Historia KFON

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej powstało 8 lutego 1992 roku z inicjatywy Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego w Bydgoszczy. Deklarację założycielską podpisało dziewięć stowarzyszeń i fundacji prowadzących szkoły niepubliczne: Społeczne Towarzystwo Edukacyjne – Bydgoszcz, Społeczne Towarzystwo Oświatowe – Warszawa, Gdańska Fundacja Oświatowa – Gdańsk, Fundacja Szkoły Społecznej – Wesoła, Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS” – Swarzędz, Wrocławskie Stowarzyszenie Edukacyjne – Wrocław, Towarzystwo Szkolne im. M. Reja – Bielsko-Biała, Łódzkie Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe – Łódź, Szkoła Baccalarius – Warszawa.

W deklaracji sformułowano podstawowe cele, którym służyć miało Krajowe Forum:
„Naprawa Rzeczpospolitej wymaga przebudowy edukacji. Żywotność tej tradycji wplecionej od dawna w historie Polski ujawnia się ze szczególną wyrazistością w okresie obecnego przełomu. System edukacji potrzebuje zasadniczych zmian i różnorodnych, energicznych impulsów. Idea ta stała się przesłanką inicjatywy Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego w Bydgoszczy zawiązania Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. Forum ma formułę otwartą. Nie narusza prawa sygnatariuszy do autonomii, odrzuca dominację jakiejkolwiek opcji politycznej względnie siły politycznej. Celem nadrzędnym Forum jest dobro polskiej oświaty i jedynie temu celowi podporządkowują swoją działalność jego uczestnicy. Forum przyjmuje obronę interesów szkół niepublicznych i form edukacji alternatywnej, jako potencjalnych stymulatorów procesu przebudowy systemu oświatowego.”
Na drugim zjeździe KFON-u w maju 1992 roku przyjęto regulamin Krajowego Forum, który określał sposób jego funkcjonowania oraz zasady członkostwa. KFON liczył już szesnastu sygnatariuszy. Rezygnację z udziału w KFON złożyło STO.

Trzeci zjazd KFON-u odbył się we wrześniu 1992 r. w Wesołej koło Warszawy. Na zjeździe powołano do życia sekretariat Forum z siedzibą w Fundacji Szkoły Społecznej w Wesołej. Na trzeci zjazd przybyło już 38 przedstawicieli towarzyszeń, fundacji oświatowych i osób fizycznych prowadzących szkoły, które zgłosiły swój akces do KFON-u.

W marcu 1993 rokui odbył się czwart zjazd KFON-u, na którym wybrano prezydium. Pierwszą przewodniczącą została Katarzyna Knoch – Tryba (Hall).

Od 1993 r. KFON rozpoczął współpracę z Europejską Radą Stowarzyszeń Szkół Niezależnych z siedzibą w Danii. Za organizację współpracy międzynarodowej odpowiedzialna była Ligia Krajewska, której powierzono także kierowanie współpracą KFON-u z Sejmem i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

W lutym 1994 roku kolejny zjazd KFON-u połączony został z międzynarodową konferencją poświęconą oświacie niepublicznej w Polsce. Współorganizatorem tej konferencji była Europejska Rada Stowarzyszeń Szkół Niezależnych
i Gdańska Fundacja Oświatowa. Na zjeździe powołano jedenastoosobową Radę KFON, która wybrała ze swego grona czteroosobowe prezydium. Przewodniczącą prezydium została Ligia Krajewska, zastępcami Janusz Hebenstreit
i Andrzej Jabłoński, a sekretarzem Bożena Pawlak. Sekretariat KFON-u przeniesiono do Gdańskiej Fundacji Oświatowej.
W roku 1997 poszerzono skład prezydium o osobę Wojciecha Pogasza z Fundacji Edukacji Społecznej „EKO” ze Swarzędza oraz przeniesiono sekretariat do Warszawy, do siedziby Pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Bednarskiej 2 / 4.
W latach 1994-2000 KFON organizował szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli szkół niepublicznych. W sumie odbyło się 11 konferencji szkoleniowych, w tym Pierwszy Ogólnopolski Sejmik Szkół Niepublicznych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odbywały się one w różnych miastach Polski. Osobą odpowiedzialną za ten dział pracy z ramienia prezydium była Renata Rosowska z Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej. Rozpoczęła ona wydawanie biuletynu informacyjnego KFON pod tytułem „Kfonik”. Od 2000 roku KFON posiada swoją stronę internetową www.kfon.pl
Przedstawiciel Forum, Ligia Krajewska, brała regularnie udział w posiedzeniach Komisji Sejmowych, na których zajmowano się zmianami w prawie oświatowym. KFON wpłynął między innymi na odrzucenie przez Sejm projektu odebrania rodzicom posyłającym dzieci do szkół niepublicznych możliwości odpisu sumy czesnego od podstawy opodatkowania. KFON przyczynił się także do podjęcia przez Sejm decyzji o podniesieniu dotacji na ucznia szkoły niepublicznej do poziomu wysokości państwowej subwencji przekazywanej na ucznia szkoły publicznej. Członkowie KFON-u, Ligia Krajewska i Wojciech Pogasz, przygotowali na zlecenie Sejmowego Biura Ekspertyz – ekspertyzy dotyczące zmian w ustawie o systemie oświaty. Dzięki tej aktywności KFON stał się stałym partnerem władz ustawodawczych w pracach nad zmianami prawa oświatowego.
Współpraca KFON-u z ECNAIS zaowocowała czterema wyjazdami szkoleniowymi dyrektorów i nauczycieli szkół niepublicznych do Danii. KFON uzyskał status członka stowarzyszonego tej międzynarodowej organizacji. W 1998 roku KFON stał się organizatorem międzynarodowego spotkania zorganizowanego w Warszawie dla uczczenia 10 rocznicy istnienia ECNAIS-u. Wymiernym efektem współpracy międzynarodowej jest wymiana uczniów szkół zrzeszonych
w KFON-ie ze szkołami państw Unii Europejskiej, a także udział wielu szkół w programie „Sokrates”. Duży wkład
w organizację współpracy z organizacjami międzynarodowymi miał nieżyjący już Julian Stefańczak, dyrektor szkół anglojęzycznych w Lęborku.

W 1998 roku Ligia Krajewska i Jolanta Kałuża podpisały w imieniu KFON deklarację współpracy z przedstawicielami stowarzyszeń szkół niepublicznych Czech, Słowacji, Moraw i Węgier.

W 2000 roku, na wniosek członków KFON-u, podjęto decyzję o zmianie formuły funkcjonowania Krajowego Forum. KFON z otwartego zrzeszenia podmiotów oświatowych przekształcony został w stowarzyszenie zarejestrowane
w Sądzie Rejestrowym w Warszawie. Na zjeździe stowarzyszenia KFON wybrano 12 osobowy zarząd, który ukonstytuował się w sposób następujący: prezes – Krystyna Starczewska, wiceprezesi: Ligia Krajewska, Jolanta Kałuża
i Renata Rosowska, sekretarz – Tadeusz Rogoża, skarbnik – Grażyna Seroka, członkowie: Jolanta Węglowska, Elżbieta Guzicka, Małgorzata Kurpiewska, Zofia Rączkiewicz, Małgorzata Iwańska.

W 2000 roku Stowarzyszenie KFON zorganizowało we Wrocławiu konferencję poświęconą współpracy oświaty niepublicznej z ogólnopolskimi organizacjami samorządu terytorialnego. Organizatorem konferencji była Jolanta Węglowska z Wrocławskiego Towarzystwa Edukacyjnego.

Od 2001 roku, corocznie, organizowany jest  w Szczecinie Ogólnopolski Przegląd Teatrów Szkół Niepublicznych. Zadanie to realizuje Małgorzata Kurpiewska, dyrektor szkoły „Słoneczna” w Szczecinie.

W marcu 2003, w związku z upływem kadencji władz Stowarzyszenia, odbył się kolejny zjazd, na którym dokonano wyboru władz.
Wybrany został Zarząd  w składzie: Krystyna Starczewska – prezes, Ligia Krajewska – wiceprezes, Renata Rosowska – wiceprezes, Jolanta Kałuża – wiceprezez, Iwona Guzicka – sekretarz,  Grażyna Seroka – skarbnik, Janusz Miklaszewski – członek Zarządu, Piotr Machowski – członek Zarządu, Jolanta Węglowska – członek Zarządu, Małgorzata Iwańska – członek Zarządu, Roman Leniec – członek Zarządu
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Zofia Rączkiewicz – przewodnicząca, Małgorzata Kurpiewska – sekretarz, Halina Grzywacz – członek komisji.

W 2003 roku członkami KFON było 101 podmiotów.

Biuro Stowarzyszenia zostało przeniesione do siedziby Społecznego Gimnazjum nr 20 w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 22.

Kierownikiem biura Stowarzyszenia była Magada Micińska ( 1 listopada 2003 – 18 listopada 2005),  od 1 grudnia 2005 ponownie tę funkcję objęła Anna Firek.

Do końca 2005 r. w Krajowym Forum Oświaty Niepublicznej zrzeszonych było 114 członków.

24 marca 2006 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym członków KFON wybrany został Za-rząd Stowarzyszenia w składzie: Jan Wróbel – prezes, Jolanta Kałuża – wiceprezes, Ligia Krajewska – wiceprezes i skarbnik, Krystyna Starczewska – wiceprezes, członkowie Zarządu: Małgorzata Iwańska, Piotr Machowski, Rena-ta Rosowska, Andrzej Szczepański, Marek Starczewski, Małgorzata Wontek, Jolanta Węglowska oraz Komisja Rewizyjna w składzie: Małgrzata Kurpiewska, Grażyna Miller, Zofia Rączkiewicz.
17 marca   2007 roku Walne Zebranie członków KFON przyjęło rezygnację Jana Wróbla z funkcji prezesa i wybrało ponownie na to stanowisko Krystynę Starczewską.
11 listopada 2007 roku rezygnację z funkcji wiceprezesa Zarządu i skarbnika złożyła Ligia Krajewska, która nominowana została na stanowisko Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji.Funkcję wiceprezesa i skarbnika Zarząd powierzył Małgorzacie Iwańskiej.
W roku 2007 Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej skupiało 86 członków.

27- 29 marca 2009r.  odbyła się ogólnopolska konferencja zorganizowana przez lubelskich członków KFON na temat: „Kreatywna szkoła – nieustające wyzwanie. 20-lecie oświaty niepublicznej w Polsce.”

25 października 2009 r. z okazji XX-lecia Oświaty Niezależnej odbyła się w Sejmie ogólnopolska konferencja „ Ruch obywatelski na rzecz edukacji – osiągnięcia i nowe wyzwania”. Patronat nad konferencją objęli Bronisław Komorowski – Marszałek Sejmu i Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej. Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej do współorganizacji tego przedsięwzięcia zaprosiło Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Przymierze Rodzin i Federację Inicjatyw Oświatowych. Z tej okazji wydana została księga pamiątkowa, w której zaprezentowało się ponad 150 szkół i placówek niepublicznych. Pani Minister odznaczyła osoby zasłużone dla polskiej oświaty niepublicznej. W tym dniu Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali m. in.: Iwańska Małgorzata, Kałuża Jolanta, Kiedel Marzena, Kurpiewska Małgorzata, Machowski Piotr, Nowikowska Eliza, Polakowski Wiktor, Rączkiewicz Zofia, Szymczak Grzegorz, Węglowska Jolanta, Wontek Magdalena, Iwańska Małgorzata, Kałuża Jolanta, Kiedel Marzena, Kurpiewska Małgorzata, Machowski Piotr, Nowikowska Eliza, Polakowski Wiktor, Rączkiewicz Zofia, Szymczak Grzegorz, Węglowska Jolanta, Wontek Magdalena.

25-27 marca 2010 r. odbyła się konferencja „Oświata niepubliczna w roku jubileuszowym w kontekście aktualnych unormowań prawnych” przygotowana przez Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia i Fundację Edukacyjną im. J. S. Bandtkiego z Krakowa.

9-11 kwietnia 2010 r. odbyła się ogólnopolska konferencja metodyczna „Przyszłość kształcenia – komplementarne systemy edukacyjne” zorganizowana przez Zespół Szkół Niepublicznych „Czaplówka” w Koszalinie.

6-7 maja 2010 r. odbył się Jubileuszowy  X Ogólnopolski Przegląd Teatrów Szkół Niepublicznych Szczecin, organizowany od samego początku przez Zespół Szkół Pry-watnych „Słoneczne”, Ośrodek Teatralny „Kana” oraz Fundacja „Akademia Edukacyjna.

15 października 2010 r. odbyła się w Warszawie konferencja zorganizowana przez Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej nt. „Prawne aspekty udzielania i rozliczania przez samorządy terytorialne dotacji dla placówek oświaty niepublicznej”,

17- 18 listopada 2011 r. odbyła się w Warszawie międzynarodowa  konferencja ECNAIS zorganizowana przez KFON, połączona z Menegement Meeting ECNAIS.

6 grudnia 2011 r. miał miejsce Pierwszy Salon Dyskusyjny KFON w Książu zorganizowany przez  Ewę Piątek z Fundacji „Szkoła Gminna menadżersko – Księgowa” z Wałbrzycha i Jolantę Węglowską ze szkoły EKOLA we Wrocławiu.

W marcu 2012 r. przyznane zostały pierwsze Certyfikaty Jakości KFON. Certyfikat poświadcza najwyższe standardy nauczania oraz wychowania w szkołach, które je otrzymały.

W dniach 4 – 5 czerwca 2012 r. w Zespole Szkół dla Dorosłych w Słupsku odbyła się konferencja pt. „Zmiany w kształceniu zawodowym i problemy finansowe w szkolnictwie niepublicznym”. Konferencja została zorganizowana przez Małgorzatę Iwańską.

11 kwietnia 2013 r. w Sejmie RP odbyła się konferencja z okazji Jubileuszu 20 – lecia Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. Uroczystość uświetnili goście: Irena Wóycicka – minister w Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Mirosław Sawicki – minister edukacji w latach 2004 -2005, Katarzyna Hall – minister edukacji w latach 2007 – 2011, Krystyna Szumilas – minister edukacji w 2011 – 2013, Joanna Kluzik – Rostkowska i Ligia Krajewska – posłanki na Sejm RP, Włodzimierz Paszyński – wiceprezydent m.st. Warszawy.

W marcu 2014 r. wiceprezes KFON – Renata Rosowska wspólnie z Bielskim Forum Oświatowym zorganizowała konferencję pt. „Rodzice w szkole”.

10 października 2014 r. w Sejmie RP z okazji 25 – lecia oświaty niepublicznej odbyła się konferencja pt. „Awangarda edukacji – 25 lat oświaty niezależnej”. Wydarzenie zostało objęte patronatami honorowymi: Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego, TVP Info oraz Programu I Polskiego Radia. Organizatorami Jubileuszu byli: KFON, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Przymierze Rodzin, Familijny Poznań, Edukator, Federacja Inicjatyw Oświatowych, Sternik, Towarzystwo Oświatowe im. Cecylii Plater – Zyberkówny, Towarzystwo Szkół Twórczych, Elementarz, Stowarzyszenie Sztuka – Edukacja – Promocja, Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.  Po wydarzeniu komitet organizacyjny przekształcił się w społeczny ruch „Obywatele na Rzecz Edukacji”.

13 marca 2015 r. podczas Walnego Zebrania Wyborczego w Szkole Morskiej w Gdyni rozpoczął pracę nowy Zarządu KFON w składzie: prezes – Krystyna Starczewska, wiceprezesi: Renata Rosowska i Andrzej Szczepański, sekretarz – Małgorzata Kurpiewska, skarbnik – Ewa Piątek, członkowie: Jolanta Kałuża, Eliza Nowikowska, Piotr Machowski, Jolanta Węglowska, Małgorzata Iwańska, Dorota Zagrodzka, członkowie honorowi: Magdalena Wontek i Maria Kotowska.  Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Anna Witkowska, członkami: Grzegorz Szymczak i Maciej Konieczny.

3 – 5 grudnia 2015 r. w Bielsku – Białej miała miejsce konferencja poświęcona wykorzystaniu nowych technologii w edukacji: e-tornistrowi, e- podręcznikom, pracy w chmurze Google Apps. Zorganizowała ją Agata Rosowska z Centrum „Edukacja”.

W końcówce roku 2015 r. Zarząd KFON zorganizował zbieranie podpisów pod petycją „Tak dla Gimnazjum”, przeciwstawiając się w ten sposób projektowanym zamiarom Ministerstwa Edukacji Narodowej likwidacji gimnazjów i przywrócenia ośmioklasowej szkoły podstawowej.

19 – 20 marca 2016 r. KFON oraz Federacja Inicjatyw Oświatowych zorganizowały w Sejmie RP konferencję pt. „Nasi w świecie, innie w Polsce” – skupiającą się na problemach  dzieci polskich przebywających za granicą i dzieci uchodźców uczących się w polskich szkołach. Wśród panelistów byli przedstawiciele KFON: Małgorzata Kurpiewska, Jolanta Węglowska, Krzysztof Rusiński i Sławomir Sikora.

31 marca – 1 kwietnia 2016 r.  w Konstancinie Jeziornej odbyła się debata o projektowanych przez MEN zmianach w systemie polskiej edukacji.

W czerwcu 2016 r. oceniając negatywnie zapowiadane zmiany w systemie polskiej edukacji KFON przystąpiło do koalicji „NIE dla chaosu w szkole”.  Koalicja zorganizowała wiele akcji protestacyjnych przeciwko likwidacji gimnazjów.  Po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy zmieniającej system polskiej edukacji Koalicja włączyła się do akcji zbierania podpisów pod żądaniem przeprowadzenia ogólnopolskiego referendum w tej sprawie.

W październiku 2016 r. Renata Rosowska zorganizowała w Bielsku – Białej ogólnopolską konferencję pt.„Tutoring i mentoring w szkole” oraz szkolenie z zakresu mediacji dla przedstawicieli szkół niepublicznych i doradców zawodowych.

9 – 11 marca 2017 r.  odbyła się w Wałbrzychu konferencja KFON pt. „Praktyczna pomoc dla dyrektora szkoły niepublicznej w dobie zmian w prawie oświatowym i prawie pracy”. Omawiano na niej główne aspekty prawne dotyczące szkół niepublicznych po wprowadzeniu reformy edukacji.

W 18 listopada 2017 r.  w Warszawie miał miejsce Jesienny Salon Edukacyjny połączony z Jubileuszem 80 -lecia prezes KFON – Krystyny Starczewskiej. Warsztat oraz konsultacje poświęcone były nowej ustawie o finansowaniu oświaty.

W listopadzie 2017 r. podczas Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka oraz Konferencji Korczakowskiej w Warszawie została po raz pierwszy wręczona Nagroda „Niezauważalni” –  przyznawana osobom, które bezinteresownie pomagają dzieciom w potrzebie: uchodźcom, migrantom, niepełnosprawnym, zagrożonym marginalizacją i innych. Pomysłodawcami utworzenia Nagrody byli  KFON oraz Rzecznik Praw Dziecka.  Pierwszą jej  laureatką została Elżbieta Maxa, która stała się przyszywaną babcią dla wielu czeczeńskich i polskich dzieci.

W dniach 15 – 17  marca 2018 r. w Zagórzu Śląskim odbyły się obchody Jubileuszu 25-lecia działalności Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Wałbrzychu działający przy Fundacji „CLEVER” a także Zespół Szkół Fundacji EKOLA z Wrocławia. Jubileusz działalności 25. lat placówek niepublicznych stał się  refleksją  nad przestrzeganiem praw dziecka w dzisiejszych szkołach oraz nad tym czy stwarzają one optymalne warunki do rozwoju  młodego człowieka i przygotowania do samodzielności w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Z tej okazji odbyła się konferencja pt. „Jak uczyć i wychowywać szanując prawa dziecka” pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka. Marek Michalak podczas konferencji ogłosił zwyciężczynię II edycji Nagrody „Niezauważalni” – Ewy Wróbel z powodu ciężkiej choroby nie było na uroczystości.

Podczas konferencji w Zagórzu Śląskim odbyło się również Walne Zebranie Wyborcze, które wybrało nowe władze KFON. Skład Zarządu: prezes – Krystyna Starczewska, wiceprezesi: Renata Rosowska i Izabella Gorczyca, sekretarz – Małgorzata Iwańska, skarbnik – Ewa Piątek, członkowie: Jolanta Węglowska, Małgorzata Kurpiewska, Magdalena Wontek, Roman Szmyt, Grzegorz Szymczak. Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Maciej Konieczny, członkowie – Teresa Jezierska i Ryszard Zacharski.

W kwietniu 2018 r. Zarząd KFON podjął decyzję o współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka – Markiem Michalakiem w sprawie przeciążenia klas siódmych realizujących nową podstawę programową. Uczniom tym odebrane zostało po wprowadzeniu reformy edukacji przysługujące im prawo do wypoczynku i rozwijania własnych zainteresowań.

W czerwcu 2018 r. KFON przystąpiło do Koalicji organizacji pozarządowych popierających kandydaturę dr. Ewy Jarosz na nowego Rzecznika Praw Dziecka. Mimo doskonałych społecznej kandydatki, Sejm wybrał na tę funkcję kandydata Pis –u – Mikołaja Pawlaka.

W tym samym miesiącu KFON przystąpiło do Koalicji organizującej ogólnopolski Konkurs „Poznajmy się” dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na projekty prezentujące przybyłych do Polski uchodźców i migrantów oraz zamieszkujących od dawna w naszym kraju przedstawicieli różnorodnych mniejszości etnicznych, narodowych i kulturowych. Patronat honorowy nad Konkursem objął Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar, Rzecznik Praw  Dziecka – Marek Michalak i Stowarzyszenie  „Otwarta Rzeczpospolita”.

We wrześniu 2018 r. prezes KFON – Krystyna Starczewska została wybrana na wiceprezesa Polskiej Unii Edukacyjnej, która jest częścią Konfederacji Lewiatan.

W listopadzie 2018 r. odbył się w Warszawie kolejny Jesienny Salon KFON poświęcony wymianie doświadczeń  z zakresu prawa oświatowego oraz finansowania oświaty.

W lutym 2019 r. KFON było partnerem konferencji pt. „Jak przejść przez nową licealną podstawę programową” zorganizowanej pod egidą gdańskiego Instytutu Dobrej Edukacji, reprezentowanego przez Katarzynę Hall.

21 – 22 marca 2019 r. w Słupsku odbyła się konferencja KFON pt. „Co niepokoi w oświacie?”. Podczas konferencji członkowie KFON zdecydowanie poparli planowany na kwiecień tego roku ogólnopolski strajk nauczycieli.

W dniach 1 – 4 czerwca 2019 r. podczas Święta Wolności i Solidarności w Gdańsku został zaprezentowany „Raport o skutkach wprowadzanej obecnie przez władze reformy oświaty oraz propozycję przyszłego systemu edukacji”. Przygotowały go Koalicja „NIE dla chaosu w szkole”, której KFON jest członkiem oraz Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość. Raport został przesłany do MEN, NIK  oraz  instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją. Przedstawiciele KFON brali również udział w pracach edukacyjnego „Kwadratowego Stołu”, wypracowane przez koalicję postulaty naprawy polskiej edukacji zostały przekazane ministrowi edukacji narodowej.

21 listopada 2019 r.  odbyła się  w Warszawie  jubileuszowa konferencja z okazji 30 –lecia oświaty niepublicznej pt.  „Otwarte umysły i serca. 30 lat Oświaty Niepublicznej”. Patronatem honorowymi konferencję objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Rafał Trzaskowski, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Praw Dziecka im. J. Korczaka oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie  im. J. Korczaka. Patronatem medialnym objęła to wydarzenie telewizja TVN24 oraz miesięcznik „Dyrektor Szkoły”. Konferencję poprzedził „Miesiąc Otwartych Umysłów” w którym wzięły udział szkoły z różnych stron Polski. W wybranej przez siebie formie realizowały jeden lub więcej z następujących tematów z wybranych dziedzin:  EKOLOGIA: Ratujmy planetę! Jakie działania możemy podjąć na rzecz ochrony klimatu? SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE: Jak chronić dobro wspólne przed egoizmem? Jak pomagać tym, którzy potrzebują naszego wsparcia? Jak organizować wolontariat? WIELOKULTUROWOŚĆ: Inni są wśród nas – poznajmy się! JĘZYK: Czym jest mowa nienawiści ? Jak ze sobą rozmawiać, żeby nie krzywdzić słowem? PATRIOTYZM: Jak dzisiaj być patriotą ? PRACA: Jakie umiejętności/zawody będą potrzebne w zmieniającym się świecie? NOWE TECHNOLOGIE: Człowiek zalogowany. Jak mądrze żyć w świecie nowych technologii? BRACIA NASI MNIEJSI: Jak mądrze pomagać zwierzętom?

27 listopada 2019 r. w Warszawie w Muzeum Żydów  POLIN miał miejsce finał ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży „Poznajmy się” na projekty przedstawiające przybyłych do Polski uchodźców i imigrantów oraz zamieszkujących od dawna w naszym kraju przedstawicieli różnorodnych  mniejszości etnicznych, narodowych i kulturowych.  Podczas wielokulturowej gali została również wręczona Nagroda „Niezauważalni”.  Laureatami III edycji zostali: Jacek Taran – fotograf, który wykorzystuje swój talent , żeby utrwalić ostatnie wspólne chwile dzieci i rodziców pozostających pod opieką krakowskiego hospicjum domowego oraz Madina Mazaliewa – uchodźczyni z Czeczenii, która pomaga dzieciom czeczeńskim,  osobom bezdomnym  i staruszkom w domach samotnej starości.  Od 2019 r. tę Nagrodę KFON przyznaje samodzielnie, ponieważ Rzecznik Praw Dziecka wycofał się ze współpracy.

12 lutego 2020 r. w Warszawie odbyło się szkolenia dla członków KFON pt. „ Jak przygotować się do kontroli prawidłowego pobierania i rozliczania dotacji na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

2 marca 2020 r. na posiedzeniu Zarządu z funkcji prezesa zrezygnowała Krystyna Starczewska, z funkcji wice prezesów: Renata Rosowska i Izabella Gorczyca oraz skarbnika Ewa Piątek.  Zarząd w ramach prawa kooptacji przyjął do swojego składu Mirosławę Potyrę.

Na tym spotkaniu dokonano wyboru nowego prezydium: Ewa Piątek – prezes, Jolanta Węglowska – wice prezes, Mirosława Potyra – wiceprezes, Małgorzata Iwańska – sekretarz, Magdalena Wontek – skarbnik. Członkowie Zarządu: Krystyna Starczewska, Renata Rosowska, Izabella Gorczyca, Małgorzata Kurpiewska, Grzegorz Szymczak, Roman Szmyt.

Działania i inicjatywy KFON podjęte w roku w latach 2020 – 2021:

1 kwietnia – podpisaliśmy się pod otwartym apelem organizacji pozarządowych do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego o podjęcie natychmiastowych działań, które poprawią jakość funkcjonowania polskiej edukacji w czasie pandemii koronawirusa, kiedy placówki szkolne, przedszkolne i żłobkowe pozostawały zamknięte, a młodzież nie mogła wychodzić z domu bez pełnoletniego opiekuna.

2 kwietnia Zarząd KFON skierował do ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego wniosek o odwołanie kwietniowego egzaminu klas ósmych oraz majowego egzaminu maturalnego ze w Uzasadniając go tym, że ówczesna sytuacja społeczna w ogóle uniemożliwiała przeprowadzenie wyżej wymienionych egzaminów.

17 kwietnia w ramach KFON zostały powołane do życia zespoły robocze, które miały zająć się różnymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania oświaty niepublicznej. Liderką zespołu roboczego ds. przedszkoli została Ewa Piątek, zespołu roboczego ds. szkół podstawowych – Mirosława Potyra, zespołu roboczego ds. liceów – Jolanta Węglowska, zespołu ds. szkolnictwa zawodowego i szkół dla dorosłych – Małgorzata Iwańska, zespołu ds. prawa oświatowego – Maciej Konieczny, zespołu zajmującego się finansowaniem oświaty – Magdalena Wontek. Pozostali członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej „przypisali się” do w/w zespołów roboczych.

30 kwietnia poparliśmy postulaty formułowane przez stowarzyszenie oświatowe – „Obywatele dla Edukacji” i zwróciliśmy się wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o odwołanie egzaminu ośmoklasisty, który został zaplanowany na 16 czerwca. Prośba ta była podyktowana troską o stan psychiczny młodzieży po trudnym okresie izolacji i zdalnej nauki, ze świadomością nierówności szans, jakie mieli uczniowie uczęszczający do różnych szkół na terenie kraju.

Również 30 kwietnia, dzień po ogłoszeniu przez premiera Mateusza Morawieckiego, że od 6 maja żłobki i przedszkola mają wrócić do pracy w trybie stacjonarnym, Zarząd stowarzyszenia w liście do ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego przedstawił nasze stanowisko w tej sprawie. Argumentowaliśmy, że kilka dni to za mało, żeby żłobki i przedszkola mogły dobrze przygotować się do funkcjonowania w zupełnie nowej sytuacji – tj. w reżimie sanitarnym.

26 maja Zarząd KFON wystosował list do ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego w sprawie wątpliwości dotyczących rozliczania kształcenia specjalnego. Dotarła do nas bowiem in formacja o piśmie podpisanym przez Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w MEN, instruującym, że od teraz wartość „W” będąca elementem wyliczenia wartości „Winne” we wzorze zawartym w art. 35 ust 5 pkt 4 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nie może być wyższa niż wartość dotacji wykorzystanej przez dotowaną szkołę. Mogło to skutkować tym, że wiele szkół musiałoby zwracać pieniądze, które dostały na uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

15 lipca Zarząd KFON zajął stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy dotyczącej edukacji domowej.

20 lipca do Marszałek Sejmu – Elżbiety Witek przesłane zostało stanowisko KFON – u w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – dotyczącej współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi.

Jesienią 2020 r. roku Krystyna Starczewska została po raz drugi wybrana na wice prezesa Zarządu Polskiej Unii Edukacyjnej, której jesteśmy członkiem. PUE wchodzi w skład Konfederacji Lewiatan.

W października 2020 r.  KFON poparło projekt ustawy przygotowanej przez Fundację na rzecz Praw Ucznia, której celem było zagwarantowanie pomocy psychologicznej wszystkim uczniom w Polsce.

W 2020 r. KFON objęło patronatem honorowym projekt „Popytka – ukryty wymiar” oraz film dokumentalny „Heda”. Szkoły zrzeszone w naszym stowarzyszeniu od kilku lat aktywnie wspierają bohaterki obydwu filmów oraz całą społeczność Dzieci z Dworca Brześć.

8 lutego 2021 r. Zarząd KFON skierował do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnika Rządu ds. szczepień – Michała Dworczyka wniosek o objęcie szczepieniem przeciw COVID – 19 nie tylko nauczycieli, ale również pracowników administracji i obsługi mających styczność z uczniami.

22 lutego 2021 r. prezes KFON Ewa Piątek oraz prezes STO Zygmunt Puchalski skierowali do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka list wyrażający zaniepokojenie informacjami, które kilka dni wcześniej ukazały się na portalu gazetaprawna.pl.  Z artykułu wynikało, że w resorcie edukacji trwają zaawansowane prace nad zmianą sposobu finansowania szkół niepublicznych.

15 marca 2021  Zarząd zwrócił się do Ministerstwa Edukacji i Nauk z wnioskiem o rozszerzenie możliwości organizacji przez placówki oświatowe konsultacji dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych oraz klas I – III szkół ponadpodstawowych.

25 kwietnia 2020 r.  Renata Rosowska (wieloletnia wice prezes KFON) zaprosiła członków naszego stowarzyszenia na bezpłatną ogólnopolską konferencję online pt. „Arytmetyka mentalna. Pomóż swojemu uczniowi wyjść poza schematy”.

11 września 2020 r. odbył się Jesienny Salon KFON we Wrocławiu, który zorganizowała wice prezes Zarządu KFON Jolanta Węglowska. Podczas jednodniowej konferencji odbyły się wykłady i szkolenia:

a/ Edukacja to relacja. Czym jest i być może edukacja zdalna i jakie niebezpieczeństwa się z nią wiążą – prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz.

b/Kompetencje kluczowe w systemie edukacji – nauczycielskie poszukiwania w sytuacjach kryzysowych   dr Robert Mertuszka.

c/ Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 i zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego – praktyczne egzemplifikacje – dr Robert Mertuszka.

d/ Praca zdalna, a ochrona danych osobowych – czyli jak bezpiecznie przenieść pracę ze szkoły do domu.

Było to pierwsze od wielu miesięcy spotkanie, na którym można było w sposób bezpośredni wymienić poglądy, podyskutować o ważnych dla oświaty kwestiach, a może przede wszystkim normalnie przywitać, zobaczyć bezpośrednio – nie przez internetowe platformy, porozmawiać twarzą w twarz – nie przez telefon,czy komunikator.

Jolanta Węglowska – obecna wice prezes KFON była odpowiedzialna również za dwa kolejne bezpłatne szkolenia, tym razem już onlinowe, ponieważ szkoły zostały ponownie zamknięte:

27 października 2020 r. dr Robert Mertuszka wygłosił wykład na temat autoewaluacji pracy własnej nauczyciela. Pokazał jak ten proces wprowadzić w szkole i jakie są kompetencje dyrektora i nauczyciela. Jego zdaniem właściwie wdrożony proces pozwala dyrektorom zaoszczędzić czas, ale też buduje dobrą atmosferę w zespole szkolnym.

24 lutego 2021., dr Mertuszka poprowadził webinar pt. “Nowoczesna strona internetowa szkoły i placówki”. Szkolenie było poświęcone odpowiedniemu przygotowaniu strony internetowej z uwzględnieniem jej funkcji informacyjnej i promocyjnej.

Ewa Piątek (prezes KFON) i Jolanta Węglowska wzięły udział w rozmowie na temat naszego stowarzyszenia, która znalazła swoje odzwierciedlenie w artykule „Co daje dyrektorowi członkostwo w stowarzyszeniach zawodowych i organizacjach pozarządowych kadry kierowniczej oświaty” zamieszczonym w czasopiśmie Dyrektor Szkoły.

Mirosława Potyra (wice prezes) 3 marca b.r. zaprosiła członków stowarzyszenia do udziału w warsztacie psychologicznym pt. “Komunikacja bez przemocy z pracownikiem i z rodzicami”. Szkolenie poprowadziła oświadczona psycholog i psychoterapeutka – Dorota Gromnicka.

Małorzata Iwańska (sekretarz Zarządu) podjęła się zorganizowania dwóch szkoleń poświęconych zagadnieniom finansowych ących w ich codziennej pracy.

16 kwietnia 2021. – „Wydatkowanie dotacji oświatowej – koszty kwalifikowane”.

23 kwietnia b.r „Rozliczanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych”.

Poprowadził je Grzegorz Pochopień, autor min. Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, tzw. dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.