STATUT STOWARZYSZENIA
KRAJOWE FORUM OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ

Tekst jednolity statutu po zmianach  dokonanych 28.04 2009 r.

 

I. Postanowienia ogólne.
§ 1
1.    Stowarzyszenie pod nazwą Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, zwane dalej “Stowarzyszeniem”, jest organizacją społeczną działającą na podstawie ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
2.    Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3.    Nazwa i znak Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.
§ 2
1.    Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
2.    Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
3.    Stowarzyszenie może współpracować z instytucjami, organizacjami oraz podmiotami krajowymi i zagranicznymi, których cele i zadania są zbieżne z celami i zadaniami Stowarzyszenia.
§  3
1.    Stowarzyszenie opiera swoją działalność zwłaszcza na pracy społecznej ogółu członków.
2.    Stowarzyszenie może również podejmować działalność gospodarczą, z której dochody będą służyć wspieraniu działalności statutowej.
II. Cel i zadania Stowarzyszenia.
§4
Celem Stowarzyszenia jest:
1)    reprezentacja i obrona szeroko rozumianych interesów szkolnictwa niepublicznego, jako trwałego i nieodłącznego elementu systemu oświaty wobec wszystkich organów władzy;
2)    współuczestnictwo w kreowaniu polityki oświatowej państwa;
3)    wyrażanie i kształtowanie opinii o funkcjonowaniu oświaty niepublicznej;
4)    ochrona praw szkół i placówek niepublicznych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie;
5)    koordynacja wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami niepublicznymi;
6)   prowadzenie poradnictwa w zakresie działalności, organizacji oraz funkcjonowania oświaty niepublicznej.
§ 5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1)    współudział w inicjatywach ustawodawczych;
2)   wyrażanie opinii o projektach rozwiązań systemowych oraz szczegółowych dotyczących oświaty;
3)   opracowanie i przedstawianie projektów rozwiązań, o których mowa w pkt. 2;
4)    formułowanie konkretnych opinii, wniosków i wypowiedzi oraz kierowanie ich do odpowiednich organów i mediów;
5)  organizowanie spotkań, odczytów, dyskusji, kursów, konferencji, sympozjów przedstawicieli oświaty niepublicznej, w tym z udziałem przedstawicieli stosownych władz;
6)    udzielanie porad w indywidualnych sprawach i konkretnych sytuacjach.
§ 6
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)    zwyczajnych,
2)    wspierających,
3)    honorowych.
§ 7
1.    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, będący równocześnie osobą prowadzącą szkołę lub placówkę niepubliczną, bądź też pisemnie delegowany przez osobę prowadzącą szkołę lub placówkę niepubliczną (prawną lub fizyczną) utożsamiającą się z celami Stowarzyszenia określonymi w statucie.
2.    Członkiem Stowarzyszenia może zostać także cudzoziemiec, o ile spełnia warunki określone w ust. 1.
3.    Przyjęcie członków zwyczajnych, jak również ich skreślenie z listy następuje na podstawie pisemnej deklaracji i uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
§ 8
1.    Członkowie zwyczajni mają prawo:
1.)    uczestniczyć w działalności programowej, organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia;
2.)    oceniać tę działalność, struktury i poszczególne osoby prowadzące działalność  statutową;
3.)    uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia;
4.)    korzystać z pomocy i porad Stowarzyszenia;
5.)    korzystać na zasadach pierwszeństwa z form działalności Stowarzyszenia, służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, w tym w odczytach, konferencjach, sympozjach itp.;
6.)    korzystać z innych świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia.
2.    Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1.)    aktywnego udziału w realizacji założonych celów;
2.) przestrzegania statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał władz Stowarzyszenia;
3.)    przestrzegania norm współżycia społecznego;
4.)    opłacania składek członkowskich;
5.)    realizowania przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań.
§ 9
1.    Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc merytoryczną lub organizacyjno-finansową na rzecz realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.
2.    Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3.   Członkowie wspierający bądź ich przedstawiciele mają uprawnienia określone w paragrafie 8 pkt. 1, 2, 4, 5.
4    Członek wspierający posiada jedynie głos doradczy.
§ 10
1.    Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca idee Stowarzyszenia.
2.    Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3.   Nadanie honorowego członkostwa następuje na pisemny wniosek co najmniej 3 zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
§11
1.    Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1.)  śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej w przypadku jej likwidacji, upadłości lub połączenia z inną osobą prawną;
2.)    dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
3.)   wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu:
a)    utraty praw publicznych,
b)    działalności na szkodę Stowarzyszenia,
c)    nie wywiązywania się z obowiązków określonych w paragrafie 8,
d)    nieuregulowanie składek przez okres 1 roku.
2.    O wykluczeniu członka decyduje na mocy uchwały Zarząd Stowarzyszenia.
3.   Od uchwały, o której mowa w ust. 2 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.
III. Struktura organizacyjna.

§ 12

1.    Władzami Stowarzyszenia są:
1.)    Walne Zebranie Stowarzyszenia,
2.)    Zarząd Stowarzyszenia,
3.)    Komisja Rewizyjna.
2.    Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
3.  W razie ustąpienia w czasie kadencji członków władz wybieralnych, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Jednak liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby tych władz.
4.  Uchwały władz Stowarzyszenia – jeżeli statut nie stanowi inaczej – są podejmowane zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
5.  Członkowie  Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani i odwoływani w głosowaniu tajnym, chyba że co najmniej 1/2 członków obecnych na Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.
6.  W przypadku braku quorum w pierwszym ustalonym terminie zebrania uchwały   podjęte w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.
Walne Zebranie
§ 13

1.  Walne Zebranie jest najwyższą, rozstrzygającą władzą Stowarzyszenia, a jego
decyzje są  ostateczne we wszystkich  podstawowych sprawach.
2.  Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 14

Do zadań Walnego Zebrania należy:
1)    uchwalanie statutu i jego zmian;
2)    ustalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
3)    uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania;
4)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej w zakresie merytorycznej i finansowej działalności w okresie sprawozdawczym, w tym udzielanie absolutorium;
5)    wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;
6)    ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej;
7)    rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawie wykluczenia z listy członków;
8) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
9) podejmowanie innych uchwał, które wymagają stanowiska Walnego Zebrania.

§ 15

1.    Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz w roku w terminie do 31 marca przez Zarząd Stowarzyszenia.
2.    Nadzwyczajne Walne Zebranie może się odbywać w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
3.    Nadzwyczajne Zebranie zwołuje Zarząd:
1.)    z własnej inicjatywy,
2.)    na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
3.)    na pisemny i umotywowany wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia.
4.   Wniosek dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania musi zawierać również propozycję porządku obrad.
5.   Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6.  W przypadku nie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania w terminie określonym w ust. 1 lub nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3 obowiązek zwołania przejmuje Komisja Rewizyjna.
7.  Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić w formie pisemnej członków Stowarzyszenia – co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem Zebrania – o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad.

Zarząd

§ 16

1.    Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoje działania przed Walnym Zebraniem Stowarzyszenia.
2.   Do zakresu działania i kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
1.)    realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania;
2.)    określanie szczegółowych programów działania;
3.)    kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
4.)    ustalanie budżetu i preliminarzy budżetowych;
5.)    zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
6.)  podejmowanie uchwał w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników;
7.)  podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania z listy członków;
8.)    składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu;
9.)    podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do kompetencji innych władz;
10.)    wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie;
11.)    powoływanie i odwoływanie terenowych jednostek organizacyjnych (i kół terenowych).

§ 17

1.    Zarząd Stowarzyszenia składa się z  5 – 11 członków i wybiera spośród siebie prezesa, zastępców, skarbnika i sekretarza.
2.    Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze.
3.   Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, prezesa lub jednego z wice prezesów oraz skarbnika lub sekretarza.
4.    Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych wyłącznie na podstawie pisemnych pełnomocnictw udzielanych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 18

1.   Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, a w razie jego nieobecności zastępuje go jeden z zastępców prezesa.
2.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
4.  Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności 1/2 członków Zarządu + 1.

§ 18¹

Zarząd Stowarzyszenia może powoływać terenowe jednostki organizacyjne (koła terenowe) z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy członków w terenie.

§ 18²

1.  Terenowe jednostki organizacyjne ustalają roczny program działalności zatwierdzany przez Zarząd Stowarzyszenia.
2.   Do zadań terenowych jednostek organizacyjnych (kół terenowych) należy:
1) reprezentowanie Zarządu Stowarzyszenia wobec regionalnych władz samorządowych;
2)    propagowanie celów Stowarzyszenia w terenie;
3)   przekazywanie Zarządowi Stowarzyszenia informacji i opinii o inicjatywach regionalnych instytucji i towarzystw działających na rzecz oświaty niepublicznej;
4)    wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd Stowarzyszenia w  zakresie bieżącego kierowania działalnością Stowarzyszenia.
3.  Regionalni przedstawiciele mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

§ 18³

1.   Terenowa jednostka organizacyjna (koło terenowe) wybiera w głosowaniu tajnym Zarząd Koła składający się z 3 osób: przewodniczącego, sekretarza i członka.  Szczegółowe zasady wyboru określa regulamin wyborów.
2.  Zarząd kieruje pracą Koła i reprezentuje je na zewnątrz.  Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

 

Komisja  Rewizyjna

§ 19

1.  Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i działa niezależnie od Zarządu.
2.    Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1.) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia a w szczególności gospodarki finansowej,  przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania;
2.)   występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
3.) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, a w przypadkach określonych w paragrafie 14 ust. 6 prawo jego zwołania;
4.)  składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia;
5.)    składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu;
6.)  przedstawianie Zarządowi innych wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
3.   Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz w roku.

§ 20

1.   Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
2.    Przewodniczący Komisji ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3.  Zasady działania Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez nią regulamin.

IV. Majątek i finanse Stowarzyszenia.

§ 21

Majątek Stowarzyszenia stanowić mogą nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 22

1.    Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1)    składki członkowskie;
2) dochody z nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
3)    dotacje, subwencje, darowizny,  zapisy i spadki krajowe i zagraniczne;
4)  wpływy z odpłatnej działalności oświatowej i gospodarczej podjętej na podstawie uchwały Walnego Zebrania.
2.  Zarządzanie majątkiem i finansami należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.
3.    Do ważności pism, dokumentów finansowych oraz oświadczeń w sprawach majątkowych i finansowych wymagane są podpisy wymienione w paragrafie 17, ust. 3 i 4.
4.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

V. Postanowienia końcowe.

§ 23

1. Przyjęcie statutu, jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania. Uchwała dla swojej ważności wymaga kwalifikowanej większości głosów 2/3, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków (delegatów) uprawnionych do głosowania.
2.   Głosowanie nad sprawami określonymi w ust. 1 jest tajne.
3.   Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 24

1. Statut Stowarzyszenia wchodzi w życie z dniem wpisania do Rejestru Stowarzyszeń.