę z zakresu analiz oraz wieloletniej współpracy z samorządami, szkołami i instytucjami oświatowymi. Znany z licznych szkoleń, zawsze merytorycznych i ciekawie prowadzonych.

Podsumowując ostatni rok pracy Zarządu należy pamiętać, że duży wpływ na nasze działania miała pandemia. Ogłoszenie pierwszego lockdown’u nastąpiło kilkanaście dni od wyboru nowego prezydium.  Wówczas zmuszeni byliśmy weryfikować plany z tygodnia na tydzień, często też z dnia na dzień.

Przykłady to: odwoływanie marcowej konferencji KFON-u, przygotowywanej przez Jolantę Węglowską, która miała odbyć się we Wrocławiu. Dotyczyło to również przygotowywania pism, kolejnych wystąpień w imieniu naszego stowarzyszenia w sprawach, które wypływały w czasie ogłaszania kolejnych obostrzeń związanych z walką z COVID- 19.

Z tego też powodu zwołano aż 10 posiedzeń Zarządu. Odbyły się one w trybie on-line, plus jedno (17 sierpnia) w Warszawie.

Prezes Ewa Piątek przez ten rok organizowała nowe biuro dla naszego stowarzyszenia. Została w tej sprawie podpisana stosowna umowa z Towarzystwem Przyjaciół I SLO. Do nowego pomieszczenia przeniesiono dokumentację sekretariatu, która została też uzupełniona. Uporządkowano i zarchiwizowano dokumentację z lat poprzednich.

Ewa Piątek pilotowała także przejęcie przez nową księgową dokumentacji od poprzednika. Zostały także wyprowadzone dokumenty księgowe, uzupełniono zaległości dokumentacyjne.

Zmianie uległa szata graficzna strony internetowej KFON. Powstało na niej forum, aby członkowie mogli na bieżąco wymieniać się informacjami, dyskutować i wpierać. Rozpowszechnienie tego narzędzia wśród wszystkich osób należących do stowarzyszenia to zadanie na najbliższy czas.

Sprawozdanie z działalności Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej od 23 marca 2019 roku do 19 marca 2020 roku.

 

Działalnością Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej  kierował  Zarząd,  wybrany na Walnym Zebraniu wyborczym KFON  16 marca 2018 r., w  składzie: Krystyna Starczewska – prezes, Renata Rosowska – wice prezes, Izabella Gorczyca  – wiceprezes, Małgorzata Iwańska – sekretarz,  Ewa Piątek –  skarbnik. Małgorzata Kurpiewska, Grzegorz Szymczak, Roman Szmyt, Jolanta Węglowska, Magdalena Wontek  – członkowie Zarządu.

Finanse  KFON  kontrolowała Komisja Rewizyjna w składzie: Maciej Konieczny  – przewodniczący, Teresa Jezierska i Ryszard Zacharski.

Biuro KFON mieści się w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 22, w siedzibie Bednarskiej Szkoły Podstawowej – Terytorium Raszyńska   /  tel. 734463123   e-mail: kfon@bednarska.edu.pl. /

Sekretarzem biura KFON jest Jolanta Grabowska, która odpowiada również za stronę internetową. Profil KFON na Facebooku nadzoruje Magdalena Wontek.

Aktualna liczba członków KFON –  64 podmioty.

Podmioty te prowadzą: (dane z ankiet od 37 członków, 27 jeszcze ich nie nadesłało)

– 15 przedszkoli (w tym 1 integracyjne)

–  51 szkół podstawowych (w tym: 1 z oddz. dwujęzycznymi, 1 męską z oddz. dwujęzycznymi, 1 żeńską z oddz. dwujęzycznymi, 4 z oddz. przysposabiającymi do pracy, 1 specjalną, 1 specjalną z oddz. przysposabiającymi do pracy, 1 dla dorosłych, 1 międzynarodową, 1 sportową)

– 34 liceów ogólnokształcących (2 z oddz. dwujęzycznymi, 4 międzynarodowe, 5 dla dorosłych)

– 2 licea profilowane

– 3 technika

– 11 szkół branżowych I stopnia

– 1 szkołę branżową II stopnia

– 1 szkoła wielobranżową

– 7 szkół policealnych

– 1 poradnię psychologiczno – pedagogiczną

– 2 szkoły językowe

– 7  centrów doradczo – szkoleniowych

– 2 wydziały uczelni wyższych

Łącznie 137 placówek,  w których zatrudnionych jest 2.409 nauczycieli, pobiera naukę 12.689 uczniów i słuchaczy (w tym 414 uczniów z orzeczeniami i 661 uczniów pobierających różne stypendia: premiera, wojewody, burmistrza, organu prowadzącego, socjalne).

Za rok 2020 składkę członkowską zapłaciło do chwili obecnej – 44 członków KFON.

Składkę członkowską za rok 2019 opłaciło –  57 członków. Ze składkami za rok 2019  zalega  5 członków.

Od 23 marca 2019 do KFON- u przystąpiły następujące podmioty :

– Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Fantazja” z Hrubieszowa,

– „Zielone Przedszkole” Przedszkole Niepubliczne z Lubina,

– Bajkowe Prywatne Przedszkole z Jasła,

– Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Truskawkowo” z Nowej Woli k/Warszawy,

– Barlineckie Towarzystwo Edukacyjne,

– Fundacja Edukacyjno – Wychowawcza „Arka Noego” z Tczewa,

– I. Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu,

– Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o.o. ze Słupska,

– Towarzystwo Oświatowe im. Cecylii Plater – Zyberkówny z Warszawy,

– Działdowska Agencja Rozwoju S.A. –(powrót po kilku latach przerwy)

Z członkostwa z KFON zrezygnowały poniższe pomioty:

– Gdańska Fundacja Oświatowa,

– Fundacja Edukacji Polonijnej,

– Kancelaria Radcy Prawnego Tusiński i Współpracownicy.

Niepubliczne szkoły brytyjskie zrzeszone w stowarzyszeniu HMC (The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference) wycofały się z oferowania stypendiów w Polsce. Powodami rezygnacji była mała liczba zainteresowanych w ostatnich latach oraz  słaby poziom aplikujących.

Na wniosek Zarządu KFON MEN przyznało 5 Medali Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom z Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 105 im. A. Lindgren w Warszawie: Alinie Parafiniuk – Dołędze,  Beacie Rogoziewicz – Rundo, Wiesławie Rudnickiej, Agnieszce Skolimowskiej, Agnieszce Wnuk

W okresie sprawozdawczym, od 23 marca 2019 KFON podjął niżej wymienione inicjatywy i działania:

 1. Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej poparło zeszłoroczny ogólnopolski strajk nauczycieli.
 2. KFON było jednym z wielu sygnatariuszy listu otwartego do premiera Mateusza Morawieckiego,  przygotowanym przez zespół – „Nauczyciele !”,  zawierający postulat zorganizowania poważnej debaty władz z przedstawicielami środowisk oświatowych nad przyszłością polskiej edukacji. Trudno bowiem określić mianem poważnej debaty kilkudniowego happeningu zorganizowanego na Stadionie Narodowym w kwietniu i maju 2019 r., nazwanego „okrągłym stołem” edukacyjnym. KFON mimo zaproszenia nie wzięło w tym wydarzeniu udziału.
 3. Prezes Krystyna Starczewska brała aktywny udział w licznych Naradach Obywatelskich o Edukacji, w których nauczyciele, uczniowie i rodzice zastanawiali się, jakiej szkoły i edukacji oczekują.
 4. Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość  oraz Koalicja Nie dla chaosu w szkole – której KFON jest członkiem, przygotowały „Raport o skutkach wprowadzanej obecnie przez władze reformy oświaty oraz propozycję przyszłego systemu edukacji”. Raport został zaprezentowany podczas Święta Wolności i Solidarności w dniach 1 – 4 czerwca 2019 r. w Gdańsku. Krystyna Starczewska jako jedna ze współautorek tego raportu  wzięła  udział w debacie poświęconej edukacji podczas uroczystości w Gdańsku. Raport został przesłany do MEN, NIK  oraz  instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją.
 5.  19 czerwca 2019 r. uczestnicy „Kwadratowego Stołu”, w którego skład wchodzą: KFON,  Obywatele Dla Edukacji, Fundacja Przestrzeń dla Edukacji, Nie dla chaosu w szkole, Rodzice mają głos, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Federacja Inicjatyw Oświatowych, Fundacja EDU-klaster, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Ja#Nauczyciel, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, skierowali w liście otwartym do nowego Ministra Edukacji Narodowej – Dariusza Piątkowskiego następujące postulaty:
  1. Dostosowanie  programów nauczania do potrzeb i możliwości uczniów na danym etapie ich rozwoju, poprzez przyznanie nauczycielom większej autonomii w doborze treści nauczania i metod pracy dydaktycznej.
  2. Przyznanie samorządom prawa do decydowania o tworzeniu sieci szkół na swoim terenie i o zasadach  rejonizacji.
  3. Realizację obietnic minister Anny Zalewskiej, że od września 2019 r w każdej szkole będzie zatrudniony pedagog lub psycholog.
  4.  Zapewnienie wszystkim nauczycielom wzrostu wynagrodzeń za pracę poprzez zagwarantowanie  odpowiednich nakładów finansowych na edukację.
 6. Prezes KFON  podpisała się pod listem otwartym do Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka, który wystosowali nauczyciele i nauczycielki zaniepokojeni  pogłębiającym się  konfliktem społecznym odciskającym swoje piętno także na  najmłodszym pokoleniu.  Oto fragment tego listu: „(…) Naszym zdaniem szansą na przywrócenie pokoju społecznego jest edukacja przeciwdziałająca dyskryminacji i  wykluczeniu kogokolwiek ze wspólnoty. Pragniemy tworzyć dla naszych uczniów i uczennic przyjazne, tolerancyjne środowisko wychowawcze, a edukację antydyskryminacyjną uważamy, w obliczu ostatnich wydarzeń, za najpilniejsze zadanie polskiej szkoły. Wierzymy, że Kościół w Polsce w imię godności każdej osoby może być sojusznikiem tych dążeń. Wasza Ekscelencjo, Księże Prymasie, oczekujemy stanowczego głosu Kościoła odcinającego się od szerzących pogardę wypowiedzi hierarchów kościelnych, duchownych i ekspertów powołujących się na nauczanie Kościoła. Pragniemy również uznania autonomii szkoły w procesie wychowawczym, z poszanowaniem głosu rodziców, analogicznie do autonomii zagwarantowanej dla szkolnej katechezy. Apelujemy też z całą mocą o powstrzymanie się od ingerencji w społeczną aktywność grup zabiegających o swoje prawa i korzystających z wolności obywatelskich w ramach demokratycznego państwa prawa. Apelujemy o zobowiązanie do tego każdego duchownego oraz każdej osoby pozostającej w strukturalnej podległości wobec władzy zwierzchniej Kościoła. Chcemy usłyszeć wezwanie do powściągliwości wszystkich wiernych, a także grup, organizacji i instytucji działających w imieniu Kościoła. Wzywamy też do czytelnego odcięcia się od grup, formacji i instytucji, które niosą na ustach i sztandarach chrześcijańskie hasła i symbole, działając jednocześnie w jawnej sprzeczności z zasadami i wartościami, które głosi Kościół Katolicki. Apelujemy o postawy i czyny spójne z kierunkiem wyznaczanym przez zwierzchnika Kościoła, Papieża Franciszka”.
 7. 8 sierpnia 2019 r. Zarząd KFON skierował do MEN pismo z prośbą o wyjaśnienie czy planowane podwyżki pensji nauczycielskich obejmą także szkolnictwo niepubliczne.  Otrzymaliśmy następującą odpowiedź: „Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli, w związku ze zwiększeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli w 2019 r., obowiązuje jedynie pracodawców zatrudniających nauczycieli w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwych ministrów. W przypadku szkół nie samorządowych, czyli tych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż JST, podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zależy od pracodawców (nie jest narzucone przepisami ustawowymi)”.
 8. KFON po raz kolejny zostało poproszone o objęcie patronatem VI Kongresu wydawnictwa Wolters Kluwer Polska „Edukacja i Rozwój”, który odbył się w dniach 9 – 10 października 2019 r.  w Centrum Olimpijskim w Warszawie.
 1. 27 listopada 2019 r. w Warszawie w Muzeum Żydów POLIN miał miejsce finał ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym POZNAJMY SIĘ na projekty przedstawiające przybyłych do Polski uchodźców i imigrantów oraz zamieszkujących od dawna w naszym kraju przedstawicieli różnorodnych  mniejszości etnicznych, narodowych i kulturowych.  W skład koalicji organizującej konkurs wchodzą:  KFON, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Jezuickie Centrum Społeczne, Fundacja Ludzi Otwartej Wyobraźni, Koalicja Nie dla chaosu w szkole, portal Etyka w szkole.pl.  Spośród 46 zrealizowanych projektów Kapituła Konkursu wybrała 20 finalistów, wśród których było 5 szkół zrzeszonych w KFON:
  1. Bednarska Szkoła Podstawowa w Warszawie, projekt „Serca pełne radości” oraz projekt „Międzykulturowa Akademia Radiowa – MAR”;
  2. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 Dona w Krakowie, projekt „Poznajemy krakowską społeczność żydowską, jej historię i kulturę”;
  3. Szkoła Podstawowa Fundacji CLEVER w Wałbrzychu, projekt „Poznajmy sąsiadów z Ukrainy”;
  4. Szkoła Podstawowa „Słoneczna” w Szczecinie, projekt „Punkty wspólne”;
  5. Prywatna Żeńska Szkoła Podstawowa im. Cecylii Plater‐Zyberkówny w Warszawie, projekt – numer specjalny gazety szkolnej „Poznajmy się”.

Konkurs POZNAMY SIĘ będzie kontynuowany, obecnie składany jest przez  Polskie Stowarzyszenie im. J. Korczaka wniosek o  dofinansowanie tej inicjatywy z funduszy norweskich. W tej edycji będzie to nie tylko konkurs, ale również warsztaty o wielokulturowości dla uczniów i nauczycieli oraz ogólnopolska konferencja dla nauczycieli  – „Inny nie znaczy obcy”.

 1. 27 listopada 2019 r. na gali w Muzeum POLIN została również wręczona Nagroda „Niezauważalni”, dedykowana pamięci Ireny Sendlerowej dla osób, które aktywnie i bezinteresownie działają na rzecz dzieci w potrzebie (uchodźców, migrantów, niepełnosprawnych, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem).  Kapituła zdecydowała, że tym razem nagrodę otrzymają dwie osoby: Madina Mazalieva – uchodźczyni z Czeczenii, która pomaga dzieciom czeczeńskim,  osobom bezdomnym  i staruszkom w domach opieki społecznej oraz Jacek Taran – fotograf,  który wykorzystuje swój talent , żeby utrwalić ostatnie wspólne chwile dzieci i rodziców pozostających pod opieką krakowskiego hospicjum domowego. Poprzednie dwie edycje Nagrody organizowaliśmy wspólnie z Rzecznikiem Praw Dziecka – Markiem Michalakiem.  17 lipca 2019 r. obecny Rzecznik Praw Dziecka – Maciej Pawlak,  po pół roku próśb z naszej strony o odpowiedź, czy współpraca będzie kontynuowana, wypowiedział Porozumienie w sprawie nagrody. Napisał: „Powodem rozwiązania Porozumienia jest potrzeba przeznaczenia, środków finansowych z budżetu Rzecznika Praw Dziecka na zadania bezpośrednio związane z ochroną praw dziecka, zgodnie z przyjętą przez Parlament ustawą budżetową.” Marek Michalak zgodził się kontynuować swój patronat nad Nagrodą „Niezauważalni” i pozostaje jej patronem jako:  Rzecznik Praw Dziecka w latach 2008 – 2018; Prezes Instytutu Praw Dziecka;  Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.  Bardzo dziękujemy darczyńcom – dyrektorom szkół zrzeszonych w KFON:  Grażynie Seroce, Marii Wasiewicz – Galińskiej oraz Andrzejowi Szczepańskiemu, którzy ufundowali w tym roku nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. zł.
 1. Prezes KFON Krystyna Starczewska została zaproszona do udziału  w pracach Polskiej Unii Edukacyjnej związanej z Konfederacją Lewiatan. Została powołana do zarządu PUE i pełni w nim funkcję wiceprezesa.
 2. Od 2011 r. Konfederacja Lewiatan organizuje w Sopocie –  Europejskie Forum Nowych Idei – międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki, mediów i organizacji pozarządowych.  W zeszłym roku w zastępstwie za Krystynę Starczewską wzięła w nim udział Ewa Korulska – dyrektorka Społecznego Liceum Startowa 4K w Warszawie. Podzieliła się wrażeniami z tego wydarzenia podczas konferencji z okazji trzydziestolecia Oświaty Niepublicznej.
 3. 27 kwietnia 2020 r. we Wrocławiu planowana jest konferencja PUE „Doskonałość w edukacji”. O swoich wieloletnich doświadczeniach pedagogiczno – wychowawczych opowiedzą tam również członkowie naszego stowarzyszenia: Zygmunt Czapla – twórca Zespołu Szkół Niepublicznych „Czaplówka” w Koszalinie; Jolanta Kałuża – z Zespołu Szkół Prywatnych w Katowicach; wspomniana już Ewa Korulska, Dorota Fiett – dyrektorka warszawskiej Bednarskiej Szkoły Realnej. Konfederacja Lewiatan w najbliższej przyszłości zamierza nawiązać współpracę między biznesem a szkolnictwem niepublicznym, żeby wspierać szkoły, które realizują twórcze koncepcje dydaktyczne i wychowawcze  przygotowujące we właściwy sposób przyszłych, kreatywnych  pracowników
 4. We wrześniu 2019 r. została powołana do życia Warszawska Rada Edukacyjna, pełniąca funkcję opiniodawczo – doradczą przy władzach samorządowych m.st. Warszawy w zakresie działań sprzyjających rozwojowi warszawskiej edukacji. Prezes KFON Krystyna Starczewska została do niej zaproszona i bierze udział w jej pracach.
 5. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zwrócił się do KFON -u oraz współpracującej z nami Mariny Hulii – inicjatorki społecznej inicjatywy pomocy uchodźcom – „Dzieci z Dworca Brześć –  z propozycją realizowania europejskiego projektu dotyczącego zdrowia psychicznego migrantów. Zakres współpracy: promocja w środowiskach uchodźczych i imigranckich, w szkołach, do których uczęszczają dzieci cudzoziemskie,  wśród organizacji  zajmujących się pomocą przybyszom, programu tele-wsparcia psychologicznego oraz organizacji  konferencji związanych z tym tematem. Wstępnie wyraziliśmy zgodę na współpracę.  Projekt jest na razie  na etapie pisania wniosku konkursowego.
 6. Przedstawiciele KFON brali systematycznie udział w posiedzeniach komisji parlamentarnych (sejmowych i senackich), na których omawiano projekty zmian w prawie oświatowym oraz w konferencjach i debatach poświęconych problemom wynikającym z wprowadzonej przez rząd reformy w systemie edukacji.
 7. Prezes KFON Krystyna Starczewska była wielokrotnie proszona przez media tradycyjne i elektroniczne o skomentowanie bieżącej sytuacji w polskiej edukacji.

Od 23 marca 2019 r. odbyły się  następujące posiedzenia Zarządu KFON:

05. 2019 i 05.10.2019 – zebrania Zarządu poświęcone były głównie organizacji Jubileuszu trzydziestolecia Oświaty Niepublicznej. W zebraniu majowym  uczestniczył prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego – Zygmunt Puchalski i przedstawiciel Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych – Maciej Godlewski, którzy  przyjęli  nasze zaproszenie do wspólnej organizacji  uroczystości jubileuszowych. Uzgodniono również, że do komitetu organizacyjnego zostaną  doproszeni przedstawiciele: Związku Rzemiosła Polskiego, Federacji Inicjatyw Oświatowych, Stowarzyszenia Przymierze Rodzin, Polskiego Stowarzyszenia im. J. Korczaka. Pozostałe podmioty zrzeszające i/lub prowadzące przedszkola, szkoły i uczelnie niepubliczne zostaną zaproszone jako uczestnicy kongresu. Odbyły się trzy spotkania robocze w/w komitetu. Z ramienia KFON brali w nich udział: Krystyna Starczewska, Jolanta Grabowska, Jolanta Węglowska, Ewa Piątek, Mirosława Potyra i Roman Szmyt. W wyniku odmiennych wizji co do przebiegu wydarzenia oraz zaproszonych gości z prac wycofało się Stowarzyszenie Przymierze Rodzin. Zaś  w efekcie tarć wewnętrznych w  Stowarzyszeniu Przedszkoli Niepublicznych, Maciej Godlewski przestał to stowarzyszenie reprezentować w komitecie organizacyjnym i przeniósł się  do KFON-u.

Jubileusz 30 – lecia Oświaty Niepublicznej przebiegał dwuetapowo:

–  Od 21.10.2019 – do 21. 11. 2019  zorganizowano  Miesiąc Otwartych Umysłów – akcję,  w której wzięły udział szkoły z różnych stron Polski. W wybranej przez siebie formie realizowały jeden lub więcej  następujących tematów z wybranych dziedzin:  EKOLOGIA: Ratujmy planetę! Jakie działania możemy podjąć na rzecz ochrony klimatu? SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE: Jak chronić dobro wspólne przed egoizmem? Jak pomagać tym, którzy potrzebują naszego wsparcia? Jak organizować wolontariat? WIELOKULTUROWOŚĆ: Inni są wśród nas – poznajmy się! JĘZYK: Czym jest mowa nienawiści ? Jak ze sobą rozmawiać, żeby nie krzywdzić słowem? PATRIOTYZM: Jak dzisiaj być patriotą ? PRACA: Jakie umiejętności/zawody będą potrzebne w zmieniającym się świecie? NOWE TECHNOLOGIE: Człowiek zalogowany. Jak mądrze żyć w świecie nowych technologii? BRACIA NASI MNIEJSI: Jak mądrze pomagać zwierzętom?

21.11.2019 r.  – odbyła się  w Warszawie  jubileuszowa gala:  „Otwarte umysły i serca. 30 lat Oświaty Niepublicznej”. Patronami jubileuszu byli:  Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezydent  Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział Pedagogiczny  Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Praw Dziecka im. J. Korczaka oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie  im. J. Korczaka.  Patronatem medialnym objęła to wydarzenie telewizja TVN24 oraz miesięcznik „Dyrektor Szkoły”.   Uroczystość jubileuszowa odbyła się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego – w Pałacu Chodkiewiczów na ul. Miodowej.

13.01. 2020 r. –  zebranie Zarządu poświęcone było omówieniu aktualnych problemów, z którymi dyrektorzy borykają się w swoich szkołach. Oto  problemy, które uznano za szczególnie w chwil obecnej utrudniające  funkcjonowanie szkół niepublicznych.

 1. Niepewność jeśli chodzi o finanse – ciągle jest  zamieszanie w przepisach dotyczących  dotacji. Jeśli nie ma stabilnych finansów trudno jest mówić o wizji i dalszym rozwoju szkoły.
 2. Niejasność prawa. Różne  interpretacje obowiązujących przepisów prawnych. W prawie oświatowym panuje obecnie ogromny chaos.
 3. Szkoły niepubliczne mają coraz mniej samodzielności i autonomii. Jednocześnie  MEN zrównując uprawnienia szkół niepublicznych z publicznymi  nie wspomaga ich podobnie pod względem finansowym: nie dostaliśmy na przykład dodatkowej subwencji na podwyżki dla  nauczycieli, ministerstwo wykluczyło także oświatę niepubliczną z niektórych finansowanych przez siebie programów.
 4.  Niejasność przepisów dotyczących tego,  jak poprawnie należy rozliczyć dotacje na dzieci z orzeczeniami. W 2020 r. będą obowiązywać nowe przepisy w tym zakresie. Istnieje obawa przed długimi i uporczywymi kontrolami oraz koniecznością zwracania niewłaściwie rozliczonych pieniędzy.
 5. Uczniowie szkół  branżowych powinni raz do roku odbyć miesięczny kurs zawodowy, który prowadzą specjalne ośrodki. W tym roku wzrosła opłata za zakwaterowanie i  zmniejszyła się liczba miejsc na tych kursach. Nie wiadomo, kto ma te kursy finansować? Szkoły nie mogą, bo nie mają na ten cel środków, rodzice nie chcą, pracodawcy nie są tym zainteresowani.
 6. Rozbudowany został system kontroli liczby słuchaczy w liceach dla dorosłych. W Łomży prezydent miasta upoważnił do tego zadania 13 osób. Zdaniem Romana Szmyta to rozwiązanie będzie funkcjonowało w całej Polsce, samorządy chcą bowiem odzyskać pieniądze przeznaczone na szkolnictwo dla dorosłych. Urzędnicy mogą nas zniszczyć kilkoma decyzjami administracyjnymi a sprawy w sądach trwają latami. Szkoły dla dorosłych zaczną być likwidowane, bo nie będzie się opłacało ich prowadzenie.

Zaproponowano następujące działania:

 1. Jak najszybsze przeprowadzenie szkolenia dla członków KFON na temat: Jak przygotować się do kontroli prawidłowego pobierania i rozliczania dotacji  na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkolenie odbyło się 12 lutego b.r. w Warszawie, w siedzibie KFON. Frekwencja: 30 osób.

 1. Przygotowanie projektu zmian dotyczącego dotacji na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwzględniającego nasze uwagi i obawy i złożenie go w MEN.

Podjęli się tej pracy: Roman Szmyt i Ryszard Zacharski.

Omówione zostały również bieżące sprawy organizacyjne:

– Jolanta Węglowska podjęła się zorganizowania 19 – 20 marca 2020 r. we Wrocławiu dorocznego zjazdu KFON.

– Roman Szmyt przedstawił rozliczenie konferencji jubileuszowej z okazji 30 – lecia Oświaty Niepublicznej.

– Krystyna Starczewska poinformowała, że zamierza złożyć rezygnację z funkcji prezesa KFON ze względu stan zdrowia i wiek. Prosiła o zastanowienie się, kto mógłby podjąć się zastąpienia jej na tym stanowisku.

2 marca 2020 r. – zebranie Zarządu dotyczyło podsumowania pracy KFON-u w roku 2019 i podjęcia decyzji dotyczących przyszłość naszego stowarzyszenia. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  – Maciej Konieczny przedstawił analizę dokumentacji finansowej KFON-u za rok 2019.

W związku z rezygnacją  członka Zarządu Doroty Zagrodzkiej na podstawie Statutu Stowarzyszenia &12 pkt 3 i przysługującego Zarządowi prawa kooptacji, jednogłośnie przyjęto do Zarządu KFON Mirosławę Potyrę.

W  związku ze złożoną na poprzednim zebraniu Zarządu i ponowioną obecnie prośbą Krystyny  Starczewskiej o mianowanie nowego prezesa KFON  przed końcem jej kadencji, Zarząd podjął decyzję o powołaniu na to stanowisko – Ewy Piątek. Krystyna Starczewska zapewniła, że pozostając w Zarządzie będzie w miarę możliwości pomagać nowej prezes. Zmiany nastąpiły także na stanowiskach wiceprezesów, z funkcji tych zrezygnowały –  Renata Rosowska i Izabella Gorczyca. Zarząd powołał na wiceprezesów – Jolantę Węglowską i Mirosławę Potyrę. Nowym skarbnikiem Zarządu została Magdalena Wontek. Wszystkie te zmiany zostały przyjęte przez członków Zarządu jednogłośnie.

Następnie dyskutowano nad możliwościami podjęcia działań, które mogłyby mieć realny wpływ na zwiększenie liczby członków KFON-u,  a tym samym zwiększenie możliwości finansowych naszego stowarzyszenia. Mówiono między innymi o potrzebie zwiększenia atrakcyjności strony internetowej KFON-u,  jej aktualizacji, informacjach, które powinny być na niej zamieszczane na bieżąco.

Rozważano także możliwości organizowania przez KFON konferencji i szkoleń dla nauczycieli, na których można by prezentować osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze naszych szkół.

Sprawozdanie z działalności  Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej od 16 marca 2018 roku do 22 marca 2019 roku.

Działalnością Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej  kierował  Zarząd,  wybrany na Walnym Zebraniu wyborczym KFON  –  16 marca 2018 r., w  składzie: Krystyna Starczewska – prezes, Renata Rosowska – wice prezes, Izabella Gorczyca  – wice prezes, Małgorzata Iwańska – sekretarz,  Ewa Piątek –  skarbnik. Małgorzata Kurpiewska, Grzegorz Szymczak, Roman Szmyt, Jolanta Węglowska, Magdalena Wontek, Dorota Zagrodzka – członkowie Zarządu.

Finanse  KFON  kontrolowała Komisja Rewizyjna w składzie: Maciej Konieczny  – przewodniczący, Teresa Jezierska i Ryszard Zacharski.

Biuro KFON mieści się w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 22, tel. 734463123  / e-mail: kfon@bednarska.edu.pl. W siedzibie Bednarskiej Szkoły Podstawowej – Terytorium Raszyńska.

Sekretarzem biura KFON jest Jolanta Grabowska, która odpowiada również za stronę internetową. Profil KFON na Facebooku nadzoruje Magdalena Wontek, zaś Dorota Zagrodzka – blog KFON.

Aktualna liczba członków KFON –  62 podmioty.

Za rok 2019 składkę członkowską zapłaciło do chwili obecnej – 47 członków.

Składkę członkowską za rok 2018 opłaciło –  56 członków. Zalega ze składkami za rok 2018  – 6 członków.

W 2018 r. do KFON przystąpiły następujące podmioty :

– Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości z Bielawy,

– Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic,

– Kancelaria Radcy Prawnego Tusiński i Współpracownicy z Krakowa,

– Szczecińska Fundacja Talent – Promocja – Postęp,

– Bronikowska – Strzelczyk Sp. j. z Warszawy,

– po kilku latach przerwy powróciła – Szkoła Absolwent z Olsztyna.

Zrezygnowali z członkowstwa z KFON:

– Stowarzyszenie Oświatowo – Wychowawcze im. S. Klonowica z Lublina, po odejściu założycielki  Elizy Nowikowskiej,

– Społeczne Gimnazjum Edukacji Obywatelskiej w Kamiennej Górze z powodu zakończenia działalności,

– 8  „nieaktywnych” członków, którzy przez wiele lat nie opłacali składek, nie utrzymywali kontaktu z sekretariatem. Po emailach i telefonach z prośbą o uregulowanie zaległości, poprosili o wykreślenie z listy członków KFON. Niestety tylko jeden z podmiotów spłacił zadłużenie.

(Pozostało jeszcze 5  takich „martwych” członków, którzy przez kilka miesięcy nie dali odpowiedzi czy uregulują składki, chcą być nadal w KFON. Należałoby zdecydować, czy nadal mają figurować na liście członków czy wykreślić ich – wówczas ściągalność składek byłaby 100 procentowa.).

W marcu b.r. zapłacona została ostatnia rata naszego zadłużenia wobec ECNAIS. Udało się to w dużej mierze dzięki darowiznom od Grażyny Seroki i Jerzego Waligóry –  dziękujemy!

Na wniosek Zarządu KFON  Kancelaria Prezydenta RP przyznała 2 odznaczenia:

– Złoty Krzyż Zasługi dla Marii Wasiewicz – Galińskiej,

–  Brązowy Krzyż Zasługi dla Kingi Katarzyny Wnuk.

Kapituła przyznała od 22 marca 2018 roku 6 Certyfikatów jakości  KFON. Otrzymały je:

– Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Butterfly School w Toruniu,

– Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Dzierżoniowie,

– Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu,

– Niepubliczne Przedszkole Europejska Akademia Dziecka w Świdnicy,

– Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Lotników Amerykańskich w Warszawie,

– Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Lotników Amerykańskich w Warszawie.

Od 16 marca 2018 odbyły się  następujące posiedzenia Zarządu KFON:

17 marca 2018 r., nowo wybrani członkowie Zarządu zgodnie ze Statutem wybrali spośród siebie: prezesa, 2 wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.  Komisja Rewizyjna wybrała przewodniczącego. Ustalono następujący podział zadań: Roman Szmyt – finanse oświaty niepublicznej; Magdalena Wontek – zagadnienia prawa pracy; Małgorzata Iwańska – oświata zawodowa i dla dorosłych; Dorota Zagrodzka – monitorowanie podstawy programowej.

9 kwietnia 2018 r., Zarząd zastanawiał się, jak zachować autonomię szkół niepublicznych po wprowadzeniu „dobrej zmiany” w systemie edukacji. Czy lepiej robić nadal swoje nie informując o tym władz oświatowych, czy też  zgłaszać do kuratoriów  niezbędne dla realizacji  „innowacji pedagogicznych” odstępstwa od obowiązującej siatki godzin lekcyjnych.

Podjął decyzję o współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka – Markiem Michalakiem w sprawie przeciążenia uczniów klas siódmych realizujących nową podstawę programową. Muszą oni opanować w ciągu roku nie tylko materiał nauczania dwóch klas gimnazjalnych, ale także dużą część materiału nauczania  przewidzianego obecnie dla klasy piątej i szóstej, którego nie przerabiali zgodnie z programem, który ich w tych klasach obowiązywał. Uczniom obecnych klas siódmych odebrane zostało po wprowadzeniu reformy edukacji przysługujące im prawo do wypoczynku i do rozwijania własnych zainteresowań.

Krystyna Starczewska oraz Maria Kotowska zdały relację z konferencji dotyczącej skutków reformy edukacji, która odbyła się w  Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich: Prezes ZNP, Sławomir Broniarz,  poinformował zebranych o skutkach  zmian w systemie edukacji, która dotknęła nauczycieli. Dorota Łoboda z fundacji „Rodzice mają głos” poinformowała o  trudnościach lokalowych związanych z reformą, w wyniku których wiele szkół musi pracować na zmiany, a zajęcia odbywają się często w niedostosowanych do nauki pomieszczeniach. Zwrócono także uwagę na zideologizowanie podstaw programowych. Gimnazjaliści z Ostrowca Świętokrzyskiego wyrazili opinię, że w  reformie nie wzięto pod uwagę zdania osób najbardziej sprawą zainteresowanych, czyli uczniów. Rzecznik Praw Obywatelskich  – Adam Bodnar zadeklarował, że będzie monitorować sytuację i reagować, kiedy łamane będą prawa  uczniów, nauczycieli i rodziców.

Na posiedzeniu Zarządu poruszono także problemy  dotyczące szkolnictwa zawodowego, zwracając szczególna uwagę  na  nierówne traktowanie szkół niepublicznych oraz szkół samorządowych i  tzw. sieciówek.

Krystyna Starczewska poinformowała  o petycji, którą Koalicja  „Nie dla chaosu w szkole” wystosowała do minister Anny Zalewskiej.  Koalicja wnosiła w niej o zobowiązanie kuratorów oświaty do podania przed 1 września 2018 roku  liczby i profili klas dostępnych w poszczególnych szkołach średnich w roku szkolnym 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych oraz ostatniego rocznika absolwentów gimnazjów. W związku z podwójną liczbą kandydatów, którzy będą starać się o miejsce w szkole średniej, chodziło o  informacje umożliwiającą wczesną orientacje uczniów i ich rodziców o istniejących możliwościach dalszej nauki. Prezes KFON poprosiła o podpisywanie petycji w wyżej wymienionej sprawie oraz o rozpowszechniane w swoich środowiskach informacji o niej.

–  29 czerwca 2018 r., Zarząd KFON postanowił przystąpić do Koalicji  popierającej kandydaturę dr. Ewy Jarosz na nowego Rzecznika Praw Dziecka. Mimo doskonałych kwalifikacji  (dr. Jarosz reprezentuje Katedrę Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu  Śląskiego; była społeczną doradczynią Marka Michalaka) oraz poparcia ponad 30 organizacji pozarządowych i środowiska naukowego, kandydatura ta „przepadła” w Sejmie.

Zarząd przegłosował jednogłośnie również przystąpienie KFON do Koalicji organizującej ogólnopolski Konkurs  „Poznajmy się” dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na projekty prezentujące przybyłych do Polski uchodźców i imigrantów oraz zamieszkujących od dawna w naszym kraju przedstawicieli różnorodnych  mniejszości etnicznych, narodowych i kulturowych. Celem Konkursu „Poznajmy się” jest pogłębienie wiedzy o wielokulturowości naszego społeczeństwa, kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji kulturowej różnorodności  oraz rozwijanie empatii i życzliwości młodego pokolenia wobec  osób, które często po tragicznych przeżyciach musiały opuścić swój kraj i przebywają obecnie w Polsce. Patronat honorowy nad Konkursem objął Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar,  Rzecznik Praw  Dziecka – Marek Michalak i Stowarzyszenie  „Otwarta Rzeczpospolita”.  W styczniu b.r. obecny Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak wycofał patronat i zażądał natychmiastowego usunięcia jego loga z wszystkich materiałów informujących o Konkursie.

Goszcząca na zebraniu Zarządu Jolanta Kałuża zaprosiła na listopadową konferencję ECNAIS w Katowicach, której była współorganizatorem.

–  11 października 2018 r. na zebraniu Zarządu dyskutowano przede wszystkim o potrzebie reaktywowania grupy roboczej Prawo i Finanse, która skupiałaby różne organizacje reprezentujące oświatę niepubliczną i była platformą wymiany doświadczeń w wyżej wymienionej dziedzinie. Na posiedzeniu obecni byli: Magdalena Lewandowska – prezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych oraz Krzysztof Tusiński – reprezentujący Kancelarię Prawną Tusiński i Współpracownicy z Krakowa, Fundację Edukacji Domowej oraz Fundację Edukacji Polonijnej. Zarząd jednogłośnie poparł tę inicjatywę. Koordynatorem prac grupy został Mec. Tusiński. Przedstawicielem KFON w zespole jest Roman Szmyt. Długofalowym celem grupy jest nie tylko bieżące reagowanie na pojawiające się problemy w działalności szkół niepublicznych, ale też wcześniejsze zapobieganie niekorzystnym dla nas uregulowaniom prawnym.

Ustalono, że 17 listopada 2018 r. odbędzie się kolejny Jesienny Salon Edukacyjny KFON pt.  „Prawo i finanse – wymiana doświadczeń”. Tak jak rok wcześniej uczestników spotkania gościła Mirosława Potyra – w Szkole Podstawowej nr 105 w Warszawie – Miedzeszynie.

–  11 stycznia 2019 r., Zarząd KFON postanowił poprzeć postulaty płacowe środowisk nauczycielskich. Oświadczenie, którego tekst poniżej, zostało umieszczony na naszej stronie www, profilu na Facebooku oraz stronie internetowej Koalicji „Nie dla chaosu w szkole”: „Jesteśmy przekonani, że przyszłość naszego kraju zależy od poziomu edukacji młodego pokolenia Polaków.  To, czy szkoły będą spełniały we właściwy sposób zadania wychowawcze i dydaktyczne, zależy przede wszystkim od poziomu i zaangażowania kadry pedagogicznej. Obecnie, po wprowadzonej przez MEN reformie systemu edukacji, szkoły borykają się z trudnościami  lokalowymi, programowymi i przede wszystkim kadrowymi. Niskie pensje i wydłużony czas nauczycielskiego awansu, przy jednoczesnym wzroście obciążeń biurokratycznych i ogólnym chaosie panującym w szkołach, zniechęciły do pracy wielu nauczycieli. Z tych samych powodów jest coraz mniej chętnych do tego zawodu wśród młodzieży kończącej studia. Sprawą zasadniczą dla przyszłości polskiej edukacji jest w tej sytuacji podniesienie prestiżu zawodu nauczycielskiego. Nie jest to możliwe bez zapewnienia nauczycielom godziwej płacy za ich trudną i odpowiedzialną pracę.  Dlatego popieramy  formułowane przez środowiska nauczycielskie postulaty dotyczące podwyżek  pensji”.

Ustalona została ostateczna data dorocznego zjazdu KFON: 21 – 22 marca b.r.. Omówiono szczegóły dotyczące organizacji konferencji w Słupsku.

Na posiedzeniu Zarządu gościła Anna Oliwa reprezentująca firmę Our Kids. Zaproponowała KFON nawiązanie współpracy. Our Kids jest platformą internetową za pomocą której rodzice i uczniowie szukają informacji o szkołach niepublicznych w swojej okolicy. Szkoły zaś mogą odpłatnie założyć na niej profil i w ten sposób dotrzeć do zainteresowanych. Profile szkół są również drukowane w katalogu, który jest rozpowszechniany na ogólnopolskich targach. Pani Oliwa w zamian za zaznajomienie członków KFON z ofertą firmy, zaproponowała darmową reklamę naszego stowarzyszenia. Propozycja została przyjęta. Reklama KFON została przygotowana przez Krystynę Starczewską oraz Jolantę Grabowską i ukazała się w najnowszym katalogu.

Inicjatywy i działania podejmowane przez KFON w okresie od 16 marca 2018 r.:

 • Przedstawiciele KFON brali systematycznie udział w posiedzeniach komisji parlamentarnych (sejmowych i senackich) na których omawiano projekty zmian w prawie oświatowym oraz w konferencjach i debatach poświęconych problemom wynikłym z wprowadzonej przez rząd reformy w systemie edukacji.
 • Prezes KFON od września 2018 r. bierze udział w pracach Zarządu Polskiej Unii Edukacyjnej – wchodzącej w skład Konfederacji Lewiatan. Została wówczas wybrana na wiceprezesa PUE – na dwuletnią kadencję. Krystyna Starczewska jest również w Zarządzie Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”. Udziela się w reaktywowanym Centrum DiP: Doświadczenie i Przyszłość, nawiązującym ideowo do tradycji Konwersatorium DiP, z przełomu lat 70/80, swego rodzaju uniwersytetu otwartego i powszechnego. Pracuje przy ogólnopolskim Konkursie „Poznajmy się” dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na projekty prezentujące przybyłych do Polski uchodźców i imigrantów oraz zamieszkujących od dawna w naszym kraju przedstawicieli różnorodnych  mniejszości etnicznych, narodowych i kulturowych.
 • Konkurs „Poznajmy się”: do 19 marca b.r. wpłynęły 34 zgłoszenia ze szkół z całej Polski. Termin zgłaszania się uczestników został wydłużony do końca kwietnia. Jesienią podczas uroczystej, wielokulturowej gali w Warszawie zostaną wręczone nagrody laureatom i finalistom. Zachęcamy kfonowskie szkoły do udziału. Szczegóły dotyczące Konkursu dostępne są na stronie: konkurspoznajmysie.pl.
 • W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), w kwietniu 2018 r. KFON zwróciło się do Ewy Cecko – specjalistki od tych zagadnień (i prelegentki na konferencji  w Zagórzu Śląskim w 2017 r.) z prośbą o opracowanie  przykładowej polityki bezpieczeństwa dla szkoły i stowarzyszenia, wraz z wzorami dokumentów.
 • 14 maja 2018 r. Zarząd KFON wystosował do Ministerstwa Edukacji Narodowej list w sprawie obowiązującej siatki godzin lekcyjnych. Zapytał w nim o możliwość realizowania innowacji dydaktycznych, które wymagają określonego rozkładu zajęć w ramach obowiązujących w danej klasie ogólnej liczby godzin lekcyjnych. Ponieważ nie jest przez ministerstwo sprecyzowane pojęcie „innowacji pedagogicznej”, pismo zawierało również prośbę o jasne określenie tego pojęcia, aby szkoły realizujące dotąd autorskie programy nauczania znały warunki umożliwiające im kontynuowanie swoich programów.
 • 8 sierpnia 2018 r. zostało skierowane do MEN pismo z prośbą o jednoznaczną wykładnię punktu 10 a Karty Nauczyciela – tj. obowiązku zatrudniania w szkołach wyłącznie na umowę o pracę – w związku z rozbieżnymi interpretacjami tego przepisu przez kuratoria oświaty na terenie całego kraju.
 • KFON po raz kolejny zostało poproszone o objęcie patronatem V Kongresu wydawnictwa Wolters Kluwer Polska „Edukacja i Rozwój”, który odbył się w dniach 18 – 19 października 2018 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie.
 • W lutym 2019 r. KFON było partnerem konferencji pt. „Jak przejść przez nową licealną podstawę programową” zorganizowanej pod egidą gdańskiego Instytutu Dobrej Edukacji, reprezentowanego przez Katarzynę Hall.
 • Małgorzata Iwańska podjęła się organizacji dorocznego zjazdu KFON, „Co niepokoi w oświacie…” 21 – 22 marca w Słupsku oraz pobliskiej Dolinie Charlotty.
 • Stypendia brytyjskie: w tegorocznej edycji aplikowały 4 osoby, oficjalnych wyników jeszcze nie ma, ale istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością, że w 2019 r. nikt z Polski stypendium nie dostanie. Ciekawostka – jedno z podań złożyła dziewczynka mieszkająca na Białorusi. Przyjechała do Warszawy na rozmowy, ale niestety to nie jest ten poziom znajomości języka angielskiego.
 • Przedstawiciele KFON zabierali wielokrotnie publicznie głos w sprawie złych skutków wprowadzonej przez władze reformy edukacji. W prasie, radiu, portalach internetowych ukazało się kilkanaście wywiadów z Prezes KFON. Krystyna Starczewska cały czas stara się również nagłośnić i rozpropagować w mediach, szkołach informacje o ogólnopolskim Konkursie „Poznajmy się”.

Sprawy  do załatwienia:

 1. Stanowisko KFON wobec ogólnopolskiego strajku nauczycieli.
 2. Stanowisko KFON wobec nowelizacji Karty Nauczyciela.
 3. Wybranie lub nie członka Zarządu na miejsce odchodzącej Doroty Zagrodzkiej.
 4. Nagroda „Niezauważalni”. Odbyły się 2 edycje. Nagrodę dla osób, które wolontariacko działają na rzecz dzieci w potrzebie przyznawali wspólnie: KFON oraz Rzecznik Praw Dziecka, biuro rzecznika fundowało również nagrodę w wysokości 5 000 zł. Aktualny rzecznik Mikołaj Pawlak do tej pory nie odpowiedział na nasze pytanie, czy współpraca będzie kontynuowana.
 5. Jubileusz 30 – lecia oświaty niepublicznej.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej za okres od 13 marca 2015 do 16 marca 2018

W okresie od 13 marca 2015 do 16 marca 2018 Zarząd Stowarzyszenia działał w składzie: Krystyna Starczewska – prezes, Renata Rosowska – wiceprezes, Andrzej Szczepański – wiceprezes, Małgorzata Kurpiewska – sekretarz, Ewa Piątek – skarbnik, członkowie Zarządu: Jolanta Kałuża, Eliza Nowakowska, Piotr Machowski, Jolanta Weglowska, Małgorzata Iwańska, Dorota Zagrodzka, Magdalena Wontek – członek honorowy, Maria Kotowska – członek honorowy z ramienia Towarzystwa Przyjaciół ISLO, oraz Komisja Rewizyjna w składzie: Anna Witkowska – przewodnicząca, członkowie: Grzegorz Szymczak, Maciej Konieczny.

Aktualna liczba członków KFON – 66.

Składkę członkowską za 2017 r. opłaciło 51 podmiotów zrzeszonych w KFON, co stanowi 77 procent. 15 podmiotów zalega ze składkami – 23 procent. 13 z tych podmiotów ma zaległość za dwa lata i więcej.

Biuro Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej mieści się w siedzibie Społecznego Gimnazjum nr 20 w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 22  (email: kfon@bednarska.edu.pl,

Tel. 734463123). Funkcję sekretarza KFON pełni Jolanta Grabowska.

Od 1 marca 2017 r. działa nowa strona internetowa KFON: www.kfon.pl, którą zarządza Jolanta Grabowska.

Od 1 maja 2017 działa również blog KFON: blogkfon.wordpress.com, za który odpowiada Dorota Zagrodzka. Blog przedstawia atuty szkół niepublicznych zrzeszonych w Krajowym Forum Oświaty Niepublicznej. Mamy nadzieję, że publikowane tam materiały mogą być inspiracją dla nauczycieli, jak ciekawie prowadzić lekcje.

Walne Zebrania członków KFON

Zgodnie ze statutem Zarząd zwoływał co roku Walne Zebrania członków stowarzyszenia:

– 13 marca 2015r. odbyło się Walne Zebranie Wyborcze w Szkole Morskiej w Gdyni, prowadzonej przez Krzysztofa Michnala.

–  31 marca 2016 r. miało miejsce Walne Zebranie podczas konferencji w Konstancinie – Jeziornej, która poświęcona była planowanym przez MEN zmianom w polskim systemie edukacji.

–  10 marca 2017 r. odbyło się Walne Zebranie podczas dorocznej konferencji KFON w Wałbrzychu. Współorganizatorkami konferencji były: Ewa Piątek z Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko – Księgowa” oraz Jolanta Węglowska z Fundacji EKOLA z Wrocławia.

W trakcie Walnego Zebrania podjęto decyzję o rezygnacji z członkowstwa KFON w ECNAIS – ie oraz wybrano nową Kapitułę Certyfikatu KFON. W jej skład Kapituły weszli: Jerzy Waligóra – przewodniczący, Jolanta Weglowska – sekretarz, Magdalena Wontek, Jolanta Kałuża, Małgorzata Kurpiewska.

– 16 marca 2018 r. odbywa się Walne Zebranie Wyborcze podczas konferencji z okazji Jubileuszu 25 – lecia KFON w Zagórzu Śląskim. Współorganizatorkami konferencji ponownie są Ewa Piątek oraz Jolanta Weglowska.

Inicjatywy i działania podejmowane przez Zarząd KFON

 W okresie od 13 marca 2015 r. do 16 marca 2018 r. Zarząd odbył szesnaście posiedzeń. Spotykał się wyjątkowo często w ostatniej kadencji we względu na  nagromadzenie problemów związanych z planowaną przez MEN, a obecnie wdrażaną, reformą systemu edukacji.

W końcówce roku 2015 Zarząd KFON zorganizował zbieranie podpisów pod petycją „Tak dla Gimnazjum”, przeciwstawiając się w ten sposób projektowanym przez MEN zamiarom likwidacji gimnazjów i przywrócenia ośmioklasowej szkoły podstawowej. 13 stycznia 2016 r. Zarząd KFON złożył na ręce Minister Edukacji, Anny Zalewskiej petycję, która podpisało ponad cztery tysiące osób. Wiele z tych osób uzasadniało swoje stanowisko. Do petycji zostały dołączone ich indywidualne opinie.

28 czerwca 2016 r. na zebraniu Zarządu Ewa Piątek złożyła sprawozdanie ze spotkania z Minister Edukacji, Anną Zalewską” w Toruniu – 27 czerwca, zwracając uwagę przede wszystkim na niejednoznaczność prezentowanych propozycji zmian w systemie oświaty oraz na specyficzną atmosferę spotkania, na którym nie było możliwości zadawania pytań i wyrażania opinii. Zarząd sformułował problemy, które muszą zostać wyjaśnione w bezpośredniej rozmowie z Minister Edukacji i podjął decyzję o zwrócenie się do MEN z prośbą o rozmowę prezes KFON z Anną Zalewską. Ustalono, ze zależnie od wyników tej rozmowy podjęte zostaną dalsze działania Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej.

Spotkanie miało miejsce 25 lipca 2016, wzięły w nim udział Krystyna Starczewska i Maria Kotowska. Minister Zalewska stwierdziła, że nie ma mowy o wycofaniu się władz z likwidacji gimnazjów, ani o przedłużeniu terminów wprowadzania reformy. Nasza pozytywna opinia o gimnazjach jest jej zdaniem całkowicie nieuzasadniona – wprowadzenie gimnazjów doprowadziło polską edukację do ruiny, z której ma ją podnieść „dobra zmiana”.

Oceniając negatywnie zapowiadane zmiany w systemie polskiej edukacji KFON przystąpił do koalicji „NIE dla chaosu w szkole”.  W ramach tej koalicji przedstawiciele KFON-u uczestniczyli w przygotowaniu manifestacji protestacyjnej nauczycieli i rodziców, która odbyła się 19 listopada 2016r.  w Warszawie. Przedstawiciele KFON-u brali także udział w pikietach zorganizowanych przez koalicję pod Sejmem – pierwszej, kiedy projekt ustawy „prawo oświatowe” trafił do Sejmu i drugiej, kiedy odbywało się pierwsze czytanie ustawy. KFON podpisał list przygotowany przez koalicję „NIE dla chaosu w szkole” wzywający Prezydenta Andrzeja Dudę do niepodpisywania ustawy zmieniającej system polskiej edukacji. Przedstawiciele KFON uczestniczyli w pikiecie przed pałacem prezydenckim w dniu składania tego listu.

Po podpisaniu przez Prezydenta ustawy zmieniającej system polskiej edukacji,  KFON  w ramach koalicji „NIE dla chaosu w szkole” przystąpił do działań przygotowujących akcję zbieranie podpisów pod żądaniem przeprowadzenia ogólnopolskiego referendum w tej sprawie. Prezes KFON była członkiem Sztabu Referendalnego, z którym współpracowała także w imieniu KFON Maria Kotowska. Wniosek o przeprowadzenie referendum poparło niemal milion Polaków, mimo tego w lipcu 2017 r. został on odrzucony przez Sejm RP.

Zarząd KFON zdecydował się poprzeć postulaty Federacji Inicjatyw Oświatowych skierowane do Minister  Edukacji Anny Zalewskiej dotyczące zmian w finansowaniu oświaty.

Podjął również decyzję, że będzie na bieżąco reagował na podejmowane przez MEN decyzje zmian w prawie, które dotyczą funkcjonowania szkół niepublicznych. Analizą przepisów dotyczących finansowania oświaty zajął się Roman Szmyt. Do monitorowania aktów prawnych odnoszących się do szkolnictwa zawodowego zobowiązała się Małgorzata Iwańska. Prawa pracy – Magdalena Wontek. Pomocy psychologicznej dla uczniów – Małgorzata Kurpiewska.

Obecnie współpraca KFON oraz koalicji „Nie dla chaosu w szkole” skupia się na przygotowaniu materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, uczniów i rodziców na ważne współcześnie tematy – których zabrakło w nowych podstawach programowych.

Za najistotniejsze w chwili obecnej uznano następujące problemy:

 1. Zasady prawidłowego funkcjonowania demokracji;
 2. Ekstremizm prawicowy, fakty historyczne, zagrożenia związane z jego obecnym rozprzestrzenianiem się w Polsce i Europie;
 3. Idee tolerancji, otwartości na wielokulturowość, solidarność z uchodźcami.

Materiały edukacyjne dotyczące dwóch pierwszych zagadnień są już do pobrania ze strony internetowej koalicji: https://niedlachaosuwszkole.pl/

Drugim zakresem współpracy międzyszkolnej będzie organizowanie w szkołach wykładów najlepszych specjalistów w Polsce, którzy przybliżaliby uczniom, nauczycielom i rodzicom, wiedzę na różne ważne współcześnie tematy. KFON ma doświadczenie w tej sprawie, organizuje bowiem od półtora roku wyjazdy do różnych szkół Mariny Hulii, specjalistki od problematyki uchodźczej, obecnie działającej na rzecz rodzin czeczeńskich koczujących przez wiele miesięcy na dworcu w Brześciu, ponieważ Polska odmawia im prawa wjazdu i złożenia wniosków o azyl.

Prezes KFON Krystyna Starczewska i Ewa Korulska – dyrektor Gimnazjum „Startowa w Warszawie biorą udział w pracach zespołu, który powołał do życia Adam Kalbarczyk z Międzynarodowego Gimnazjum i Liceum im. Paderewskiego w Lublinie – jego celem jest przygotowanie wzorcowych podstaw programowych do najważniejszych przedmiotów.

Członkowie Zarządu KFON, na było to możliwe, zapoznawali się z projektami ustaw oraz rozporządzeń, które dotyczą oświaty niepublicznej i reagowali na bieżąco.

Do Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały skierowane nasze uwagi odnoście do zmian w prawie oświatowych, zmian w sposobie naliczania dotacji, zmian w kształceniu zawodowym, zmian finansowania edukacji domowej.

Na początku roku 2017 na zlecenie KFON dr. Bronisława Szkaradnik – pracownik kuratorium oświaty z wieloletnim stażem – przygotowała praktyczny przewodnik dla dyrektorów szkół niepublicznych, jak mają przygotować się do zapowiadanej reformy systemu edukacji –

 1. „Dostosowanie szkół do nowego ustroju szkolnego”.

Małgorzata Kurpiewska w listopadzie 2017 r. przesłała do Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego – Bogusława Liberadzkiego list w sprawie nierównego traktowania podmiotów w Programie Erasmus +. A uściślając: odmowy udziału w tym rogramie szkołom, których organami prowadzącymi są osoby fizyczne.

Przedstawiciele KFON brakli systematycznie udział w posiedzeniach Komisji Sejmowych, na których omawiano projekty zmian w prawie oświatowym. Spotykali się z przedstawicielami MEN, Kancelarii Prezydenta, parlamentarzystami, przedstawicielami Samorządu Terytorialnego w sprawach dotyczących oświaty niepublicznej. Brali udział w wielu konferencjach i debatach poświęconych problemom, które wynikać będą z wprowadzanych zmian w systemie edukacji. Prezes KFON Krystyna Starczewska wielokrotnie zabierała na ten temat głos w massmediach.

Konferencje organizowane przez KFON

W okresie od 13 marca 2015 r. do 16 marca 2018 r. Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej zorganizowało następujące konferencje:

– w dniach 3 – 5 grudnia 2015 r. w Bielsku – Białej miała miejsce konferencja poświęcona wykorzystaniu nowych technologii w edukacji: e-tornistrowi, e- podręcznikom, pracy w chmurze Google Apps. Organizatorka – Agata Rosowska z Centrum „Edukacja”.

– 19 – 20 marca 2016 r. KFON oraz Federacja Inicjatyw Oświatowych zorganizowały w Sejmie RP konferencję pt. „Nasi w świecie, innie w Polsce” – skupiającą się na problemach dzieci polskich przebywających za granicą i dzieci uchodźców uczących się w polskich szkołach. Wśród panelistów byli przedstawiciele KFON: Małgorzata Kurpiewska, Jolanta Weglowska, Krzysztof Tusiński, Sławomir Sikora.

31 marca – 1 kwietnia 2016 r.  w Konstancinie Jeziornej odbyła się debata o projektowanych przez MEN zmianach w systemie polskiej edukacji.

–  W październiku 2016 r. Renata Rosowska zorganizowała ogólnopolską konferencję „Tutoring i mentoring w szkole” oraz szkolenie z zakresu mediacji dla przedstawicieli szkół niepublicznych i doradców zawodowych.

– W dniach 9 – 11 marca 2017 r.  w Wałbrzychu odbyła się doroczna konferencja KFON

 1. „Praktyczna pomoc dla dyrektora szkoły niepublicznej w dobie zmian w prawie oświatowym i prawie pracy”. Omawiano na niej główne aspekty prawne dotyczące szkół niepublicznych po wprowadzeniu reformy edukacji.

– W połowie listopada 2017 r. odbył się Jesienny Salon Edukacyjny KFON w Warszawie, połączony z Jubileuszem prezes KFON Krystyny Starczewskiej. Warsztat oraz konsultacje poświęcone były nowej ustawie o finansowaniu oświaty. Organizatorkami spotkania były: Jolanta Weglowska, Mirosława Potyra i Ewa Piątek.

– 15 – 16 marca 2018 r.  konferencja w Zagórzu Śląskim z okazji Jubileuszu 25 – lecia KFON. Zatytułowana: „Jak uczyć i wychowywać szanując prawa dziecka”. Patronat nad nią objął Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak.

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej proszone jest co roku o obejmowanie patronatem honorowym konferencji organizowanych przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka

Zarząd z okazji Jubileuszu KFON zwrócił się do Rzecznika Praw Dziecka o przyznanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka następującym szkołom i osobom:

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka”
 2. Zespołowi Szkół Szczecin International School
 3. Zespołowi Szkół EKOLA Fundacji Oświatowej EKOLA
 4. Fundacji Anny Florek „Czas Dzieciństwa”
 5. Fundacji „Cleaver”
 6. Adamowi Jackowi Sadrakule
 7. Magdalenie Katarzynie Wontek
 8. Elżbiecie Joannie Marcinkowskiej
 9. Izabelli Udzik
 10. Alicji Marii Wojciechowskiej

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

W 2017 r. Rzecznik Praw Dziecka wyróżnił Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka – Marinę Hulię, która od wielu lat współpracuje z kfonowskimi szkołami.

Nagroda „Niezauważalni” dedykowana pamięci Ireny Sendlerowej.

Od 2017 r. Nagrodę „Niezauważalni” przyznają wspólnie Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej i Rzecznik Praw Dziecka.

Nagroda została powołana do życia w grudniu 2016 r. Pomysłodawczynią doceniania osób, które bezinteresownie pomagają dzieciom w potrzebie: uchodźcom, migrantom, niepełnosprawnym, zagrożonych marginalizacją i innych – była Marina Hulia. Zarząd KFON poparł ten projekt, Walne Zgromadzenie członków KFON w marcu 2017 r. podtrzymało tę decyzję.

Zarządowi KFON udało się namówić do współpracy Rzecznika Praw Dziecka, który zaprosił do Kapituły Nagrody „Niezauważalni” córkę Ireny Sendlerowej – Janinę Zgrzembską. Pozostali członkowie Kapituły to: Krystyna Starczewska – przewodnicząca, prof. Barbara Theiss – Smolińska – wiceprzewodnicząca, Marina Hulia, ks. prof. Adam Solak, Batia Gilad, Katarzyna Ludwiniak, Dorota Sumińska, Małgorzata Kurpiewska, Adam Kalbarczyk, Paweł Bartnik, Maria Wasiewicz – Galińska.

Nagroda ma również wymiar finansowy – 5 tysięcy złotych.

W ubiegłym roku do Nagrody „Niezauważalni” zostały zgłoszone 2 kandydatury. Laureatką została Elżbieta Maxa. Nagroda została wręczona podczas Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka oraz Konferencji Korczakowskiej w Warszawie.

W  tym roku do Nagrody „Niezauważalni” nadeszło 7 zgłoszeń. Laureatką II edycji Nagrody została Ewa Wróbel.

Kapituła postanowiła również nominować do Nagrody „Niezauważalni”:

 1. Danutę Kłaczyńską
 2. Adama Nowickiego
 3. Andrzeja Wendrychowicza,
 4. Romana Zańko

Wręczenie miało nastąpić podczas konferencji z okazji Jubileuszu 25 – lecia KFON, ale ze względu na bardzo ciężką chorobę laureatki, ceremonia będzie miała charakter nieformalny, w terminie dogodnym dla wyróżnionej.

Stypendia

Zarząd KFON kontynuował projekt stypendialny dla polskich uczniów w wielkiej Brytanii.

W latach 2015 – 2018 do projektu stypendialnego zgłosiło się w sumie 56 kandydatów. W Wyniku rozmów kwalifikacyjnych w pełne stypendia otrzymało 5 osób. Stypendia częściowe zaproponowano 6 kandydatom.

W ubiegłym roku  David Kanapman – Rector of Dolar Academy zaprosił do współprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych stypendystkę HMC z 2013 r. – Justynę Słowik, która studiowała w St. Andrews University w Szkocji, obecnie studentkę Oxford University. Prawdziwą przyjemnością było posłuchać, jak stypendium HMC, współorganizowane w Polsce przez KFON odmieniło jej życie i pozwoliło na osiągnięcie sukcesu.

Pytania o stypendia nadchodzą do sekretariatu KFON przez cały rok, nie tylko w okresie rekrutacji, co świadczy o sporym zainteresowaniu całym przedsięwzięciem.

Odznaczenia państwowe

W okresie od 13 marca 2015 do 16 marca 2018 r. Krzyżem Zasługi zostały uhonorowane:

– Daria Michalska – dyrektor Szkół Niepublicznych w Bielawie

– Danuta Langowska – dyrektor Centrum Edukacji „Zdroje” w Stargardzie.

Medale Komisji Edukacji Narodowej

Medalami Edukacji Narodowej w okresie od 13 marca 2015 do 16 marca 2018 uhonorowanych zostało łącznie 71 pedagogów szkół i placówek oświatowych zrzeszonych w KFON.

W styczniu 2018 r. MEN z okazji Jubileuszu Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej przyznało 54 Medale KEN.

Sprawozdanie z działalności  Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej od 31 marca 2016 roku do  10 marca 2017 roku

Działalnością Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej  kierował  Zarząd,  wybrany  na Walnym Zebraniu wyborczym KFON  –   31 marca 2015 roku, w  składzie: Krystyna Starczewska – prezes, Renata Rosowska – vice prezes, Andrzej Szczepański – vice prezes, Małgorzata Iwańska – sekretarz,  Ewa Piątek –  skarbnik, Jolanta Kałuża, Małgorzata Kurpiewska, Piotr Machowski, Eliza Nowikowska, Jolanta Węglowska, Dorota Zagrodzka – członkowie Zarządu.

Finanse  KFON  kontrolowała Komisja Rewizyjna w składzie: Anna Witkowska – przewodnicząca, Maciej Konieczny i Grzegorz Szymczak

Aktualna liczba członków KFON  –  66 podmiotów

Składkę członkowską za rok 2016 opłaciło:  – 41 członków KFON,  czyli  –  62 proc.. Zalega ze składkami za rok 2016  –  25 członków,  czyli  – 38 proc..

Biuro KFON mieści się w siedzibie Społecznego Gimnazjum nr 20 w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 22. Tel. +48734463123  / e-mail: kfon@bednarska.edu.pl/

Sekretarzem biura KFON jest od października 2016 roku – Jolanta Grabowska.  Anna Firek zrezygnowała na własną prośbę z pełnienia tej funkcji.

KFON od 1 marca 2017 r. posiada nową stronę internetową  /www.kfon.pl/, którą prowadzi Jolanta Grabowska.

Kapituła przyznała od 31 marca 2016 roku dwa Certyfikaty jakości  KFON. Otrzymały je:   – Szkoła Podstawowa  Fundacji – „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa” w Wałbrzychu   i  Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Na wniosek Zarządu KFON przyznane zostały przez MEN Medale Komisji Edukacji Narodowej.  Otrzymali je  nauczyciele z Centrum Edukacji „Zdroje”: Anna Paczyńska, Monika Święcicka i Marian Langowski.

Od 31 marca 2016 roku odbyły się następujące zebrania Zarządu KFON:

– 16 maja 2016 r. zebranie Zarządu poświęcono  przede wszystkim zapowiadanym przez władze zmianom w systemie edukacji i sytuacji, w jakiej znajdą się  szkoły niepubliczne po wprowadzeniu tych zmian.

– 28 czerwca 2016 r. na zebraniu Zarządu Ewa Piątek złożyła sprawozdanie ze spotkania z Minister Edukacji,  Anną Zalewską,  w Toruniu – 27 czerwca, zwracając uwagę  przede wszystkim na niejednoznaczność prezentowanych  propozycji zmian w systemie oświaty oraz na  specyficzną atmosferę  spotkania, na którym nie było możliwości zadawania pytań i wyrażania opinii.  Zarząd sformułował problemy, które muszą zostać wyjaśnione w bezpośredniej rozmowie z Minister Edukacji i podjął decyzję o zwróceniu się do MEN z prośbą o rozmowę prezes KFON z Anną Zalewską. Ustalono, że zależnie od wyników tej rozmowy podjęte zostaną  dalsze działania Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej.

–  20 października 2016r.  na zebraniu Zarządu omawiano wnioski z rozmów przeprowadzonych przez Krystynę Starczewską i Marię Kotowską z Minister Edukacji  oraz przedstawiono  podjęte przez KFON działania protestacyjne wobec „dobrej zmiany” w systemie polskiej edukacji.  Zarząd poparł decyzję  przystąpienia  KFON do koalicji „NIE dla chaosu w szkole”. Zarząd podjął  także decyzję o prowadzeniu przez Marinę Hulię dla  szkół KFON zajęć edukacyjnych dotyczących uchodźców.  Po rezygnacji Anny Firek z funkcji sekretarza biura KFON Zarząd zdecydował o zatrudnieniu na tym  stanowisku Jolanty Grabowskiej.  Podjęto także decyzję o unowocześnieniu strony internetowej KFON i powierzeniu administrowania treścią tej strony Jolancie Grabowskiej.

–  5 grudnia  2016 r. zebranie Zarządu  poświęcono przede wszystkim podsumowaniu działań prowadzonych przez KFON  w ramach protestu przeciw zmianom w systemie edukacji  i projektom dalszych  działań w tym zakresie. Podjęto także decyzje dotyczące  wspierania działalności Mariny Hulii na rzecz dzieci koczujących z matkami na dworcu Brześć, których władze nie chcą wpuścić do Polski.  Zarząd poparł  zgłoszony przez Marinę Hulię projekt ustanowienia nagrody „Niezauważalni” – przeznaczonej dla osób działających bezinteresownie na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach: uchodźców, niepełnosprawnych, zagrożonych marginalizacją.  Ustalono termin i miejsce rocznej Konferencji i Walnego Zebrania KFON. Organizację konferencji Zarząd powierzył Ewie Piątek i Jolancie Węglowskiej . Ustalono, że  Konferencja i Walne Zebranie KFON odbędzie się w Wałbrzychu w pierwszej połowie marca 2017 roku. Ponieważ upłynęła kadencja Kapituły przyznającej Certyfikaty KFON, Zarząd zadecydował  o jej przedłużeniu  do  Walnego Zebrania KFON w Wałbrzychu. Do Walnego Zebrania KFON odłożono także decyzję w sprawie członkostwa  w  międzynarodowej organizacji ECNAIS i w sprawie zaległości w opłaceniu składek na rzecz tej organizacji.

–  27  stycznia 2017 r. omówiono sytuację szkół należących do KFON w związku z wdrażaną przez władze reformą edukacji. Zarząd podjął  jednomyślnie decyzję o poparciu inicjatywy zbierania podpisów pod żądaniem ogólnopolskiego referendum w sprawie wprowadzanych przez władze zmian w systemie edukacji.  Jeśli chodzi o propozycje organizowania strajków  szkolnych  Zarząd wstrzymał się od zajęcia jednoznacznego stanowiska.  Zarząd podjął decyzję o wspieraniu inicjatywy Mariny Huli organizowania w różnych miastach w szkołach KFON  Dni Radości dla dzieci i mam z dworca w Brześciu, którym udało się przedostać do Polski.

Inicjatywy i działania podejmowane przez KFON w okresie od 31 marca 2016 r.

 1. Przedstawiciele KFON brali systematycznie udział w posiedzeniach Komisji Sejmowej, na której omawiano projekty zmian w prawie oświatowym oraz w wielu konferencjach poświęconych problemom, które wynikać będą z wprowadzenia zapowiadanych zmian systemu edukacji.
 2. KFON proszony jest regularnie o obejmowanie patronatem honorowym konferencji organizowanych przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
 3. Przedstawiciele KFON zabierali wielokrotnie publicznie głos w sprawie planowanej przez władze reformy edukacji. W prasie ukazało się kilka wywiadów z Krystyną Starczewską – prezesem KFON, były także audycje radiowe z przedstawicielami KFON-u. Ewa Korulska wystąpiła w imieniu KFON-u w audycji telewizyjnej Jana Pospieszalskiego „Warto rozmawiać” uzasadniając naszą negatywną opinię dotyczącą likwidacji gimnazjów.
 4. Dnia 30 czerwca 2016 r. przekazane zostało do Ministerstwa Edukacji Narodowej pismo od prezesa KFON z prośbą o spotkanie z Minister Anną Zalewską. MEN wyznaczył termin spotkania na 25 lipca. W spotkaniu  uczestniczyła Krystyna Starczewska i Maria Kotowska. Przedstawiły one sformułowane przez członków Zarządu KFON pytania związane z planowanymi zmianami w systemie polskiej edukacji.  / Odpowiedzi Minister Zalewskiej na te pytania w załączniku/. Minister Zalewska na zakończenie rozmowy stwierdziła, że o przedłużeniu terminów wprowadzania reformy nie ma mowy, nie ma też mowy o wycofaniu się władz z likwidacji gimnazjów.  Nasza pozytywna opinia o gimnazjach jest jej zdaniem  całkowicie nieuzasadniona – wprowadzenie gimnazjów  doprowadziło polską edukację do ruiny, z której ma ją podnieść projektowana reforma systemu oświaty.
 5. Oceniając negatywnie zapowiadane zmiany w systemie polskiej edukacji KFON przystąpił do koalicji „NIE dla chaosu w szkole”. W ramach tej koalicji przedstawiciele KFON-u uczestniczyli w przygotowaniu manifestacji protestacyjnej nauczycieli i rodziców, która odbyła się 19 listopada 2016r.  w Warszawie. Przedstawiciele KFON-u brali także udział w dwóch pikietach zorganizowanych przez koalicję pod Sejmem – pierwszej, kiedy projekt ustawy „prawo oświatowe” trafił do Sejmu i drugiej, kiedy odbywało się pierwsze czytanie ustawy. KFON podpisał list przygotowany przez koalicję „NIE dla chaosu w szkole” wzywający Prezydenta Andrzeja Dudę do niepodpisywania ustawy zmieniającej system polskiej edukacji. Przedstawiciele KFON uczestniczyli w pikiecie przed pałacem prezydenckim w dniu składania tego listu. Po podpisaniu przez Prezydenta ustawy zmieniającej system polskiej edukacji,  KFON  w ramach koalicji „NIE dla chaosu w szkole” przystąpił do działań przygotowujących akcję zbieranie podpisów pod żądaniem przeprowadzenia ogólnopolskigo referendum w tej sprawie. Prezes KFON jest  członkiem Sztabu Referendalnego, z którym współpracuje także w imieniu KFON Maria Kotowska.
 6. Pod patronatem KFON-u organizowane są konferencje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i uczniów szkół niepublicznych. Renata Rosowska zorganizowała w październiku 2016 r. ogólnopolską konferencję pt.  „Tutoring i mentoring w szkole” oraz szkolenie z zakresu mediacji dla przedstawicieli szkół niepublicznych i doradców zawodowych. Marina Hulia pod patronatem KFON-u  prowadziła warsztaty dla nauczycieli i uczniów szkół niepublicznych  „Między kulturami a uczniami” poświęcone kulturom krajów, z których pochodzą uczęszczające do naszych szkół dzieci uchodźców i imigrantów. Warsztaty prowadzone przez Marinę Hulię cieszą się dużym powodzeniem, zamawia je wiele szkół z całej Polski.
 7. KFON zaangażował się w akcję pomocy dla dzieci i matek czeczeńskich koczujących od wielu miesięcy na dworcu w Brześciu, których władze nie chcą wpuścić do Polski. Marina Hulia jeździ systematycznie dwa razy w miesiącu do Brześcia organizując na miejscu zajęcia dla dzieci i ich matek oraz przywożąc im niezbędną pomoc. Pomaga jej wiele szkół zrzeszonych w KFON-ie, które zbierają pieniądze, odzież, słodycze, materiały plastyczne na organizowane przez Marine lekcje dworcowe. Kiedy kilku matkom z dziećmi udało się dostać do Polski, Marina wpadła na pomysł organizowania dla nich przy pomocy naszych szkół Dni Radości. Ideą tego przedsięwzięcia jest, aby dzieci po ciężkich traumatycznych przeżyciach nie oglądały naszego kraju wyłącznie zza krat ośrodka dla uchodźców, lecz żeby mogły co miesiąc poznać inne polskie miasto i  przeżyć w nim z polskimi dziećmi Dzień Radości . Pierwszy Dzień Radości odbył się w styczniu 2017 r.  w Lublinie ( w jego organizacji pomogły szkoły: Adama Kalbarczyka, Grzegorza Szymczaka i Elizy Nowikowskiej) drugi odbył się 5 lutego w Warszawie, a na następne zapraszają już kolejne szkoły KFON-u.
 8. Stypendia brytyjskie: w tym roku do programu stypendiów HMC z Polski zgłosiło się 12 osób (10 uczennic i 2 uczniów). Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się w Warszawie 14 lutego 2017r. w budynku Społecznego gimnazjum nr 20 przy ul. Raszyńskiej 22. Z ramienia HMC rozmowy prowadził David Kanapman – Rector of Dollar Academy.

W wyniku rozmów stypendium otrzymała jedna osoba – Magda Grunwald z L.O. im. M.Kopernika w Parczewie. Stypendium częściowe zaproponowano: Antoninie Hoduj z Gimnazjum Dwujęzycznego im. Bohterów Powstania Warszawskiego w Warszawie i Patrycji Kalinie z Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim.

David Kanapman HMC zaprosił  do współprowadzenia rozmów stypendystkę HMC z 2013 roku – Justynę Słowik – obecnie studiującą na St.  Andrews University w Szkocji i przyjętą na Oxford University. Prawdziwą przyjemnością było posłuchać, jak stypendium HMC, współorganizowane w Polsce przez KFON odmieniło jej życie i pozwoliło na osiągnięcie sukcesu.

Bardzo byłoby wskazane, żeby Dyrektorzy szkół zrzeszonych w KFON zachęcali swoich uczniów do udziału w kolejnych edycjach stypendium HMC.

Edukacja domowa 2016

Sprawozdanie_ECNAIS

Przyznane Certyfikaty KFON 2011-2017

Zarząd KFON i członkowie Stowarzyszenia w latach 2002 – 2009 podejmowali działania dotyczące:

 • 25 października 2009 r. z okazji XX-lecia Oświaty Niezależnej odbyła się w Sejmie ogólnopolska konferencja „ Ruch obywatelski na rzecz edukacji – osiągnięcia i nowe wyzwania”. Patronat nad konferencją objęli Bronisław Komorowski – Marszałek Sejmu i Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej. Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej do współorganizacji tego przedsięwzięcia zaprosiło Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Przymierze Rodzin i Federację Inicjatyw Oświatowych. Z tej okazji wydana została księga pamiątkowa, w której zaprezentowało się ponad 150 szkół i placówek niepublicznych. Pani Minister odznaczyła osoby zasłużone dla polskiej oświaty niepublicznej. W tym dniu Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali m. in.: Iwańska Małgorzata, Kałuża Jolanta, Kiedel Marzena, Kurpiewska Małgorzata, Machowski Piotr, Nowikowska Eliza, Polakowski Wiktor, Rączkiewicz Zofia, Szymczak Grzegorz, Węglowska Jolanta, Wontek Magdalena
 • analizy zmian w Ustawie o Systemie Oświaty i przygotowanie wystąpienia w sprawie ramowych planów nauczania,
 • przygotowania listu do Ministra Finansów w sprawie uznania nakładów ponoszonych na inwestycje oświatowe przez osoby fizyczne prowadzące szkoły,
 • przygotowania interwencji w sprawie rozdziału stypendiów naukowych z których wykluczono szkoły niepubliczne,
 • przygotowania wystąpień w sprawie wykluczenia szkół niepublicznych z przydziału pracowni internetowych przez MENiS i nieprawidłowości w przyznawaniu pracowni komputerowych szkołom niepublicznym,
 • analizy przebiegu egzaminów zewnętrznych i przygotowania wystąpienia w sprawie przeciwdziałania nadużyciom w trakcie ich przeprowadzania,
 • analizy możliwości korzystania przez szkoły niepubliczne z funduszy unijnych,
 • przygotowania wystąpienia w sprawie likwidacji matury z filozofii,
 • przygotowania konferencji KFON-u w Senacie w sprawie bonu oświatowego,
 • analizy projektów nowej podstawy programowej i przygotowania wystąpienia do MENiS z krytyczną analizą tego projektu,
 • przygotowania wystąpienia w sprawie awansu zawodowego dyrektorów – właścicieli szkół,
 • przygotowania stanowiska w sprawie opodatkowania organizacji non profit,
 • objęcia patronatem projektu stypendialnego dla uczniów i nauczycieli w Wielkiej Brytanii,
 • przystąpienia do Konfederacji Pracodawców Prywatnych,
 • przygotowania zmian w statucie w związku z ubieganiem się KFON-u o status organizacji pożytku publicznego,
 • przygotowania krytycznego wystąpienia do Ministra Edukacji w sprawie zmiany organizacji roku szkolnego,„abolicji maturalnej ministra R. Giertycha,
 • zarządzenia ministra Giertycha o zmianach w kanonie lektur szkolnych,
 • przyznawania dofinansowania „wycieczek patriotycznych” dla szkół niepublicznych,
 • zarządzenia MEN o wliczaniu do średniej ocen stopnia z religii (pismo w tej sprawie zostało wysłane do Trybunału Konstytucyjnego),
 • zarządzenia ministra Giertycha dotyczącego wprowadzenia obowiązkowych jednolitych strojów w szkołach,
 • ministerialnego programu „zero tolerancji”,
 • zapowiadanych inicjatyw Ministra Edukacji (powołanie Narodowego Instytutu Wychowania, ocena z zachowania, wychowanie patriotyczne),
 • projektu powołania, na wniosek ministra Giertycha, Narodowego Instytutu Wychowania (oficjalne stanowisko KFON w tej sprawie zostało zaprezentowane na publicznej debacie poświęconej projektowi powołania NIW ),
 • szkalowaniu przez ministra Giertycha dobrego imienia Jacka Kuronia,
 • uregulowania prawnego dotyczącego równego traktowania klas IB z równoległymi klasami w szkołach polskich i poprawnego przeliczania punktów matury międzynarodowej przy przyjmowaniu absolwentów IB na wyższe uczelnie w Polsce,
 • prawnego uregulowania przyznawania dotacji dla niepublicznych instytucji oświatowych nieszkolnych typu poradnie psychologiczne,
 • zmiany terminu obowiązku zgłaszania do ewidencji nowo powstających szkół, tak by nie było konieczne dla otrzymania dotacji roczne wyprzedzenia rejestracji szkoły,
 • prawnego uregulowania stwarzającego możliwość zdawania matury w Polsce po kilku latach nauki za granicą,
 • zapewnienia obecności przedstawiciela oświaty niepublicznej w komisji konkursu na stanowisko kuratora,
 • objęcia dotacjami szkół niepublicznych dla dorosłych szczególnie w odniesieniu do młodocianych i uczniów specjalnej troski, obniżenia wieku młodzieży przyjmowanej do tych szkół do lat 17-tu,
 • zobowiązania gmin do dofinansowania na równi ze szkołami publicznymi dzieci uczących się za darmo w szkołach niepublicznych (dzieci z domów dziecka, dzieci uchodźców, dzieci niepełnosprawnych),
 • zwolnienia z obowiązku składania egzaminów po szkole podstawowej i gimnazjum dzieci przebywających krócej niż 3 lata w Polsce (dzieci uchodźców i długoletnich emigrantów),
 • ujednolicenia zasad podatku od nieruchomości przeznaczonych na cele edukacyjne,
 • wprowadzenia rozporządzeń dotyczących kształcenia na odległość,
 • uregulowania prawnego działalności tzw. szkół sieciowych,
 • wprowadzenia zmian w systemie kształcenia nauczycieli,
 • obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych przez dyrektorów szkół niepublicznych (oświadczenie drukowane w prasie i przesłane do Trybunału Konstytucyjnego).

Zorganizowane konferencje w latach 2006 – 2008:

 • 5/16 września 2006 r. VIII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół zorganizowana przez miesięcznik „Dyrektor Szkoły” i Zarząd KFON (Udział członków Zarządu w panelu poświęconym roli szkół niepublicznych),
 • 2 grudnia 2006 konferencja KFON w Szczecinie – zorganizowana przez Małgorzatę Kurpiowską, dyrektora Zespołu Szkół Prywatnych,„Słoneczne” nt. „Roli szkół niepublicznych w systemie polskiej oświaty”,
 • 16/17 marca 2007 ogólnopolska konferencja KFON w Sobieszowie organizowana przez Andrzeja Szczepańskiego – dyrektora Sopockiej Akademii Tenisowej, nt: „Wolność i równość w edukacji”,
 • 25/26 października 2007 ogólnopolska konferencja KFON we Wrocławiu – zorganizowania przez Jolantę Węglowską, dyrektora Zespołu Szkół EKOLA na 15-lecie Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej – po-święcona osiągnięciom oświaty niepublicznej,
 • 30 listopada 2007 konferencja zorganizowana przez Społeczne Gimnazjum nr 20 w Warszawie nt: „Dzieci uchodźców w szkole. Jak skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu? ”,
 • 26/28 marca 2008 ogólnopolska konferencja KFON w Żarach – zorganizowana przez Wiktora Polakowskiego nt: „Praca z uczniem zdolnym”,
 • 30 października 2008 konferencja zorganizowana przez Społeczne Gimnazjum nr 20 w Warszawie dla samorządów uczniowskich i ich opiekunów nt.: „Czy możliwa jest szkoła demokratyczna”,
 • 29/30 listopada 2008 konferencja zorganizowania przez Społeczne Gimnazjum nr 20 w Warszawie nt: „Jak wychowywać do tolerancji i otwartości na inność?” (konferencja połączona z prezentacją uczniowskich projektów),
 • 5/6 grudnia 2008 konferencja KFON w Bielsku Białej – zorganizowana przez Renatę Rosowską na temat: „Projekty zmian w systemie edukacji a oświata niepubliczna”,
 • 2 marca 2009 konferencja w Bielsku– Białej zorganizowana przez Renatę Rosowską na temat przeciwdziałania uzależnieniu młodzieży od Internetu i projektowanych badaniach nad netohlizmem,
 • 27/29 marca 2009 ogólnopolska konferencja organizowaną przez lubelskich członków KFON na temat: „Kreatywna szkoła – nieustające wyzwanie. 20-lecie oświaty niepublicznej w Polsce.”
 • Udział w konferencjach:
 • 20/22 kwietnia 2006 – udział prezesa KFON Jana Wróbla i młodzieży z I SLO „BEDNARSKA” w konferencji ECNAIS w Wiedniu,
 • 10 maja 2007 udział wiceprezesa Jolanty Kałuży w VII Międzynarodowym Zjeździe Prywatnych Szkół Re-publiki Czeskiej połączonej z 15- leciem szkół prywatnych,
 • 16/17 listopada 2007 – udział wiceprezesa Jolanty Kałuży i członka Zarządu Małgorzaty Iwańskiej w konferencji ECNAIS w Sevilii,
 • kwiecień 2008 – udział wiceprezesa Jolanty Kałuży i członków Zarządu: Małgorzaty Iwańskiej i Małgorzaty Kurpiewskiej w konferencji z okazji 20- lecia ECNAIS w Porto,
 • reprezentowanie KFON-u przez Jolantę Kałużę na konferencji organizowanej przez organizację zrzesza-jącą słowackie szkoły niepubliczne ASŠŠZS w Żylinie pt. Pluralizm w edukacji gwarancją prawidłowego rozwoju społeczeństwa”,
 • listopad 2008 – udział wiceprezesa KFON Jolanty Kałuży w konferencji pt. „Dialog międzykulturowy” zorganizowanej przez ECNAIS w Cheltenham w Wielkiej Brytanii.
 • Inne działania członków Zarządu:
 • prezes KFON-u Krystyna Starczewska lub inni członkowie KFON-u uczestniczą w posiedzeniach Sejmowej Komisji Edukacji, Naukii Młodzieży,
 • wiceprezes Renata Rosowska pełni funkcję Wiceprzewodniczącej zarządu w sekcji Edukacji i Nauki KPP Lewiatan, prowadzi stronę internetową KFON oraz organizuje konferencje KFON-u,
 • Małgorzata Kurpiewska corocznie organizuje przeglądy teatrów szkół niepublicznych w Szczecinie,
 • udział Ligii Krajewskiej w corocznych konferencjach ECNAIS (Edynburg, Rzym, Wilno),
 • stałe uczestnictwo wiceprezesa Jolanty Kałuży w konferencjach MEOPS w Czechach,
 • prezes KFON-u Krystyna Starczewska uczestniczy jako konsultant w przygotowywanym przez Ministerstwo Edukacji Programie Operacyjnym Wykształcenie i Kompetencje Strategia Rozwoju Edukacji 2007 –2013,
 • Renata Rosowska pracowała w okresie od lipca 2008 do marca 2009 r. w ministerialnym zespole opracowującym projekty zmian w nadzorze pedagogicznym,
 • Współpraca prezesa KFON, Krystyny Starczewskiej, z organizacjami zajmującymi się problemami kształcenia i pomocą dla dzieci uchodźców oraz z Urzędem d/s Uchodźców,
 • współpraca prezesa KFON, Krystyny Starczewskiej, z Towarzystwem Korczakowskim, udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach korczakowskich,
 • organizacja stypendiów dla uczniów w Wielkiej Brytanii we współpracy ze szkołami stowarzyszonymi w HMC(The Headmasters’ and Headmistress’).

Wystąpienia publiczne:

 • polemika z programem ministra Giertycha (artykuł K. Starczewskiej „Rzeczpospolita szkolna” – „Tygodnik Powszechny” 12/11/2006,
 • wywiad z K. Starczewską „Posłuszne i bezmyślne” – „Gazeta Wyborcza” 17/11/2006),
 • głos przeciwko ustawie lustracyjnej (K. Starczewska „Nie ulegnę przymusowi” – „Gazeta Wyborcza” 9/5/2007),
 • wypowiedzi prasowe dotyczące niebezpiecznego zjawiska segregacji uczniów (Dziennik 08/09/2008),
 • artykuł Adama Kalbarczyka pt. „Korepetycje to skandal” (Gazeta Wyborcza 5-6 kwietnia 2008),
 • artykuł Elizy Nowikowskiej pt. „Korepetycje i inne skandale”. (Gazeta Wyborcza 9 kwietnia 2008)

Działalność KFON od 2009

28 marca 2009 roku w  Kazimierzu Dolnym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków KFON. Wybrany został Zarząd stowarzy-szenia w składzie: Krystyna Starczewska – prezes, Jolanta Kałuża – wiceprezes, Renata Rosowska – wiceprezes, Magdalena Wontek – skarbnik, Małgorzata Kurpiewska – sekretarz, członkowie Zarządu: Małgorzata Iwańska, Piotr Machowski, Eliza Nowikowska, Andrzej Szczepański, Dorota Zagrodzka, Jolanta Węglowska, oraz Komisja Rewizyjna w składzie: Zofia Rączkiewicz, Grzegorz Szymczak, Monika Jędrzejewska.

20 kwietnia 2009 r. – konferencja nt. netoholizmu w Bielsku-Białej; organizatorka – Renata Rosowska.

4 maja 2009 r. KFON wystosował list do pani Minister Katarzyny Hall w sprawie wykreślenia zadań dyrektora szkoły/placówki niepublicznej w zakresie nadzoru pedagogicznego, co mogło spowodować ograniczenie autonomii przy-sługującej dotąd dyrektorowi szkoły/placówki niepublicznej.

13-14 maja 2009 r. w Szczecinie odbył się IX Ogólnopolski Przegląd Teatrów Szkół Niepublicznych

czerwiec 2009 r.  – udział wiceprezes Jolanty Kałuży w konferencji ECNAIS w Czechach

09 września 2009 r. w Prywatnym  Zespole Szkół Zaocznych dla Dorosłych w Słupsku odbyło się  robocze spotkanie przedstawicieli zawodowych szkół niepublicznych. Tematem zasadniczym były zmiany w szkolnictwie zawodo-wym. Spotkanie zorganizowała Małgorzatę Iwańską.

17-19 września 2009 r. – XI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli. Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej współorganizatorem, W trakcie trwania konferencji prowadziliśmy warsztat dla przedstawicieli oświaty niepublicznej pt. „Zmiany w prawie oświatowym i ich znaczenie dla funkcjonowania szkół niepublicznych”, gdzie głównie skupiono się na  zasadach nowego nadzoru pedagogicznego

Od września do listopada 2009 roku intensywnie działał komitet organizacyjny konferencji z okazji 20-lecia oświaty niepublicznej. W skład komitetu weszli przedstawiciele czterech organizacji: KFON, STO, Przymierza Rodzin, FIO.

październik 2009 roku – udział wiceprezes Jolanty Kałuży w konferencji ECNAIS-u w Rzymie.

25 listopada 2009 r. – konferencja „Ruch obywatelski na rzecz edukacji – osiągnięcia i nowe wyzwania” w Sejmie RP pod patronatem Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego i Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall. Konferencję otworzył Marszalek Sejmu Bronisław Komorowski, słowo wstępne wygłosiła Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, a wykład inaugura-cyjny prof. Henryk Samsonowicz. Konferencja została podzielona na dwa pa-nele: pierwszy nt. „Jak rodził się i rozwijał ruch oświaty niezależnej – spojrzenie w przeszłość”– zreferowany przez prof. Andrzeja Janowskiego, drugi pt. „Wy-zwania stojące dziś przed polską edukacją – opinie różnych środowisk oświaty niezależnej”. Konferencję prowadził Tomasz Lis, a podsumował prezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, Jan Wróbel. Konferencję zorganizo-wały: KFON, STO, Przymierza Rodzin, FIO

4 grudnia 2009 r. – w Szczecinie konferencja  „Współpraca Samorządu Terytorialnego z Oświatą Niezależną” połączona z X- leciem pierwszej niepu-blicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej „Akademos” prowadzonej przez  Elżbietę Lenartowicz  KFON- reprezentowała  wiceprzewodnicząca, Renata Rosowska i sekretarz, Małgorzata Kurpiewska. Obecna była Ligia Krajewska z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Od 2009 roku trwały prace związane z przyznawaniem certyfikatu członkom KFON. Powstała komisja w składzie: Małgorzata Kurpiewska, Piotr Machow-ski, Eliza Nowikowska. Prace nad certyfikatem zostały zakończone w marcu 2011 roku, kiedy wybrano Kapitułę Certyfikatu KFON. W skład kapituły weszli: Jolanta Kałuża – przewodnicząca Kapituły, Jerzy Waligóra, Dorota Zagrodzka.

26 marca 2010 roku – Walne Zebranie Sprawozdawcze KFON w Krakowie

5 kwietnia 2010 r. druga konferencja „Ruch obywatelski na rzecz edukacji – osiągnięcia i nowe wyzwania”. Miała ona miejsce na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego i zgromadziła liczne grono studentów wydziału pedagogicznego oraz uczniów, nauczycieli i rodziców szkół niepublicznych Szczecina. Gośćmi honorowymi byli pierwsi założyciele tych szkół oraz pani Krystyna Starczewska w podwójnej roli – przewodniczącej KFON-u, a przede wszystkim animatorki ruchu obywatelskiego tworzącego niezależną oświatę przed  20-laty i obecnie.

9-11 kwietnia 2010 roku odbyła się ogólnopolska konferencja metodyczna „Przyszłość kształcenia – komplementarne systemy edukacyjne” zorganizowana przez Zespół Szkół Niepublicznych ”Czaplówka” w Koszalinie.

6-7 maja 2010 r. X Ogólnopolski Przegląd Teatrów Szkół Niepublicznych. Przez 10 lat przeglądy teatralne organizowane były przez Małgorzatę Kurpiewską  – dyrektorkę Zespołu szkół „Słoneczna

12 czerwca 2010 r. – konferencja w Bielsku-Białej „Sześciolatek w szkole”; współorganizator – Bielskie Forum Oświatowe. Udział wzięli  m.in. p. Minister Krystyna Szumilas, samorządowcy, metodycy nauczania wczesnoszkolnego i nauczyciele.

30 czerwca – 2 lipca 2010 r. – konferencja naukowa „Dziedzictwo kulturowe Żydów we współczesnej Polsce”; współorganizatorzy Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele szkół zrzeszonych w KFON.

Od września 2010 roku do października 2011 roku, w Zespole przy Ministerstwie Edukacji Narodowej opracowującym nowy kształt Karty Nauczyciela intensywnie pracowały Krystyna Starczewska i Renata Rosowska

15 października 2010 r. – w Warszawie konferencja zorganizowana przez KFON NT. „Prawne aspekty udzielania i rozliczania przez samorządy terytorialne dotacji dla placówek oświaty niepublicznej”.

listopad 2010 r. –  udział Jolanty Kałuży w konferencji ECNAIS-u w Berlinie

17/18 marca 2011 r. konferencja KFON pt. „Zmiany w prawie oświatowym i problemy finansowe w szkolnictwie niepublicznym” organizowana przez Społeczne Gimnazjum nr 20 w Warszawie.

17 marca 2011 roku – Walne Zebranie Sprawozdawcze KFON w Warszawie

maj 2011 r. –  udział w konferencji ECNAIS-u w Madrycie Jolanty Kałuży

7 czerwca 2011 r. w Warszawie odbyła się konferencja KFON pt. „Szkolnictwo zawodowe w świetle nowych zmian w prawie oświatowym” organizowana przez Społeczne Gimnazjum nr 20.

17/18 listopada 2011 r.  odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja ECNAIS organizowana przez KFON połączona z Menegement Meeting ECNAIS. Jest to naszym dużym sukcesem, ponieważ ECNAIS przyjął nasze zaproszenie po 10 latach.

6 grudnia 2011 r. miał miejsce Pierwszy Salon Dyskusyjny KFON w Książu organizowany przez panią Ewę Piątek z Wałbrzycha i panią Jolantę Węglowską z Wrocławia.

22 marca 2012 r. –  Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze w Olsztynie

w latach 2009 – 2012 – dalsza realizacja projektu stypendialnego na wyjazdy do Wielkiej Brytanii

Działalność Zarządu KFON od 2009

W okresie od 28 marca 2009r. do 22 marca 2011 r. Zarząd odbył trzynaście posiedzeń.

4 maja 2009 r. KFON wystosował list do pani Minister Katarzyny Hall w sprawie wykreślenia zadań dyrektora szkoły/placówki niepublicznej w zakresie nadzoru pedagogicznego, co mogło spowodować ograniczenie autonomii przysługującej dotąd dyrektorowi szkoły/placówki niepublicznej.

W dniach 13-14 maja 2009 w Szczecinie odbył się IX Ogólnopolski Przegląd Teatrów Szkół Niepublicznych.

Natomiast w roku 2010 w dniach 6-7 maja miał miejsce ostatni X Ogólnopolski Przegląd Teatrów Szkół Niepublicznych. Przez 10 lat przeglądy teatralne organizowane były przez Małgorzatę Kurpiewską  – dyrektor Zespołu szkół „Słoneczna”

W 2009 roku do projektu stypendialnego w Wielkiej Brytanii zgłosiło się 6 osób. Stypendia otrzymały dwie osoby.
W 2010 roku do projektu stypendialnego w Wielkiej Brytanii zgłosiło się dziesięcioro kandydatów. Stypendia przyznano czterem osobom.

W 2011 roku do projektu zgłosiło się 33 chętnych. Przyznano cztery stypendia.

W 2012 roku  zgłosiło się 14 kandydatów. Przyznano cztery stypendia.

W dniu 09 września 2009 r. w Prywatnym  Zespole Szkół Zaocznych dla Dorosłych w Słupsku odbyło się  robocze spotkanie przedstawicieli zawodowych szkół niepublicznych, tematem zasadniczym były zmiany w szkolnictwie zawodowym. Spotkanie zorganizowane zostało przez Małgorzatę Iwańską.

Od 2009 roku trwały prace związane z przyznawaniem certyfikatu członkom KFON.

Powstała komisja pracująca nad certyfikatem, do której weszli: Małgorzata Kurpiewska, Piotr Machowski, Eliza Nowikowska. Prace nad certyfikatem zostały zakończone w marcu 2011 roku, kiedy wybrano Kapitułę Certyfikatu KFON. W skład kapituły weszli: Jolanta Kałuża – przewodnicząca Kapituły, Jerzy Waligóra, Dorota Zagrodzka.

Od września 2010 roku do października 2011 roku, w Zespole przy Ministerstwie Edukacji Narodowej opracowującym nowy kształt Karty Nauczyciela intensywnie pracowała Krystyna Starczewska i Renata Rosowska.

Konferencje organizowane przez KFON.

W kwietniu 2009 pani Renata Rosowska zorganizowała w Bielsku-Białej konferencję nt. netoholizmu.

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej zostało współorganizatorem XI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, która odbyła się 17-19 września 2009. W trakcie trwania konferencji prowadziliśmy warsztat dla przedstawicieli oświaty niepublicznej pt. „Zmiany w prawie oświatowym i ich znaczenie dla funkcjonowania szkół niepublicznych”, gdzie głównie skupiono się na  zasadach nowego nadzoru pedagogicznego.

Od września do listopada 2009 roku intensywnie działał komitet organizacyjny konferencji z okazji 20-lecia oświaty niepublicznej. W skład komitetu weszli przedstawiciele czterech organizacji: KFON, STO, Przymierza Rodzin, FIO.

Konferencja odbyła się 25 listopada 2009 w Sejmie RP pod patronatem Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego i Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall. Tytuł konferencji brzmiał „Ruch obywatelski na rzecz edukacji – osiągnięcia i nowe wyzwania”. Konferencję otworzył Marszalek Sejmu Bronisław Komorowski, słowo wstępne wygłosiła Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, a wykład inauguracyjny prof. Henryk Samsonowicz. Konferencja została podzielona na dwa

panele: pierwszy nt. „Jak rodził się i rozwijał ruch oświaty niezależnej – spojrzenie w przeszłość” – zreferowany przez prof. Andrzeja Janowskiego, drugi pt. „Wyzwania stojące dziś przed polską edukacją – opinie różnych środowisk oświaty niezależnej”. Konferencję prowadził Tomasz Lis , a podsumował były prezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej Jan Wróbel.

W województwie zachodniopomorskim w roku  szkolnym 2009/2010 środowisko oświaty niezależnej Szczecina zorganizowało konferencje upamiętniające jej 20-lecie. Z inicjatywy pani Elżbiety Lenartowicz  4 grudnia 2009 uroczyście inaugurowano obchody 20–lecia Oświaty Niepublicznej konferencją pt.  „Współpraca Samorządu z Oświatą Niezależna” łącząc to w raz z X-leciem pierwszej niepublicznej poradni Akademos .KFON- reprezentowała  wice-przewodnicząca pani Renata Rosowska i sekretarz pani Małgorzata Kurpiewska. Obecna była również Ligia Krajewska z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2010 r. 5 kwietnia odbyła się druga konferencja „Ruch obywatelski na rzecz edukacji – osiągnięcia i nowe wyzwania”. Miała ona miejsce na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego i zgromadziła liczne grono studentów wydziału pedagogicznego oraz uczniów, nauczycieli i rodziców szkół niepublicznych Szczecina. Gośćmi honorowymi byli pierwsi założyciele tych szkół oraz pani Krystyna Starczewska w podwójnej roli – przewodniczącej KFON-u, a przede wszystkim animatorki ruchu obywatelskiego tworzącego niezależną oświatę przed  20-laty i obecnie.

9-11 kwietnia 2010 roku odbyła się ogólnopolska konferencja metodyczna „Przyszłość kształcenia – komplementarne systemy edukacyjne” zorganizowana przez Zespół Szkół Niepublicznych ”Czaplówka” w Koszalinie.

12 czerwca 2010 r. konferencja „sześciolatek w szkole”; współorganizatorem było Bielskie Forum Oświatowe. Udział wzięli  m.in. p. Minister Krystyna Szumilas, samorządowcy, metodycy nauczania wczesnoszkolnego i nauczyciele.

30 czerwca – 2 lipca 2010 r. – konferencja naukowa „Dziedzictwo kulturowe Żydów we współczesnej Polsce”; współorganizatorzy Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele szkół zrzeszonych w KFON.

15 października 2010 r. odbyła się w Warszawie konferencja zorganizowana przez KFON NT. „Prawne aspekty udzielania i rozliczania przez samorządy terytorialne dotacji dla placówek oświaty niepublicznej”.

17/18 marca 2011 r. konferencja KFON pt. „Zmiany w prawie oświatowym i problemy finansowe w szkolnictwie niepublicznym” organizowana przez Społeczne Gimnazjum nr 20 w Warszawie.

7 czerwca 2011 r. w Warszawie odbyła się konferencja KFON pt. „Szkolnictwo zawodowe w świetle nowych zmian w prawie oświatowym” organizowana przez Społeczne Gimnazjum nr 20.

17/18 listopada 2011 r.  odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja ECNAIS organizowana przez KFON połączona z Menegement Meeting ECNAIS. Jest to naszym dużym sukcesem, ponieważ ECNAIS przyjął nasze zaproszenie po 10 latach.

6 grudnia 2011 r. miał miejsce Pierwszy Salon Dyskusyjny KFON w Książu organizowany przez panią Ewę Piątek z Wałbrzycha i panią Jolantę Węglowską z Wrocławia.

Udział członków Zarządu KFON w konferencjach zagranicznych.

Czerwiec 2009 – udział wice prezes Jolanty Kałuży w konferencji w Czechach.

Październik 2009 roku – udział wice prezes Jolanty Kałuży w konferencji ECNAIS-u w Rzymie.

W listopadzie 2010 roku udział Jolanty Kałuży w konferencji ECNAIS-u w Berlinie.

W maju 2011 roku pani Jolanta Kałuża brała udział w konferencji ECNAIS-u w Madrycie.

Działalność członków Zarządu KFON w kraju.

– obecność prezesa KFON Krystyny Starczewskiej, lub innych członków Zarządu na posiedzeniach Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

– reprezentacja KFON w Sekcji Edukacji i Nauki KPP LEWIATAN (Renata Rosowska)

– współpraca prezesa KFON, Krystyny Starczewskiej, z organizacjami zajmującymi się problemami kształcenia i pomocą dla dzieci uchodźców oraz Urzędem d/s Uchodźców

– współpraca prezesa KFON, Krystyny Starczewskiej, z Towarzystwem Korczakowskim, udział w krajowych konferencjach korczakowskich

– współpraca prezesa KFON Krystyny Starczewskiej z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Rotarian.